Cesta: Pro občany / Samospráva / Vyhlášky a nařízení / Obecně závazné vyhlášky - 2004 / Obecně závazná vyhláška č. 1/2004


obsah:

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA HRANIC
č. 1/2004


kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy a třídění komunálních odpadů, vznikajících na území města Hranic, včetně systému nakládání se stavebním odpadem, vznikajícím na území města Hranic
________________________________________________________________________

Zastupitelstvo města Hranic se na svém zasedání dne 24.6.2004 usneslo vydat podle ustanovení § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech), tuto obecně závaznou vyhlášku :

 

Článek 1
Závaznost obecně závazné vyhlášky

(1) Tato obecně závazná vyhláška stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy a třídění komunálních odpadů, vznikajících na území města Hranic (dále jen systém nakládání s komunálním odpadem), včetně systému nakládání se stavebním odpadem, vznikajícím na území města Hranic (dále jen systém nakládání se stavebním odpadem).

 

Článek 2
Základní pojmy

Pro účely této obecně závazné vyhlášky se rozumí :

(1) Komunální odpad1) je veškerý odpad, vznikající na území obce při činnosti fyzických osob a který je uveden jako komunální odpad v prováděcím právním předpisu, s výjimkou odpadů, vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.

(2) Objemný odpad je takový komunální odpad, který nelze vzhledem k jeho rozměru, případně hmotnosti ukládat do běžně používaných sběrných nádob, např. vyřazené kusy nábytku, vany, umývadla, sporáky, obaly větších rozměrů atd. Za objemný odpad se nepovažují ledničky, televizory, počítače atd.

(3) Stavební odpad je odpad, vznikající při bouracích, výkopových či jiných stavebních činnostech.

(4) Pověřená osoba je akciová společnost EKOLTES Hranice a.s., se sídlem Hranice, Zborovská 606. Je to právnická osoba, určená městem Hranice na základě mandátní smlouvy k provádění odvozu, třídění a odstraňování komunálního odpadu ve svozové oblasti města (dále jen pověřená osoba).

(5) Svozová oblast města je vymezené ucelené území města se stanovenými trasami pověřenou osobou.


(6) Stálé stanoviště je vhodně vybavený a zabezpečený prostor pro trvalé umístění sběrných nádob, oddělený od veřejného prostranství tak, aby byly sběrné nádoby nepřetržitě přístupné pro fyzické osoby užívající objekt, pro které jsou sběrné nádoby určeny.

(7) Svozové stanoviště je místo určené k dočasnému umístění sběrných nádob tak, aby byly volně a bezpečně přístupné pro svoz jejich obsahu. Vzdálenost od krajnice vozovky k místu přistavení je max. 2 m.

(8) Přechodné stanoviště je místo určené pro sběr nebezpečných odpadů, který probíhá v částech města 2x ročně. Datum, čas a přechodné stanoviště jsou předem oznamovány v místním tisku a na úřední desce městského úřadu, případně v částech města místním rozhlasem.

(9) Separovaný sběr je samostatný sběr využitelných složek komunálního odpadu do sběrných nádob k tomu účelu barevně rozlišených a označených příslušným druhem odpadu.

(10) Svoz komunálního odpadu je vyprázdnění sběrných nádob do sběrných vozidel a odvoz shromažďovaného komunálního odpadu nebo odvoz sběrných nádob a jejich vyprázdnění
k využití nebo odstranění.

(11) Mobilní sběr nebezpečného odpadu vytříděného z komunálního odpadu je takový způsob sběru, kdy oprávněná osoba odebírá tento druh odpadů od občanů na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do sběrných a svozových prostředků, které odpovídají technicky všem platným legislativním požadavkům2).

(12) Sběrný dvůr je technické zařízení, určené ke sběru, výkupu, třídění a shromažďování vybraných druhů odpadů a vytříděných složek komunálního odpadu, které tvoří přílohu č.1 této vyhlášky, do doby odvozu odpadů k dalšímu využití nebo odstranění. Sběrný dvůr se nachází v areálu společnosti EKOLTES Hranice, a.s., Zborovská 606.

 

Článek 3
Systém nakládání s komunálním odpadem

(1) Pro shromažďování a třídění komunálního odpadu jsou určeny sběrné nádoby a zařízení :

Sběrné nádoby (popelnice 110 l, kontejnery 1100 l, igelitové pytle, odpadkové koše, kontejnery na separovaný odpad, svozové vozidlo na nebezpečný odpad a velkoobjemové kontejnery) - slouží k ukládání zbytkového odpadu (složka komunálního odpadu, která zbývá po vytřídění využitelných složek, nebezpečných složek a objemného odpadu) po jejich vytřídění. Jedná se např. o smetí, popel, saze, nevratné obaly z domácností, kuchyňské odpady.

a) popelnice 110 l slouží k ukládání zbytkového odpadu v rodinné zástavbě části města Hranic, a to Hranice I - Město a částech města Hranic - Drahotuše, Slavíč, Rybáře, Velká, Lhotka a Valšovice. Odvoz těchto popelnic se provádí pravidelně dle zpracovaného harmonogramu.

b) kontejnery 1100 l slouží k ukládání zbytkového odpadu v sídlištní zástavbě části města Hranic, a to Hranice I - Město. Odvoz těchto kontejnerů se provádí pravidelně dle zpracovaného harmonogramu.

c) igelitové pytle slouží k ukládání komunálního odpadu v období od 1.4. do 1.11. běžného roku pouze v těchto lokalitách :

zahrádkářské kolonie - viadukty v Hranicích (směr Velká)
- za stadionem SK Hranice
- za fotbalovým hřištěm Dukly Hranice
- Paseky U Kostelíčka v Hranicích
- Pod Hůrkou v Hranicích
- Drahotuše za rybníkem
- Drahotuše, Zahradní ulice
- Slavíč, Na Hrázi
- Slavíč, Familie
- Hranice Autocamping (parkoviště)
- Hranice, kolonie Šafranica
- Hranice, Žáčkova ulice
- Hranice, Cementářské sídliště
- Hranice, Pod Kobylankou
- Hranice, U Skalky
- Hranice, Skalní ulice

Odvoz je prováděn každé první úterý v měsíci.

d) velkoobjemové kontejnery slouží k celoročnímu ukládání komunálního odpadu pouze v části města Hranic, a to Hranice VIII - Středolesí a Hranice IX - Uhřínov. Odvoz je prováděn vždy v úterý, první a třetí týden v měsíci

e) kontejnery na separovaný odpad (papír, sklo, plasty), které jsou označeny příslušným druhem a barevně rozlišeny (modrá - papír, zelená - sklo, žlutá - plasty), rozmístěné na volně přístupných stanovištích na území města Hranic. Plast uložený v kontejnerech s horním výsypem se vyváží 1x týdně, a to každé pondělí. Plast, papír a sklo v kontejnerech s dolním výsypem se vyváží průběžně dle potřeby, nejméně však 1x za 14 kalendářních dnů

f) velkoobjemové kontejnery na bioodpad (plevel, listí, větve, pařezy, atd.) a objemný odpad jsou přistavovány 2x ročně, datum a místo jsou oznamovány předem v místním tisku a na úřední desce městského úřadu, případně v místních částech místním rozhlasem

 

g) velkoobjemové kontejnery na vánoční stromky jsou přistavovány v bytové zástavbě části města Hranic, a to Hranice I - Město v době vánočních svátků, datum přistavení je předem oznamován v místním tisku a na úřední desce městského úřadu

h) odpadkové koše slouží k odkládání drobných odpadků, příležitostně vznikajících při užívání veřejných prostranství

i) svozové vozidlo nebo mobilní kontejner na sběr a odvoz nebezpečného odpadu - např. olověné akumulátory, výbojky, zářivky, monitory, nátěrové hmoty, textilní materiál znečištěný, atd. Sběr a odvoz nebezpečného odpadu probíhá v částech města 2x ročně.

Datum, čas, místo a druhy sbíraných odpadů jsou předem oznamovány v místním tisku a na úřední desce městského úřadu, případně v částech města Hranic místním rozhlasem.

Zařízení - sběrný dvůr, nacházející se v areálu společnosti EKOLTES Hranice, a.s., Zborovská ulice č. 606, slouží ke sběru, výkupu, třídění a shromažďování vybraných druhů odpadů a vytříděných složek komunálního odpadu, uvedených v příloze č.1 této vyhlášky.

(2) Vyprazdňování sběrných nádob zajišťuje pověřená osoba.


Článek 4
Systém nakládání se stavebním odpadem

Fyzické osoby mohou stavební odpad odkládat do velkoobjemových kontejnerů na základě objednávky u pověřené osoby, které budou odvezeny na náklady fyzické osoby na řízenou skládku Hranice, příp. k recyklaci. Náklady s odstraněním (přip. využitím) stavebního odpadu hradí fyzická osoba pověřené osobě. Tímto se nevylučuje možnost zajistit si využití (např. recyklace) či odstranění (odvoz na řízenou skládku) tohoto odpadu vlastními prostředky, popř. jiným zákonným způsobem.


Článek 5
Povinnosti fyzických osob

(1) Fyzické osoby jsou povinny ode dne účinnosti této obecně závazné vyhlášky komunální odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití a odstraňování podle systému stanoveného touto obecně závaznou vyhláškou, pokud odpad samy nevyužijí v souladu se zákonem a zvláštními právními předpisy.

(2) Pro původce, kteří se do systému nakládání s komunálním odpadem města Hranic zapojili, platí stejné povinnosti jako pro fyzické osoby, uvedené v odstavci 1 tohoto článku.


Článek 6
Kontrolní činnost

Kontrolu dodržování povinností, stanovených touto obecně závaznou vyhláškou, jsou oprávnění provádět strážníci Městské policie Hranice a pověření zaměstnanci města Hranic, zařazení do odboru životního prostředí Městského úřadu Hranice.


Článek 7
Sankce

Porušování povinností, stanovených touto obecně závaznou vyhláškou, bude postihováno podle platných právních předpisů3).


Článek 8
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se Obecně závazná vyhláška města Hranice č. 4/2001, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, vznikajících na území města Hranice, včetně systému nakládání se stavebním odpadem, vznikajícím na území města Hranice ze dne 13.12.2001.


Článek 9
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne ........................

 

PhDr. Vladimír Juračka Mgr. Miroslav Wildner
starosta Města Hranic místostarosta Města Hranic

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Seznam odkazů :

1) § 4 písm.b) zákona č.185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů

2) Vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

3) Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

 

Příloha č.1 k OZV č.1/2004


Seznam odpadů, které lze ukládat na sběrný dvůr :

Katalogové Katego Název odpadu
číslo odpadu rie
_____________________________________________________________________

080111 N odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné NL
130111 N syntetické hydraulické oleje
130205 N nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje
130206 N syntetické motorové, převodové a mazací oleje
130802 N jiné emulze
150102 O plastové obaly (PET láhve) - čisté
150110 N obaly obsahující zbytky neb. látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
150202 N absorpční činidla, filtrační materiály
160103 O pneumatiky z osobních aut
160103 O pneumatiky z osobních aut s diskem
160103 O pneumatiky z nákladních aut
160103 O pneumatiky z nákladních aut s diskem
160103 O traktorové pneumatiky
160107 N olejové filtry
160113 N brzdová kapalina
160120 O sklo - pouze autosklo
160211 N vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky,
hydrochlorofluorouhlovodíky a hydrofluorouhlovodíky
160509 N laboratorní chemikálie a jejich směsi
170107 O stavební suť - směs (beton, cihly, omítka,střešní tašky, porcelán)
170202 O sklo - pouze drátosklo
170203 O plasty - polyethylenová fólie čistá
170301 N asfaltové směsi obsahující dehet
170302 O asfaltové směsi bez dehtu
170405 O železo a ocel
170407 O směsné kovy - výrobky z neželezných kovů
170411 O kabely - měděné a hliníkové vodiče (i s izolací)
170603 N jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebez. Látky
170604 O izolační materiály (polyuret. pěna, skelná vata, kamenná vlna)
170802 O stavební materiály na bázi sádry
200101 O papír a lepenka - sběr (noviny, časopisy, knihy, kanc. papír)
200102 O sklo- sběr (skleněné obaly, výtluky ze skleněných dveří a rámů)
200111 O textilní materiály
200113 N rozpouštědla
200114 N kyseliny
200115 N zásady
200117 N fotochemikálie
200119 N pesticidy
200121 N zářivka

200121 N výbojka sodíková
200121 N výbojka halogenidová
200121 N zářivka nebo výbojka rozbitá
200121 N zářivky a výbojky
200123 N vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky - ledničky
200126 N olej a tuk
200127 N barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice - tuhé
200127 N barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice - tekuté
200129 N detergenty, odmašťovací přípravky
200132 N jiná nepoužitá léčiva
200133 N baterie (olověné, nikl-kadmiové)
200133 N akumulátory (nikl-kadmiové)
200134 O/N baterie - tužkové, ploché a knoflíkové
200134 O/N baterie - knoflíkové
200135 N vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné
látky (televizory, tiskárny, počítačové monitory)
200136 O vyřazené elektrické a elektronické spotřebiče (video, vysavače, fén)
200138 O dřevo (kmeny, větve, výrobky ze dřeva)
200139 O plasty - čistý polystyren (kusový obalový, deskový izolační)
200140 O kovy - nádoby, kamna, pračky
200141 O odpady z čištění komínů
200201 O biologicky rozložitelný odpad (rostlinného původu)
200301 O směsný komunální odpad - netříděný odpad a spalitelný odpad
200303 O uliční smetky
200307 O objemný odpad - spalitelný (koberce, peřiny, matrace, nábytek)
200307 O objemný odpad - nespalitelný (rozměrné předměty z kombinovaných materiálů, linoleum, trubky a roury z tvrzeného PVC, autosedačky)

Vyvěšeno: 28. 6. 2004
Svěšeno: 16. 7. 2004
Účinnost: 16. 7. 2004

 Jazykové verze

  • Čeština
  • English