Cesta: Pro občany / Samospráva / Vyhlášky a nařízení / Obecně závazné vyhlášky - 2007 / Obecně závazná vyhláška č. 1/2007


obsah:


Obecně závazná vyhláška města Hranic č. 1/2007

kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška města Hranic č. 1/2004, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy a třídění komunálních odpadů, vznikajících na území města Hranic, včetně systému nakládání se stavebním odpadem, vznikajícím na území města Hranic


________________________________________________________________________
Zastupitelstvo města Hranic se na svém zasedání dne 19. dubna 2007 usnesením č 128/2007 - ZM 6 usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech"), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o obcích"), tuto obecně závaznou vyhlášku :


Článek 1
Obecně závazná vyhláška města Hranic č. 1/2004, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění komunálních odpadů, vznikajících na území města Hranic, včetně systému nakládání se stavebním odpadem, vznikajícím na území města Hranic, se mění a doplňuje takto :


(1) V článku 2 Základní pojmy odstavec 8 zní :
„(8) Přechodné stanoviště je místo určené pro sběr nebezpečných odpadů, který probíhá v částech města Hranic 1x ročně. Datum, čas a přechodné stanoviště je předem oznamováno v místním tisku a na úřední desce městského úřadu, případně v částech Města Hranic místním rozhlasem."

(2) V článku 2 Základní pojmy se doplňuje odstavec 13, který zní :
„(13) Výkup odpadů je výkup vytříděné složky z komunálního odpadu provozovatelem zařízení ke sběru a výkupu odpadů na území Města Hranic."

(3) V článku 3 Systém nakládání s komunálním odpadem odstavec 1 písm. e) zní :
„e) kontejnery na separovaný odpad (papír, sklo barevné, sklo bílé, plasty, nápojový karton), které jsou označeny příslušným druhem a barevně rozlišeny (modrá - papír, zelená - sklo barevné, bílá - sklo bílé, žlutá - plasty, oranžová - nápojový karton), rozmístěné na volně přístupných stanovištích na území města Hranic. Plasty a papír, uložený v kontejnerech s horním výsypem, se vyváží 1x týdně, a to každou středu. Plasty, papír, sklo barevné, sklo bílé a nápojový karton v kontejnerech s dolním výsypem se vyváží průběžně dle potřeby, nejméně však 1x za 14 kalendářních dnů."

(4) V článku 3 Systém nakládání s komunálním odpadem se v odstavci 1 písm. i) věta „Sběr a odvoz nebezpečného odpadu probíhá v částech města 2x ročně" zrušuje.

- 1 -
(5) V článku 3 Systém nakládání s komunálním odpadem v odstavci 1 písm. i) se na konci věty tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se nové písmeno j), které zní :
„j) koše na psí exkrementy slouží k odkládání psích exkrementů, které vznikají při pohybu psů na veřejných prostranstvích."

(6) V článku 3 Systém nakládání s komunálním odpadem se doplňuje odstavec 3, který zní: „(3) Zařízení - výkupna druhotných surovin, sloužící ke sběru a výkupu vytříděných složek z komunálního odpadu na území Města Hranic."

(7) Článek 5 Povinnosti fyzických osob se zrušuje. Článek 6 - 9 se označuje 5 - 8.

(8) „Příloha č. 1 zní"

„Seznam odpadů, které lze ukládat na sběrný dvůr :

Katalogové Katego Název odpadu
číslo odpadu rie

080111 N odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
130111 N syntetické hydraulické oleje
130205 N nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje
130206 N syntetické motorové, převodové a mazací oleje
130208 N jiné motorové, převodové a mazací oleje
130802 N jiné emulze
150101 O papírové a lepenkové obaly (TETRA/PAKY)
150102 O plastové obaly (PET láhve) - čisté
150110 N obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
150202 N absorpční činidla, filtrační materiály
160103 O pneumatiky z osobních aut
160103 O pneumatiky z osobních aut s diskem
160103 O pneumatiky z nákladních aut
160103 O pneumatiky z nákladních aut s diskem
160103 O traktorové pneumatiky
160107 N olejové filtry
160113 N brzdová kapalina
160119 O plasty (automobilové plasty, plasty tvrzené a jiné kromě PET a igelitových folií a PVC folií)
160120 O sklo - pouze autosklo
160211 N vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky,
hydrochlorofluorouhlovodíky a hydrofluorouhlovodíky
160509 N laboratorní chemikálie a jejich směsi
170202 O sklo - pouze drátosklo
170301 N asfaltové směsi obsahující dehet
170405 O železo a ocel
170407 O směsné kovy - výrobky z neželezných kovů
170411 O kabely - měděné a hliníkové vodiče (i s izolací)
170603 N jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
200101 O papír a lepenka - sběr (noviny, časopisy, knihy, kancelářský papír)
200102 O sklo- sběr (skleněné obaly, výtluky ze skleněných dveří a rámů)
200111 O textilní materiály

- 2 -
200113 N rozpouštědla
200114 N kyseliny
200115 N zásady
200117 N fotochemikálie
200119 N pesticidy
200121 N zářivky
200121 N zářivky nebo výbojky rozbité
200121 N zářivky a výbojky
200123 N vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky - ledničky
200126 N olej a tuk
200127 N barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice - tekuté, tuhé
200129 N detergenty, odmašťovací přípravky
200132 N jiná nepoužitelná léčiva
200133 N baterie a akumulátory (Pb - olověné, NiCd - nikl-kadmiové)
200134 O/N baterie - tužkové, ploché a knoflíkové
200135 N vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné
látky neuvedené pod čísly 200121 a 200123 (televizory, tiskárny, počítačové monitory)
200136 O vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly 200121, 200123 a 200135 (audio, video, vysavače, fény, tiskárny)
200139 O plasty - čistý polystyrén (kusový obalový a deskový izolační polystyren)
200140 O kovy - nádoby, kamna, pračky
200201 O biologicky rozložitelný odpad (rostlinného původu)
200301 O směsný komunální odpad - netříděný odpad a spalitelný odpad
200307 O objemný odpad (koberce, peřiny, matrace, nábytek rozměrné předměty z kombinovaných materiálů, linoleum, trubky a roury z tvrzeného PVC, autosedačky)"

Článek 2
Účinnost


Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 5.5.2007
Mgr. Miroslav Wildner                            Ing. Radka ­Ondriášová
starosta města Hranic                     místostarostka města Hranic

 

vyvěšeno: 20.04. 2007
svěšeno : 07.05. 2007
platnost : 05.05.2007Jazykové verze

  • Čeština
  • English