Cesta: Pro občany / Samospráva / Vyhlášky a nařízení / Obecně závazné vyhlášky - 2011 / Obecně závazná vyhláška č. 2/2011


obsah:

Obecně závazná vyhláška č. 2/2011,

kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 3/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zastupitelstvo města Hranic vydává dne 10.11.2011 na základě ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990, o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů, dále v souladu s ustanoveními § 10 písm.d) a  § 84 odst. 2 písm.h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku :

Článek 1

Obecně závazná vyhláška  č. 3/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  se mění a doplňuje takto:

Článek 4, odst. 1 zní:                                                             

1. Sazba poplatku pro fyzickou osobu  podle článku 2 písmeno a) a písmeno b) podle této  obecně závazné vyhlášky činí 492 ,- Kč/rok a je tvořena:

a) z částky  250,-  Kč za kalendářní rok a

b) z částky 242,-  Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena podle skutečných nákladů města  předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok. Skutečné náklady roku 2010 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily    11.960.851,- Kč a byly rozúčtovány takto:             

Náklady 11.960.851,- Kč  děleno 19.100 (počet osob s trvalým pobytem v obci + počet osob, které mají ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci)  = 626,- Kč.

 Z tého částky je stanovena sazba poplatku dle čl.4 odst. 1 písm.b) vyhlášky ve výši 242,-Kč.

2.V článku  6 , odst.3 se slovo „důchodců“  nahrazuje slovem „seniorů“. 

3. Článek 7 odst.1 a odst.2. znějí:

1) Nebude-li poplatek zaplacen poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu městský úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.

2) Včas nezaplacený nebo neodvedený poplatek nebo část tohoto poplatku může městský úřad zvýšit až na trojnásobek, toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.

Článek 2

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2012

 

Ing.Radka Ondriášová                                                                            Mgr. Pavla Tvrdoňová

           starostka                                                                                       místostarostka

 

Vyvěšeno dne:  21. 11. 2011

Sejmuto dne:   07. 12. 2011Jazykové verze

  • Čeština
  • English