Cesta: Pro občany / Samospráva / Vyhlášky a nařízení / Obecně závazné vyhlášky - 2007 / Obecně závazná vyhláška č. 2/2007


obsah:

Obecně závazná vyhláška č. 2 /2007,
kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Hranic č. 9/2003 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 2/2006

 

Zastupitelstvo města Hranic vydává dne 13.12.2007 na základě ustanovení § 10 písm.d) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000, o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dále v souladu s ustanoveními § 14 odst. 2 zákona ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku :


Článek 1


Obecně závazná vyhláška města Hranic č. 9/2003 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 2/2006, se mění a doplňuje takto:

Čl. 3 odst. 1 zní:
1) 1) Sazba poplatku pro fyzickou osobu podle článku 2 písmena a), písmena b)
této obecně závazné vyhlášky činí 480 ,- Kč/rok a je tvořena:
a) z částky 230,- Kč za kalendářní rok a
b) z částky 250,- Kč za kalendářní rok.
Tato částka je stanovena podle skutečných nákladů města předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu. Skutečné náklady roku 2006 činily : 8.507.000,- Kč a byly rozúčtovány takto: 8.507.000,- bylo vyděleno počtem 19.400 poplatníků (počet poplatníků je k datu 31.12.2006).


Článek 2


1) Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší Obecně závazná vyhláška č. 2/2006, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška města Hranic č. 9/2003 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

2) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2008


Mgr. Miroslav Wildner                  Ing.Radka O­ndriášová
starosta                                              místostarosta

vyvěšeno: 06.12.2007
svěšeno : 21.12.2007
platnost : 01.01.2008

 Jazykové verze

  • Čeština
  • English