Cesta: Pro občany / Samospráva / Vyhlášky a nařízení / Obecně závazné vyhlášky - 2008 / Obecně závazná vyhláška města Hranic č. 1/2008


obsah:

Obecně závazná vyhláška č. 1/2008,
o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství

Zastupitelstvo města Hranic se na svém zasedání dne 29.5.2008 usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. a) a dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecné zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1
Úvodní ustanovení

Cílem této obecně závazné vyhlášky (dále jen „vyhláška") je v rámci zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku vymezit některá místa veřejného prostranství, na kterých se zakazuje konzumovat alkoholické nápoje.

Článek 2
Vymezení pojmů

Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru[1].

Článek 3
Zákaz požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství


(1) Zakazuje se konzumace alkoholických nápojů na vymezených plochách veřejného prostranství ve městě Hranicích. Vymezené plochy se zákazem požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství jsou uvedeny v příloze č.1, která je nedílnou součástí této vyhlášky.

(2) Zákaz požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství (dále jen „zákaz") se nevztahuje na dny 31. prosince a 1. ledna.

(3) Zákaz se nevztahuje na restaurační zahrádky a předzahrádky, které jsou součástí restauračních zařízení.

(4) Zákaz se nevztahuje na konzumaci alkoholických nápojů na veřejnosti přístupné sportovní a kulturní podniky, včetně tanečních zábav a diskoték.

Článek 4
Závěrečná ustanovení

Porušování povinností, stanovených touto vyhláškou, bude postihováno podle platných právních předpisů[2].

Článek 5
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2008

Mgr. Miroslav Wildner                                                                  Ing. Radka O­ndriášová
starosta města Hranic                                                                  místostarostka města Hranic

Příloha č. 1
Vymezení míst (modrou barvou), kde je zakázáno požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství.


[1] § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
[2] např.: zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

 

vyvěšeno: 16. 06. 2008
svěšeno :   30. 06. 2008
platnost :   01. 07. 2008

Přílohy ke staženíJazykové verze

  • Čeština
  • English