Cesta: Pro občany / Samospráva / Vyhlášky a nařízení / Obecně závazné vyhlášky - 2011 / Obecně závazná vyhláška č. 3/2011


obsah:

Obecně závazná vyhláška č. 3/2011,

o zákazu provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her na celém území města

Zastupitelstvo města Hranic vydává dne 10.11.2011 podle ustanovení § 50 odst. 4 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 Článek 1

Zákaz provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her

 Provozování sázkových her podle § 2 písm. e), g), i), l), m) a n) a loterií a jiných podobných her podle § 2 písm. j) a § 50 odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách se na celém území města Hranic zakazuje

Článek 2

Zrušující ustanoven

Touto obecně závaznou vyhláškou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 4/2009 o stanovení okruhu vzdálenosti provozovaných výherních hracích přístrojů od budov škol, školských zařízení, budov sociální a zdravotní péče, budov státních orgánů a církví ze dne 10. 09. 2009.

Článek 3

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 01. 01. 2012.                                          

Ing.Radka Ondriášová                                                   Mgr. Pavla Tvrdoňová  

  starostka města                                                         místostarostka města

 

Vyvěšeno dne: 14.11.2011 

Sejmuto dne:    30.11.2011Jazykové verze

  • Čeština
  • English