Cesta: Pro občany / Samospráva / Vyhlášky a nařízení / Obecně závazné vyhlášky - 2008 / Obecně závazná vyhláška města Hranic č. 2/2008


obsah:

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2008
o použití koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí

 Zastupitelstvo města Hranic se na svém zasedání dne 29.05.2008 usnesením č 439/2008 - ZM 16 usneslo vydat na základě § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o obcích") a v souladu se zákonem č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z nemovitostí"), tuto obecně závaznou vyhlášku:


Čl. 1
Daň z pozemků

Podle § 6, odst. 4, písm. b) zákona o dani z nemovitostí se u nezastavěných stavebních pozemků, umístěných v níže uvedených částech města Hranic, stanoví koeficient pro výpočet výsledné sazby daně takto:

stanovený koeficient část města Hranic .

2,0 Hranice I - město
1,0 Hranice II - Lhotka
1,0 Hranice III - Velká
1,4 Hranice IV - Drahotuše
1,0 Hranice V - Rybáře
1,0 Hranice VI - Valšovice
1,0 Hranice VII - Slavíč
1,0 Hranice VIII - Středolesí
1,0 Hranice IX - Uhřínov


Čl. 2
Daň ze staveb

(1) Podle § 11 odst. 3 písm. a) zákona o dani z nemovitostí se u staveb obytných domů a ostatních staveb tvořících příslušenství k obytným domům, umístěných v níže uvedených částech města Hranic, stanoví koeficient pro výpočet výsledné sazby daně takto:

stanovený koeficient část města Hranic .

2,0 Hranice I - město
1,0 Hranice II - Lhotka
1,0 Hranice III - Velká
1,4 Hranice IV - Drahotuše
1,0 Hranice V - Rybáře
1,0 Hranice VI - Valšovice
1,0 Hranice VII - Slavíč
1,0 Hranice VIII - Středolesí
1,0 Hranice IX - Uhřínov

(2) Podle § 11 odst. 3 písm. b) zákona o dani z nemovitostí se základní sazba daně, případně zvýšená podle odst. 2, na celém území města Hranic, včetně místních částí, násobí koeficientem 1,5 u těchto druhů staveb:


a) u garáží vystavěných odděleně od obytných domů
b) u staveb pro podnikatelskou činnost:
1. u staveb sloužících pro průmysl, stavebnictví, dopravu, energetiku a ostatní zemědělskou výrobu
2. u staveb sloužících pro ostatní podnikatelskou činnost


Čl. 3
Místní koeficient

Podle § 12 zákona o dani z nemovitostí se stanoví pro všechny nemovitosti na území celé obce místní koeficient ve výši 2. Tímto koeficientem se vynásobí daňová povinnost poplatníka za jednotlivé druhy pozemků, staveb, samostatných nebytových prostorů a za byty, popřípadě za jejich soubory.

Čl. 4
Závěrečná ustanovení

Podle této vyhlášky se použijí koeficienty poprvé pro vyměření daně z nemovitostí na zdaňovací období roku 2009.
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 01. 01. 2009.

 

Mgr. Miroslav Wildner                    Ing. Radka Ondriášová
starosta města                               místostarostka města

 

 

Vyvěšeno: 17.06.2008

Svěšeno:   03.07.2008

Platnost:  01.01. 2009

 Jazykové verze

  • Čeština
  • English