Cesta: Pro občany / Samospráva / Vyhlášky a nařízení / Obecně závazné vyhlášky - 2008 / Obecně závazná vyhláška města Hranic č. 3/2008 - zrušena


obsah:

Obecně závazná vyhláška města Hranic č. 3/2008 - zrušena

kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška města Hranic č. 2/2004 o omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku (zrušena OZV  2/2016)


Zastupitelstvo města Hranic se usneslo dne 26.6.2008 vydat dle ustanovení § 10 písm. a) a písm. b) a podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

článek 1

Obecně závazná vyhláška města Hranic č. 2/2004 o omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného přádku se mění a doplňuje takto:

Článek 3 Omezující opatření se mění a doplňuje takto:

(2) Pořádat veřejnou hudební produkci na území města Hranic lze jen po splnění oznamovací povinnosti a daných podmínek (viz následující odstavec tohoto článku).

(3) Pořadatel veřejné hudební produkce je povinen pořádání této akce písemně oznámit Městské policii Hranice a to vždy nejméně 5 dnů před konáním hudební produkce. U trvalých a opakujících se veřejných hudebních produkcí může pořadatel splnit oznamovací povinnost, stanovenou touto vyhláškou, jednorázovým hromadným oznámením, a to až na období 6 měsíců. Hromadné oznámení je třeba učinit nejpozději 5 kalendářních dní přede dnem zahájení první veřejné produkce. Písemné oznámení o konání veřejné produkce musí obsahovat jméno a příjmení pořadatele, název firmy pořadatele, bydliště, nebo sídlo pořadatele, druh produkce, název účinkujícího souboru, datum a místo konání produkce. Oznámení se podává na předepsaném formuláři (příloha č. 1 této vyhlášky) a je potvrzeno podpisem, nebo podpisem a razítkem pořadatele. Oznámení bez přesného uvedení všech výše uvedených náležitostí je neplatné.

(4) Povinnosti, uvedené v odstavci 2, se nevztahují na akce:

a. pořádané městem Hranice, nebo jím zřízenými, či pověřenými organizacemi
b. pořádané církvemi
c. pořádané ve školách a školských zařízeních
d. při sportovních akcích ve sportovních zařízeních.

článek 2

Účinnost vyhlášky

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 17.7.2008


---------------------------------------------- ---------------------------------------------
Mgr. Miroslav Wildner Ing. Radka Ondriášová
starosta města místostarosta města

 

vyvěšeno:  01. 07. 2008
svěšeno :   17. 07. 2008
platnost :   17. 07. 2008


Příloha č. 1

Oznámení o pořádání veřejné produkce hudby (dále jen produkce) na území města Hranic

Vyplní pořadatel a oznámení předloží 5 dnů před konáním hudební produkce na Městskou policii Hranice, Pernštejnské nám. č. 1, zámek, Hranice.


Jméno a příjmení pořadatele, .........................................................................................
firma/název

Bydliště / sídlo .......................................................................................................

Identifikační číslo / telefon ................................./....................................................

Číslo účtu / kód banky..............................................................................................

Jméno a příjmení osob(y) odpovědné ...........................................................................
za zajištění požární hlídky *), razítko

Jméno, příjmení a telefon osoby, odpovědné................................................................
za zajištění pořadatelské služby

Druh produkce.........................................................................................................

Název účinkující souboru .........................................................................................

Datum a místo konání produkce ................................................................................

Kapacita osob v místě produkce.................................................................................

Začátek a konec produkce ......................................../...............................................


Pořadatel produkce prohlašuje, že je seznámen s Obecně závaznou vyhláškou Města Hranic č. 2/2004 o omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ve znění Obecně závazné vyhlášky města Hranic č. 3 /2008.


V ........................... dne ............... ...................................................
podpis pořadatele produkce a razítko

*) nejméně 200 osob, dle § 3 písm. b) vyhl. 137/98 Sb.

 

Oznámení o pořádání veřejné produkce hudby dne ........................ a místo konání produkce .........................................., pořadatel produkce hudby ...................................
................................bylo zasláno (předáno) Městské policii Hranice dne ......................

 

V Hranicích dne ..................... ........................................................ podpis a razítko Městské policie Hranice

 Jazykové verze

  • Čeština
  • English