Cesta: Pro občany / Samospráva / Vyhlášky a nařízení / Obecně závazné vyhlášky - 2005 / Obecně závazná vyhláška č. 5/2005


obsah:


Obecně závazná vyhláška č. 5/2005, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Hranic č. 9/2003 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

Zastupitelstvo města Hranic vydává dne 15. prosince 2005 na základě ustanovení § 10 písm.d) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000, o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dále v souladu s ustanoveními § 14 odst. 2 zákona ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku :


Článek 1
Obecně závazná vyhláška města Hranic č. 9/2003 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů se mění a doplňuje takto:

.Čl. 3 odst. 1 zní:

1) Sazba poplatku pro fyzickou osobu podle článku 2 písmena a) a písmena b)
této obecně závazné vyhlášky činí 444 ,- Kč/rok a je tvořena:
a) z částky 194 ,- Kč za kalendářní rok a
b) z částky 250 ,- Kč za kalendářní rok.
Tato částka je stanovena podle skutečných nákladů města předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu. Skutečné náklady roku 2004 činily 6.454.736,- Kč a byly rozúčtovány takto: 6.454.736 bylo vyděleno počtem poplatníků 19568 (počet poplatníků je k datu 31.12.2004)


Článek 2 1) Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší Obecně závazná vyhláška č. 4/2004, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška města Hranic č. 9/2003 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

2) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2006PhDr. Vladimír Juračka

starosta

 

Mgr. Miroslav Wildner

místostarosta

vyvěšeno: 16.12.2005
svěšeno: 2.1. 2006
platnost: 1.1. 2006Jazykové verze

  • Čeština
  • English