Cesta: Pro občany / Samospráva / Vyhlášky a nařízení / Obecně závazné vyhlášky - 2009 / Obecně závazná vyhláška města Hranic č. 1/2009


obsah:

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA HRANIC č. 1/2009,

o trvalém označování psů a evidenci označených psů a jejich chovatelů

Zastupitelstvo města Hranic se na svém zasedání dne 10. 12. 2009 usneslo vydat na základě
ust. § 13b odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání,
ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1

Předmět úpravy

1. Tato obecně závazná vyhláška upravuje

a) povinnost chovatelů1) nechat trvale označit psy, kteří dosud označeni nejsou, osobou odborně způsobilou k výkonu této odborné veterinární činnosti podle veterinárního zákona2), a to prostředky, které způsobují při aplikaci jen mírnou nebo přechodnou bolest,

b) povinnost chovatelů přihlásit psy do evidence,

c) náležitosti a způsob vedení evidence označených psů a jejich chovatelů.

2. Tato obecně závazná vyhláška se vztahuje na všechny chovatele psů, chovaných na území města Hranic, s výjimkou chovatelů psů, jejichž psi se na území města Hranic zdržují po dobu kratší než 30ti dnů.

Článek 2

Trvalé označování psů

 1. Chovatel psa chovaného na území města Hranic je povinen nechat psa staršího 3 měsíců trvale označit elektronickým čipem, a to nejpozději do 30ti dnů ode dne dovršení stáří psa 3 měsíců nebo nejpozději do 30ti dnů ode dne, kdy se stal chovatelem psa staršího 3 měsíců (pokud pes není již trvale označen ve smyslu této obecně závazné vyhlášky).
 2. Označení psa čipem musí být provedeno v souladu s normami ISO 11784 a 11785 s českým národním kódem (203), který odpovídá ISO standardu vydanému Evropskou unií. 
 3. Trvalé označení psa elektronickým čipem provede na žádost chovatele veterinární lékař, který vykonává veterinární léčebnou a preventivní činnost.
 4. Od veterinárního lékaře, který elektronický čip aplikoval, si chovatel k doložení trvalého označení psa vyžádá registrační kartu o označení psa elektronickým čipem.

Článek 3

Úhrada nákladů za trvalé označování psů

Označování psů elektronickým čipem se provádí na náklady chovatelů psů.

Článek 4

Evidence označených psů a jejich chovatelů

 1.  Město Hranice prostřednictvím odboru finančního, vede evidenci označených psů a jejich chovatelů způsobem dle této obecně závazné vyhlášky (dále jen „evidence").

 2. Chovatel psa chovaného na území města Hranic je povinen přihlásit se do 30ti dnů ode dne označení psa způsobem dle této obecně závazné vyhlášky nebo do 30ti dnů ode dne, kdy se stal chovatelem psa označeného způsobem dle této obecně závazné vyhlášky, do evidence.

 3. Při přihlášení se do evidence uvede chovatel psa následující údaje:
  a) své jméno a příjmení, datum narození a údaj o trvalém pobytu, jde-li  o fyzickou osobu, nebo název, sídlo a IČ, jde-li o právnickou osobu,
  b) číslo evidenční známky, jméno, datum narození, plemeno, pohlaví a barvu psa, případná zvláštní znamení,
  c) číslo a typ elektronického čipu, jímž byl pes označen, a datum čipování, které doloží registrační kartou podle čl. 2 odst. 4 obecně závazné vyhlášky,
  d) kontaktní údaje pro případ ztráty psa.

 4. Chovatel psa je povinen u finančního odboru ohlásit pro účely evidence ukončení chovu psa na území města Hranic, ztrátu, únik či úmrtí psa, a to nejpozději do 30ti dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.

Článek 5

Přechodná ustanovení

 1. Chovatel psa je povinen nechat psa, který je ke dni účinnosti této obecně závazné vyhlášky starší 3 měsíců a který nebyl před účinností této obecně závazné vyhlášky označen elektronickým čipem, označit způsobem dle této obecně závazné vyhlášky nejpozději do 9 měsíců ode dne účinnosti této obecně závazné vyhlášky.
 2. Chovatel psa, který před účinností této obecně závazné vyhlášky nechal psa označit způsobem odpovídajícím provedení identifikace psa dle této obecně závazné vyhlášky, nebo se stal před účinností této obecně závazné vyhlášky chovatelem psa označeného tímto způsobem, je povinen se do 9 měsíců od účinnosti této obecně závazné vyhlášky přihlásit do evidence. V takovém případě se má za to, že podmínky označení psa dle této obecně závazné vyhlášky jsou splněny i v případě, že použitý elektronický čip neodpovídá normám ISO 11784 a 11785.

Článek 6

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení.

Mgr. Miroslav Wildner                             Ing. Radka Ondriášová

starosta města                                       místostarostka města

 

 


1) § 3 písm. k) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.

2) § 59 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 

Vyvěšeno dne : 16.12. 2009

Sejmuto dne :      4. 1. 2010

Platnost:              1. 1. 2010Jazykové verze

 • Čeština
 • English