Cesta: Pro občany / Samospráva / Vyhlášky a nařízení / Obecně závazné vyhlášky - 2003 / Obecně závazná vyhláška č. 9/2003


obsah:

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA HRANIC č. 9/2003

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů


MĚSTO HRANICE Zastupitelstvo města Hranic vydává dne 13.11.2003 podle ustanovení § 14 odst.2 zákona ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:


Článek 1
Základní ustanovení

1) Město Hranice vybírá místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
2) Správu poplatku vykonává Městský úřad Hranice (dále jen "správce poplatku") a v řízení ve věcech poplatku se postupuje podle zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, pokud zákon ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak.
3) Poplatek se platí obci, na jejímž území má fyzická osoba trvalý pobyt nebo se na jejím území nachází stavba určená nebo sloužící k individuální rekreaci.

Článek 2
Poplatník

Poplatníkem je:


a) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt; za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem; tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí.
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba; má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.
c) za fyzickou osobu, která není způsobilá k právním úkonům a je poplatníkem dle této vyhlášky, plní všechny povinnosti zákonní zástupci (u nezletilých dětí např. jejich rodiče).

Článek 3
Sazba poplatku

1) Sazba poplatku pro fyzickou osobu podle článku 2 písmena a), písmena b) a písmena c) této vyhlášky činí 348,-Kč a je tvořena:
a) z částky 124 ,-Kč za kalendářní rok a
b) z částky 224,-Kč za kalendářní rok.
Tato částka je stanovena podle skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu. Skutečné náklady roku 2002 činily 4359000,-Kč a byly rozúčtovány takto: 4359000,-Kč bylo vyděleno počtem 19469 poplatníků (počet poplatníků k datu 24.09.2003)

2) V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.

Článek 4
Osvobození

1) Od poplatku jsou osvobozeny fyzické osoby uvedené v článku 2 písmena b) této obecně závazné vyhlášky; to je vlastníci stavby určené nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, stavba se nachází na území města Hranic a poplatník má trvalý pobyt ve městě Hranicích.
2) Od poplatku jsou osvobozeny fyzické osoby uvedené v článku 2 písmena a) této obecně závazné vyhlášky, a to fyzické osoby, které se dlouhodobě zdržují v zahraničí, o čemž doloží potvrzení.
3) Od poplatku jsou osvobozeny fyzické osoby uvedené v článku 2 písmena a) této obecně závazné vyhlášky, a to fyzické osoby, které jsou hlášeny k trvalému pobytu v Domově důchodců Hranice, Jungmannova č.p. 1805.
4) Vznik nároku na osvobození je poplatník povinen oznámit správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost zakládající nárok na osvobození. Ve stejné lhůtě a stejným způsobem je poplatník povinen správci poplatku oznámit zánik nároku na osvobození.

 

Článek 5
Splatnost poplatku

 

1) Poplatek je splatný nejpozději do 30.04. kalendářního roku.
2) Při vzniku poplatkové povinnosti po 30.04. kalendářního roku, je poplatek splatný do 30 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti.

 

Článek 6
Ohlašovací povinnost

1) Poplatník podle článku 2 písmena a) a b) této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku údaje potřebné pro poplatkovou povinnost - jméno, datum narození, bydliště, případně společného zástupce, a to do 15 dnů od vzniku poplatkové povinnosti.
2) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku skutečnosti rozhodné pro vznik, změnu nebo zánik poplatkové povinnosti v důsledku změny:
- trvalého pobytu (poplatník uveden v článku 2 písmena a) této vyhlášky)
- vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící k individuální rekreaci (poplatník uvedený v článku 2 písmena b) této vyhlášky)
a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.

Článek 7
Sankce


1) Nebude-li poplatek zaplacen (odveden) včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem.Včas nezaplacený (neodvedený) poplatek nebo jeho nezaplacenou (neodvedenou) část může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek. Vyměřený poplatek se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.
2) Tomu, kdo nesplní ve stanovené lhůtě povinnost nepeněžité povahy vyplývající z této vyhlášky , může správce poplatku uložit pokutu podle ustanovení § 37 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

Článek 8
Omezení

1) Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost určenou touto obecně závaznou
vyhláškou, lze dlužné poplatky vyměřit nebo doměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
2) Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník o tomto úkonu písemně uvědoměn.Vyměřit a doměřit poplatek lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

 

 

Článek 9
Úlevy od poplatku


Správce poplatku může na základě žádosti poplatníka v jednotlivých případech poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout, a to z důvodu zmírnění nebo odstranění tvrdosti.


Článek 10
Zrušovací ustanovení


Touto obecně závaznou vyhláškou se zrušují:


a) Obecně závazná vyhláška č. 5/2001 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ze dne 15.11.2001,
b) Obecně závazná vyhláška č. 6/2002, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 5/2001 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ze dne 17.10.2002,
c) Obecně závazná vyhláška č. 8/2002, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 5/2001 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ze dne 12.12.2002.

 

Článek 11
Účinnost

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2004

 


PhDr. Vladimír Juračka
starosta Města Hranic

Mgr. Miroslav Wildner
místostarosta Města Hranic

vyvěšeno na úřední desce: 2. 12. 03
svěšeno na úřední desce: 18. 12. 03
účinnost: 1. 1. 04

 Jazykové verze

  • Čeština
  • English