Cesta: Pro občany / Samospráva / Vyhlášky a nařízení / Obecně závazné vyhlášky - 2003 / Obecně závazná vyhláška č. 4/2003


obsah:

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA HRANIC č. 4/2003

Stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob na území města Hranic

Zastupitelstvo města Hranic se usneslo dne 3.4.2003 vydat podle § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 29 odst.1 písm. o) zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a podle Nařízení Olomouckého kraje č.1/2002, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob, tuto obecně závaznou vyhlášku:


Článek 1
Účel vyhlášky

 

(1) Účelem této vyhlášky je stanovit podmínky požární bezpečnosti pro zabezpečení kulturních, sportovních, společenských, zábavných, politických, obchodních, náboženských a jiných obdobných akcí a shromáždění, kterých se zúčastňuje větší počet osob.
(2) Za plnění podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích odpovídá právnická osoba, podnikající fyzická osoba, fyzická osoba nebo skupina osob, které pořádají akci na území města Hranic (dále jen "organizátor akce").


Článek 2
Členění akcí dle místa konání a počtu osob


(1) Akce ve vnitřním shromažďovacím prostoru
a) u něhož z dokumentace ověřené stavebním úřadem1) vyplývá počet osob, pro které je prostor určen, tj. dolní i horní hranice
b) u něhož nebyla v dokumentaci ověřené stavebním úřadem1) stanovena dolní hranice počtu osob, které se mohou v tomto prostoru současně vyskytovat, pak se za tento počet považuje 200 a více osob. Pokud nebyla v dokumentaci stanovena horní hranice počtu osob, pak ji stanoví vlastník objektu


(2)
Akce ve venkovním shromažďovacím prostoru
a) u něhož z dokumentace ověřené stavebním úřadem1) vyplývá počet osob, pro které je prostor určen, tj. dolní i horní hranice
b) u něhož nebyla v dokumentaci ověřené stavebním úřadem1) stanovena dolní hranice počtu osob, které se mohou v tomto prostoru současně vyskytovat, pak se za tento počet považuje 200 a více osob. Pokud nebyla v dokumentaci stanovena horní hranice počtu osob, pak ji stanoví vlastník objektu

(3) Akce ve venkovním shromažďovacím prostoru
jsou akce, kterých se zúčastní 300 a více osob, v případě akcí na veřejném prostranství2,3) i mimo ně pod širým nebem, kterých se zúčastní 900 osob a více. Při těchto akcích oznámí organizátor akce příslušnému úřadu předpokládaný počet zúčastněných osob.


Článek 3
Stanovení podmínek požární bezpečnosti pro pořádání akce


(1) Každý, kdo pořádá některou z akcí uvedenou v čl. 2 této obecně závazné vyhlášky, může využívat pouze prostor (stavbu, místo), který byl k tomu účelu určen v souladu s právními předpisy, přičemž nesmí být překročen maximální stanovený počet osob.
(2) V případě, že organizátor akce není vlastníkem prostoru (stavby, místa), kde se akce koná, kromě veřejného prostranství, musí být před započetím akce rozsah odpovědnosti stanoven smlouvou.
(3) Organizátor akce prokazatelně stanoví rozsah a způsob zabezpečení požární ochrany, včetně povinností a způsobu plnění úkolů všech osob, podílejících se na organizačním a technickém zajištění akce a osob účastnících se akce, přičemž postupuje způsobem stanoveným právními předpisy.4)
(4) Organizátor akce zajistí
a) zřízení preventivní požární hlídky a pokud si to vyžaduje velikost akce i několik preventivních požárních hlídek
b) stanoviště preventivní požární hlídky s jeho označením, např. místo určené jako ohlašovna požáru
c) při větším počtu preventivních požárních hlídek funkční způsob komunikace mezi veliteli jednotlivých hlídek
(5) Minimální počet členů v preventivní požární hlídce je tři osoby, zpravidla velitel hlídky a dva členové , tyto hlídky plní povinnosti a úkoly uvedené v příloze č. 1 této obecně závazné vyhlášky. Činnost v požární hlídce mohou vykonávat pouze osoby, které absolvovaly odbornou přípravu.

Doporučuje se využít jednotku sboru dobrovolných hasičů ve městě nebo sousedících obcí, a to na základě dohody nebo prostřednictvím prokazatelně proškolených a způsobilých pořadatelů.
(5) Organizátor akce seznámí odpovídajícím způsobem a v potřebném rozsahu se stanovenými opatřeními k zabezpečení požární ochrany:
a) účastníky akce, např. rozmístěním informačních a bezpečnostních tabulek a značení
b) osoby podílející se na zabezpečení akce, t.j. preventivní požární hlídky a pořadatele akce
c) účinkující osoby včetně osob zajišťujících technické zázemí
(6) Organizátor akce zajistí kontrolu plnění stanovených podmínek požární bezpečnosti pro akci , a to před jejím zahájením, v jejím průběhu a po ukončení akce. V případě, že byly při kontrole před zahájením akce zjištěny závažné nedostatky a tyto nebyly odstraněny, organizátor akci nezahájí. Nastane-li v průběhu akce situace, která vyvolává bezprostřední nebezpečí vzniku požáru a k odstranění tohoto nebezpečí nestačí jiná opatření, organizátor akci přeruší nebo ukončí. To učiní i v okamžiku kdy zjistí, že by v případě vzniku požáru byly ohroženy osoby a majetek nebo znemožněn únik či záchrana osob.
(7) K vytvoření podmínek pro hašení požárů a pro záchranné práce organizátor akce dále zajistí :
a) vymezení prostoru pro příjezd a umístění mobilní požární techniky jednotek požární ochrany, a to vždy i v případě akce konané ve venkovním shromažďovacím prostoru
b) vyznačení zákazu parkování vozidel v místech, kde by bránila příjezdu mobilní požární techniky jednotek požární techniky, východů z prostor stavby, které mají sloužit k úniku osob nebo evakuaci a znemožnila by použití odběrního místa požární vody
c) umístění atrakcí, např. pouťových, prodejních míst nebo stánků, ukázek služeb apod. tak, aby byl umožněn průjezd požární techniky a aby nedošlo k zastavění nebo omezení přístupu k požárně bezpečnostním zařízením a věcným prostředkům požární ochrany, které jsou potřebné k provedení zásahu
d) rozmístění a umístění hasících přístrojů v potřebném množství a druzích na vhodných a dobře viditelných místech, dále označení těchto míst bezpečnostní tabulkou
(8) V případě, že fyzická osoba - účastník akce nedodržuje povinnosti stanovené touto obecně závaznou vyhláškou, nedbá pokynů organizátora akce, preventivní požární hlídky nebo členů pořadatelské služby týkající se požární bezpečnosti na konané akci, organizátor akce zabezpečí vyloučení takové fyzické osoby z účasti na akci.
(9) Při akcích ve vnitřním shromažďovacím prostoru, jejichž součástí jsou efekty s otevřeným ohněm nebo obdobným možným zdrojem zapálení, musí být přijata opatření k minimalizaci rizika možnosti vzniku požáru, např. umístění co nejmenšího počtu hořlavých dekorací apod.
10) Při akcích, jejichž součástí bude provádění činností, které by mohly představovat zvláštní rizika ( např. pyrotechnické efekty, ohňostroje, plnění balónků plynem, elektrické zařízení ve stáncích ), musí být zabezpečeno dodržování zvláštních předpisů.5)
(11) Plnění balónků plyny, které ve směsi se vzduchem tvoří hořlavou nebo výbušnou směs, např. vodík a acetylén, je zakázáno.
(12) Je-li součástí akce konání ohňostroje, musí být nejméně 5 pracovních dnů před jejím zahájením tato skutečnost oznámena na operační středisko územně příslušného Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje, který může k této činnosti stanovit další podmínky nebo ji v odůvodněných případech zakázat.


Článek 4
Ohlašovací povinnost organizátora akce


1) Organizátor akce je povinen předložit Městu Hranice zprávu o zajištění podmínek požární bezpečnosti nařízených touto obecně závaznou vyhláškou.
(2) Organizátor předkládá zprávu nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přípravných prací v předpokládaném místě konání akce.

 

Článek 5
Sankce


Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou bude postihováno podle platných právních předpisů.


Článek 6
Kontrola


Kontrolu dodržování povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou provádí preventista města Hranic a osoba odborně způsobilá na úseku požární ochrany.


Článek 7
Účinnost

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem ..1.5.2003......
Vyvěšeno dne: 9.4.2003
Svěšeno dne: 30.4.2003

Příloha č.1: Povinnosti a úkoly požární hlídky při akcích, kterých se zúčastňuje více osobPhDr. Vladimír Juračka
starosta Města Hranic

Mgr. Miroslav Wildner
místostarosta Města Hranic

 Jazykové verze

  • Čeština
  • English