Cesta: Pro občany / Samospráva / Vyhlášky a nařízení / Obecně závazné vyhlášky - 2002 / Obecně závazná vyhláška č. 7/2002 - zrušena


obsah:

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.7/02
MĚSTA HRANICE - zrušena 1/2017

Zastupitelstvo města Hranice se usneslo dne 06.09.2001 vydat podle ustanovení § 84 odst.2 písm.b) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších úprav a podle ustanovení § 29 odst.2 zákona č.50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku :

Článek 1
Obecně závazná vyhláška (dále jen OZV) č. 4/1996 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Hranice ve znění OZV č. 5/1999, OZV č.2/2000, OZV č.3/2001, OZV č.7/01, OZV č.02/02 a OZV č.5/02 se mění a doplňuje takto:

v
ČÁSTI PRVNÍ
Úvodní ustanovení

Článek 1
Účel vyhlášky

se doplňuje text odstavce (1) :

..... a Změny č.6 Územního plánu sídelního útvaru Hranice, kterou schválilo Zastupitelstvo města v Hranicích dne 17.10..2002.

v
ČÁSTI DRUHÉ
Závazné regulativy

Článek 2
Účinnost vyhlášky

(1) Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 4.11.2002.


V Hranicích dne 18.10.2002

 

Dr.Ing. Rudolf Novák
starosta města

 


Ing. Josef Ježík
zástupce starosty

vyvěšeno na úřední desce: 18.10.02
svěšeno na úřední desce: 5.11.02
účinnost: 4.11.02

 Jazykové verze

  • Čeština
  • English