Cesta: Pro občany / Samospráva / Vyhlášky a nařízení / Obecně závazné vyhlášky - 2004 / Obecně závazná vyhláška č. 2/2004 - zrušena


obsah:


OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MÉSTA HRANIC  č. 2/2004
o omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku (zrušena OZV  2/2016)

Zastupitelstvo města Hranice schválilo na svém zasedání dne 24.6.2004 v souladu s ustanoveními § 10 písm. a) a písm. b) a ustanovením § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:


Článek 1
Úvodní ustanovení

Cílem obecně závazné vyhlášky (dále jen „vyhláška") je stanovení omezujících opatření k zabezpečení veřejného pořádku na území města Hranice v noční době.


Článek 2
Základní pojmy

(1) Veřejným pořádkem se pro účely této vyhlášky rozumí veřejný klid, veřejná mravnost a veřejná bezpečnost, které umožňují pokojné soužití osob a realizaci jejich práv, zejména práva na nedotknutelnost osoby a jejího soukromí a práva na ochranu života, zdraví a majetku.

(2) Noční dobou je doba od 22.00 do 6.00 hodin následujícího dne.

(3) Zúčastněnou osobou se pro účely této vyhlášky rozumí stěžovatel a osoba
oprávněná kontrolovat dodržování povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou dle čl.4 odst. 1 této vyhlášky.

(4) Veřejnou produkcí hudby se pro účely této vyhlášky rozumí zejména taneční zábava, diskotéka, koncert, karneval, ples, artistická produkce s hudbou s živou nebo reprodukovanou hudbou na veřejně přístupném místě.

(5) Veřejně přístupným místem se pro účely této vyhlášky rozumí zejména restaurace, vinárna kavárna, hostinec, bar, pivnice, herna či jiné obdobné zařízení.

(6) Pořadatelem veřejné produkce hudby se rozumí fyzická či právnická osoba nebo její odpovědný zástupce, užívající dané místo, není-li taková, pak ta osoba nebo její odpovědný zástupce, v jejíž prospěch se veřejná produkce hudby koná, a není-li ani taková, pak ta osoba, která přímo na místě danou veřejnou produkci pořádá, organizačně zajišťuje či dané místo za účelem pořádání veřejné produkce užívá.

(7) Činností, která může narušit veřejný pořádek ve městě a která může být v rozporu s ochranou bezpečnosti zdraví a majetku, je pořádání veřejných produkcí hudby v noční době.

Článek 3
Omezující opatření


(1) Pořadatel veřejné produkce hudby je povinen zajistit její pokojný průběh a dbát na dodržování veřejného pořádku. V případě zjištění narušení veřejného pořádku, zejména na
základě důvodných a opakovaných stížností, ověřených zápisem oprávněných osob s podpisy zúčastněných osob, je pořadatel akce povinen hudební produkci okamžitě ukončit, a to na výzvu strážníků městské policie nebo pověřených zaměstnanců města Hranic.

 

Článek 4
Kontrola a sankce

(1) Dodržování povinností stanovených touto vyhláškou jsou oprávněni kontrolovat

a) strážníci městské policie,
b) pověření zaměstnanci města Hranic.

(2) Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou lze postihovat podle zvláštních předpisů.1/


Článek 5
Účinnost obecně závazné vyhlášky


Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem ...............

PhDr. Vladimír Juračka Mgr. Miroslav Wildner
starosta města místostarosta města

 

Vyvěšeno dne: ...................................... Sňato dne: ...........................................

 


1/ § 46 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
§ 58 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

 

vyvěšeno: 30. 6. 2004
svěšeno: 21. 7. 2004
účinnost: 15. 7. 2004Jazykové verze

  • Čeština
  • English