Cesta: Pro občany / Samospráva / Vyhlášky a nařízení / Obecně závazné vyhlášky - 2009 / Obecně závazná vyhláška města Hranic č. 6/2009


obsah:

Obecně závazná vyhláška č. 6/2009,

kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Hranic č. 9/2003 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 Zastupitelstvo města Hranic vydává dne 12.11.2009 na základě ustanovení § 10 písm.d) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000, o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dále v souladu s ustanoveními § 14 odst. 2 zákona ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku :

Článek 1

Obecně závazná vyhláška města Hranic č. 9/2003 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve znění obecně závazné vyhlášky č. 4/2008 se mění a doplňuje takto:

  

Čl. 3 odst. 1 zní:

  • 1) Sazba poplatku pro fyzickou osobu podle článku 2 písmena a), písmena b)

této obecně závazné vyhlášky činí 492 ,- Kč/rok a je tvořena:

a) z částky 242,- Kč za kalendářní rok a

b) z částky 250,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena podle skutečných nákladů města předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu. Skutečné náklady roku 2008 činily 10.645.000,- Kč a byly rozúčtovány takto: 10.645.000,- bylo vyděleno počtem 19.300 poplatníků (počet poplatníků je k datu 31.12.2008).

  

Čl. 4 odst. 1 se mění text takto:

1) Od poplatku jsou osvobozeny fyzické osoby uvedené v článku 2 písmena b) této obecně závazné vyhlášky, to je vlastníci stavby určené nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba a stavba se nachází na katastrálním území Slavíč, chatová osada Dříň

 Čl. 4 za odst. 3 se vkládá nový odst. 4 v tomto znění:

4 ) od poplatku jsou osvobozeny fyzické osoby uvedené v článku 2 písmena a) této obecně závazné vyhlášky a to fyzické osoby nezletilé, jimž byla rozhodnutím okresního soudu nařízena ústavní výchova.

 Odst. 4) se mění na odst 5)

  Článek 2

 1) Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší Obecně závazná vyhláška č. 4/2008, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška města Hranic č. 9/2003 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

2) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2010

Mgr. Miroslav Wildner                                                  Ing. Radka Ondriášová

starosta                                                                      místostarosta

Vyvěšeno dne: 24. 11.2009

Sejmuto dne:   10. 12.2009

Platnost:            1. 1. 2010Jazykové verze

  • Čeština
  • English