Cesta: Pro občany / Samospráva / Vyhlášky a nařízení / Obecně závazné vyhlášky - 2005 / Obecně závazná vyhláška č. 4/2005 - zrušena


obsah:


OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA HRANIC Č. 4/2005, - zrušena 1/2017

kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška města Hranice č. 4/96 o závazných částech Územního plánu sídelního útvaru města Hranice


Zastupitelstvo města Hranic se usneslo dne 30.06.2005 vydat podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění a podle ustanovení § 31 odst. 2, § 29 odst. 2,3 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, tuto obecně závaznou vyhlášku:


článek 1


Obecně závazná vyhláška (dále jen OZV) č. 4/1996 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Hranice ve znění OZV č. 5/1999, OZV č. 2/2000, OZV č. 3/2001, OZV č. 7/01, OZV č. 02/02, OZV č. 5/02, OZV 3/2004 a OZV 8/2004 se mění a doplňuje takto:
v
ČÁSTI PRVNÍ
Úvodní ustanovení
Článek 1


Účel vyhlášky se doplňuje text odstavce (1) :
... a Změny č. 12 územního plánu sídelního útvaru Hranice, kterou schválilo Zastupitelstvo města Hranic dne 30.06.2005

článek 2
Účinnost vyhlášky


Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení. Dnem vyhlášení je první den jeho vyvěšení na úřední desce

V Hranicích dne 30.06.2005


PhDr. Vladimír Juračka
starosta města


Mgr. Miroslav Wildner
místostarosta města

 

vyvěšeno: 11. 7. 2005
svěšeno: 26. 7. 2005
platnost: 26. 7 2005Jazykové verze

  • Čeština
  • English