Cesta: Pro občany / Samospráva / Vyhlášky a nařízení / Obecně závazné vyhlášky - 2006 / Obecně závazná vyhláška č. 1/2006


obsah:

Obecně závazná vyhláška č. 1/2006,

o vymezení prostor pro volné pobíhání psů a stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství


Zastupitelstvo města Hranic se na svém zasedání dne 23.2.2006 usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. c) a písm. d) a dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dále podle ustanovení § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:


Článek 1 Úvodní ustanovení


Účelem této obecně závazné vyhlášky je vymezit prostory pro volné pobíhání psů a stanovit pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství.


Článek 2
Vymezení pojmů a prostor pro volné pobíhání psů

(1) Veřejným prostranstvím jsou pro účely této obecně závazné vyhlášky všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky, a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru1).
(2) Držitelem psa pro účely této obecně závazné vyhlášky se rozumí vlastník psa, chovatel psa, osoba doprovázející psa či jiná osoba, která odpovídá za pohyb psa na veřejném prostranství.
(3) Volný pohyb psů je možný na veřejných prostranstvích, vyznačených v příloze č. 1 této obecně závazné vyhlášky.


Článek 3
Stanovení pravidel pro pohyb psů


(1) S výjimkou prostor veřejných prostranství, uvedených v článku 2 odst. 3 této obecně závazné vyhlášky, se zakazuje volné pobíhání psů na veřejném prostranství. Držitel psa je povinen na veřejném prostranství zabezpečit psa vedením na vodítku, nebo doprovázet psa s nasazeným košíkem (náhubkem). Na veřejných prostranstvích, vymezených pro volný pohyb psů, musí být pes opatřen košíkem (náhubkem).
(2) Povinnosti, uvedené v odst. 1 tohoto článku, se nevztahují na osoby, doprovázející psy při činnosti podle zvláštního předpisu2).
(3) Zakazuje se vodit psy na pískoviště, dětská hřiště a sportoviště v majetku města, která jsou veřejnými prostranstvími a opatřená upozorněním na zákaz vodění psů nápisem, případně piktogramem, jež tvoří přílohu č. 2 této obecně závazné vyhlášky.

Článek 4
Sankce


Porušování povinností, stanovených touto obecně závaznou vyhláškou, bude postihováno podle platných právních předpisů3).


Článek 5
Účinnost


Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 11.3.2006


PhDr. Vladimír Juračka                   Mgr. Miroslav Wildner
starosta města                              místostarosta města

vyvěšeno: 24.02. 2006
svěšeno : 13.03. 2006
platnost : 11.03. 2006

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

2) např.: zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 449/2001, o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.

3) např.: zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

 

 

 

 

Přílohy ke staženíJazykové verze

  • Čeština
  • English