Cesta: Pro občany / Samospráva / Vyhlášky a nařízení / Obecně závazné vyhlášky - 2004 / Obecně závazná vyhláška č. 3/2004 - zrušena


obsah:

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA HRANIC Č. 3/2004, - 

zrušena 1/2017

kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška města Hranice č. 4/96 o závazných částech Územního plánu sídelního útvaru města Hranice

Zastupitelstvo města Hranic se usneslo dne 24.06.2004 vydat podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění a podle ustanovení § 31 odst. 2, § 29 odst. 2,3 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, tuto obecně závaznou vyhlášku:

článek 1
Obecně závazná vyhláška (dále jen OZV) č. 4/1996 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Hranice ve znění OZV č. 5/1999, OZV č. 2/2000, OZV č. 3/2001, OZV č. 7/01, OZV č. 02/02 a OZV č. 5/02 se mění a doplňuje takto:
v
ČÁSTI PRVNÍ
Úvodní ustanovení


Článek 1
Účel vyhlášky


se doplňuje text odstavce (1) :
... a Změny č. 9/A Územního plánu sídelního útvaru Hranice, kterou schválilo Zastupitelstvo města Hranic dne 24.06.2004

článek 2
Účinnost vyhlášky

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení. Dnem vyhlášení je první den jeho vyvěšení na úřední desce


V Hranicích dne 24.06.2004

 


PhDr. Vladimír Juračka
starosta města

 

Mgr. Miroslav Wildner
místostarosta města


vyvěšeno: 8. 7. 2004
svěšeno: 26. 7. 2004
účinnost: 8. 7. 2004

 

 Jazykové verze

  • Čeština
  • English