Cesta: Pro občany / Samospráva / Vyhlášky a nařízení / Obecně závazné vyhlášky - 2009 / Obecně závazná vyhláška města Hranic č. 8/2009


obsah:

Obecně závazná vyhláška č. 8/2009

kterou se mění a doplňuje závazná vyhláška č. 8/2003 o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Zastupitelstvo města Hranic vydává dne 10.12.2009 na základě ustanovení § 10 písm. d) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dále v souladu s ustanovením § 14 odst. 2 zákona č. ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích , ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1

Obecně závazná vyhláška č. 8/2003 o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se mění a doplňuje takto:

1. V článku 19 se číslice 4 nahrazuje číslici 6

2. Článek 26 odst. 6 zní:

a) k prodeji ovoce, zeleniny, květin 40 Kč/m2 za každý i započatý den

b) k prodeji ostatního zboží 80 Kč/m2 za každý i započatý den

Článek 2

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 01. 01. 2010

Mgr. Miroslav Wildner                               Ing. Radka Ondriášová

starosta města                                          místostarostka

 

Vyvěšeno dne :   14.12. 2009

Svěšeno dne :     29.12. 2009

Platnost:                1. 1. 2010

 Jazykové verze

  • Čeština
  • English