Cesta: Pro občany / Samospráva / Vyhlášky a nařízení / Obecně závazné vyhlášky - 2010 / Obecně závazná vyhláška č. 3/2010


obsah:

Obecně závazná vyhláška č. 3/ 2010

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Zastupitelstvo města Hranic vydává dne 9.12.2010 na základě ustanovení § 10 písm.d) a ustanovení § 14 odst.2 zákona č. 565/1990 o místních poplatcích), ve znění pozdějších předpisů, dále v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1

Základní ustanovení

1) Město Hranice touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, (dále jen poplatek).

2) Správu poplatku vykonává Městský úřad Hranice (dále jen „správce poplatku")

Článek 2

Poplatník

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:

a) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt, za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem, tato osoba je povinná obci oznámit jména, data narození a adresu trvalého pobytu osob, za které poplatek odvádějí.

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně a to ve výši poplatku za jednu fyzickou osobu.

Článek 3

Ohlašovací povinnost

1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečností zakládajících osvobození nebo úlevu od poplatkové povinnosti.

2) Poplatník dle čl. 2 odst. 2 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku zejména příjmení, jméno, bydliště, popřípadě další adresy pro doručování, evidenční nebo popisné číslo stavby určené nebo sloužící k individuální rekreaci, není-li tato stavba označena evidenčním nebo popisným číslem, parcelní číslo pozemku, na kterém je tato stavba umístěna.

3) Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící k individuální rekreaci.

4) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného Smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování1.

5) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu ohlásit do 15 dnů ode dne, kdy nastala2.

Článek 4

Sazba poplatku

1) Sazba poplatku pro fyzickou osobu podle článku 2 písmena a), písmena b), této vyhlášky činí 492,- Kč a je tvořena:

a) z částky 250,- Kč za kalendářní rok a

b) z částky 242,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena podle skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděnéh komunálního odpadu. Skutečné náklady roku 2009 činily 10.510.000,- Kč a byly rozúčtovány takto:

Náklady 10.510.000,- Kč byly vyděleny počtem poplatníků 19.300 (počet poplatníků k 31.12.2009) = 544,- Kč. Z této částky je stanovena sazba poplatku podle čl. 4 odst.1 písm.b) ve výši 242,- Kč.

2) V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určená nebo sloužící k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.

Článek 5

Splatnost poplatku

 1) Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 30.04. kalendářního roku.

2) Při vzniku poplatkové povinnosti po 30.04. kalendářního roku je poplatek splatný do 30 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti.

Článek 6

Osvobození

1) Od poplatku jsou osvobozeny fyzické osoby uvedené v článku 2 písmeno b) této obecně závazné vyhlášky , to je vlastníci stavby určené nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba a stavba se nachází na katastrálním území Slavíč, chatová osada Dříň.

2) Od poplatku jsou osvobozeny fyzické osoby uvedené v článku 2 písmeno a) této obecně závazné vyhlášky, které se dlouhodobě, nejméně 6 měsíců souvisle, zdržují v zahraničí, o čemž doloží potvrzení (v českém jazyce).

3) Od poplatku jsou osvobozeny fyzické osoby uvedené v článku 2 písmeno a) této obecně závazné vyhlášky, které jsou hlášeny k trvalému pobytu v Domově důchodců Hranice, Jungmannova 1805.

4) Od poplatku jsou osvobozeny fyzické osoby uvedené v článku 2 písmeno a) této obecně závazné vyhlášky a to fyzické osoby nezletilé, jimž byla rozhodnutím soudu nařízena ústavní výchova.

5) Vznik nároku na osvobození je poplatník povinen oznámit správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost, zakládající nárok na osvobození. Ve stejné lhůtě a stejným způsobem je poplatník povinen oznámit správci poplatku zánik nároku na osvobození.

1 § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích

2 § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích

Článek 7

Navýšení poplatku

1) Nebude-li poplatek zaplacen (odveden) včas nebo ve správné výši, vyměří správce

Poplatku poplatek platebním výměrem.

2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní

úřad zvýšit až na trojnásobek, toto zvýšení je příslušenstvím k poplatku.

Článek 8

Zrušovací ustanovení

Touto obecně závaznou vyhláškou se zrušují:

  • a) Obecně závazná vyhláška č. 9/2003 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ze dne 13.11.2003,

  • b) Obecně závazná vyhláška č. 6/2009 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ze dne 12.11.2009.

Článek 9

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2011.

Ing. Radka Ondriášová                                        Mgr. Miroslav Wildner

starostka                                                                místostarosta

 

Vyvěšeno dne: 13.12. 2010

Sejmuto dne:    30.12. 2010Jazykové verze

  • Čeština
  • English