Cesta: Pro občany / Samospráva / Vyhlášky a nařízení / Obecně závazné vyhlášky - 2003 / Obecně závazná vyhláška č. 7/2003 - zrušena


obsah:

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA HRANIC č. 7/2003

O ochraně klidu v noční době

 

Zastupitelstvo města Hranic vydává podle § 10 písm. a), § 84 odst. 2 písm. i) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a § 96 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:


Článek 1
Účel vyhlášky


Tato obecně závazná vyhláška (dále jen "vyhláška") stanoví omezující opatření za účelem ochrany klidu v noční době na území města Hranic, včetně podmínek pro udělení výjimek.


Článek 2
Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí


obytnou zástavbou souvislé plochy zastavěných objektů určené k hromadnému a individuálnímu bydlení,


veřejnou produkcí hudby produkce živé nebo reprodukované hudby provozované na veřejných prostranstvích i v provozovnách, kterými se pro účely této vyhlášky rozumí veřejnosti přístupné živé provádění hudebních a tanečních produkcí, taneční zábavy, plesy, vystoupení estrádních umělců, artistů, koncertů, podniků lidové zábavy, diskoték, cirkusů, pouťových atrakcí, stejně tak i veřejné provozování reprodukované hudby,

provozovnou prostor, v němž je živnost provozována, (veřejnosti přístupné prostory, vinárny, kavárny, restaurace, herny a obdobné provozovny služeb, předzahrádky a prodejní stánky, sportovní a kulturní podniky, taneční zábavy, diskotéky a podobná zařízení i v případě, že se zde koná akce pro omezenou skupinu účastníků),


noční dobou doba mezi 22.00 hodinou večerní až 6.00 hodinou ranní,


pořadatelem veřejné produkce hudby fyzická či právnická osoba nebo její odpovědný zástupce užívající dané místo, není-li taková, pak ta osoba nebo její odpovědný zástupce, v jejíž prospěch se veřejná produkce hudby koná a není-li ani taková, pak ta osoba, která přímo na místě danou veřejnou produkci pořádá a organizačně zajišťuje.

Článek 3
Omezující opatření

 

V noční době se nesmí provádět v objektech obytné zástavby činnost, která zatěžuje okolí hlukem. Zejména se zakazuje používat nebo zkoušet hlučné nástroje, stroje, veřejná produkce hudby mimo budovy, dostatečně chránící okolí před hlukem, hlučnost návštěvníků provozoven apod.


Odbor životního prostředí Městského úřadu Hranice, může na základě odůvodněné písemné žádosti udělit jednorázovou výjimku z povinnosti podle odstavce 1 tohoto člá nku, jestliže to vyžaduje například zkušební provoz a žadatel (provozovatel nebo pořadatel) učinil náležitá opatření pro snížení hlukových následků provozu na minimum.


Žadatel je povinen v písemné žádosti uvést:
činnost či účel akce,
dobu konání (datum, včetně hodiny)
místo konání,
pořadatele,
druh hudební produkce (živá hudba - hudební skupina či jiný způsob),
osobu, odpovědnou za zajištění pořadatelské služby.


Na udělení výjimek není právní nárok.

Provozovateli provozovny v obytné zástavbě, která má konec provozní doby po 22.00 hodině, může být stanoven dřívější konec provozní doby, jestliže opakovaně zatěžuje okolí hlukem v noční době. Dřívější konec provozní doby bude stanoven na 22. hodinu večerní.


Jestliže technickými a organizačními změnami provozovatel zajistí zachování klidu v noční době, bude zrušeno stanovené omezení provozní doby.

Článek 4
Neplatnost omezujících opatření


Omezující opatření uvedená v čl. 3 této vyhlášky neplatí v případech
a) udělení jednorázové výjimky,
b) doby havárie a jiné náhlé události,
c) v noci z 31. prosince na 1. ledna.


Článek 5
Kontrola a sankce


(1) Dodržování této obecně závazné vyhlášky jsou oprávněni kontrolovat
a) strážníci městské policie,
b) osoby pověřené Městským úřadem Hranice.

(2) Porušení této obecně závazné vyhlášky lze postihovat podle zvláštních předpisů1).

 

Článek 6
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 17. 07. 2003

 


PhDr. Vladimír Juračka
starosta Města Hranic

Mgr. Miroslav Wildner
místostarosta Města Hranic

 

 

1)
- § 46 zákona ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
- § 58 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdější předpisů

vyvěšeno na úřední desce: 30. 5. 03
svěšeno na úřední desce: 15. 6. 03
účinnost: 15. 6. 03



Jazykové verze

  • Čeština
  • English