Cesta: Pro občany / Samospráva / Vyhlášky a nařízení / Obecně závazné vyhlášky - 2006 / Obecně závazná vyhláška č. 2/2006 - zrušena


obsah:

Obecně závazná vyhláška č. 2/2006, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Hranic č. 9/2003 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

Zastupitelstvo města Hranic vydává dne 19.10. 2006 na základě ustanovení § 10 písm.d) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000, o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dále v souladu s ustanoveními § 14 odst. 2 zákona ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku :


Článek 1

Obecně závazná vyhláška města Hranic č. 9/2003 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů se mění a doplňuje takto:

.Čl. 3 odst. 1 zní:

1)1)Sazba poplatku pro fyzickou osobupodle článku 2 písmena a), písmena b)
této obecně závazné vyhlášky činí 444 ,- Kč/rok a je tvořena:
a) z částky194,-Kč za kalendářní rok a
b) z částky250,-Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena podle skutečných nákladů městapředchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu. Skutečné náklady roku 2005 činily :8.025.000,- Kč a byly rozúčtovány takto:8.025.000,-bylo vyděleno počtem19526 poplatníků (počet poplatníků je k datu 31.12.2004)


Článek 2
1) Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší Obecně závazná vyhláška č. 5/2005, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška města Hranic č. 9/2003 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

2) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2007

PhDr. Vladimír Juračka                          Mgr. Miroslav Wildner
starosta                                                 místostarosta

vyvěšeno: 20.10.2006
svěšeno :     5.11.2006
platnost : 01.01. 2007


 Jazykové verze

  • Čeština
  • English