Cesta: Pro občany / Samospráva / Vyhlášky a nařízení / Obecně závazné vyhlášky - 2004 / Obecně závazná vyhláška č. 4/2004


obsah:

Obecně závazná vyhláška č. 4/2004, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška
č. 9/2003 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zastupitelstvo města Hranic vydává dne 16.prosince 2004 podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona ČNR č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000, o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Článek 1

Obecně závazná vyhláška č. 9/2003 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů se mění a doplňuje takto:

V článku 2 se ruší odst. c).

V článku 3, odstavci 1) se mění text takto:


1) Sazba poplatku pro fyzickou osobu podle článku 2 písmena a), písmena b)
této vyhlášky činí 408,- Kč/rok a je tvořena:
a) z částky 158,- Kč za kalendářní rok a
b) z částky 250,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena podle skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu. Skutečné náklady roku 2003 činily 5.567.613,- Kč a byly rozúčtovány takto: 5.567.613 bylo vyděleno počtem
19.400 poplatníků (počet poplatníků je k datu 31.12.2003)

 

Článek 2
Účinnost


Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2005

 

 

PhDr. Vladimír Juračka                                  Mgr. Miroslav Wildner
starosta města Hranic                                  místostarosta města Hranic

 

vyvěšeno: 16. 12. 2004
svěšeno: 3. 1. 2005
platnost: 1. 1. 2005

 

 

 Jazykové verze

  • Čeština
  • English