Cesta: Pro občany / Samospráva / Vyhlášky a nařízení / Obecně závazné vyhlášky - 2005 / Obecně závazná vyhláška č. 2/2005


obsah:

Obecně závazná vyhláška č. 2/2005, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 8/2003 o místních poplatcích.

Zastupitelstvo města Hranic vydává dne 21. dubna podle ustanovení § 14 odst.2 zákona ČNR č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanoveními § 10 písm.d) a § 84 odst. 2 písm.i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1

Obecně závazná vyhláška č. 8/2003 o místních poplatcích se mění takto:

1. V oddílu I čl.1 odst. 1 se ruší text pod písm. c), texty uvedené pod písmeny d) až f) se označují písmeny c) až e)."

2. V oddílu IV se ruší články 16,17,18,19,20 a 21, články 22 až 48 se označují jako články 16 až 42."

Článek 2
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1.6. 2005

PhDr.Vladimír Juračka                            Mgr. Miroslav Wildner
starosta města Hranice                      místostarosta města Hranicevyvěšeno: 22.04. 2005
svěšeno : 10.05. 2005
platnost : 1. 6. 2005Jazykové verze

  • Čeština
  • English