Cesta: Pro občany / Samospráva / Vyhlášky a nařízení / Obecně závazné vyhlášky - 2012 / Obecně závazná vyhláška č 1/2012


obsah:

Obecně závazná vyhláška města Hranic č. 1/2012,

kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 2/2010 o místních poplatcích

Zastupitelstvo města Hranic se na svém zasedání dne 23.02.2012 usnesením č. 313/2012 – ZM 11 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,  o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,  tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

 Článek 1

Obecně závazná vyhláška č. 2/2010 o místních poplatcích se mění a doplňuje takto:

(1)       V článku 1 se v odstavci 1 ruší písm. e).

(2)       V článku 7 se v odstavci 1 text „které byl přiznán III. Stupeň mimořádných výhod“ nahrazuje textem „která je držitelem průkazu ZTP/P“.

(3)       V článku 8 se v odstavci 2 na konci ruší text „a za poplatek ručí“.

(4)       V článku 12 se odstavec 2 mění na odstavec1 av písm. a) se text „kterým byl přiznán III stupeň mimořádných výhod“ nahrazuje textem „které jsou držiteli průkazu ZTP/P“.

(5)       V článku 19 se vypouští slova „a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy“.

(6)       V článku 23 se v odstavci 1 ruší text „bez vstupného nebo“.

(7)       V článku 24 se v odstavci 1 za písmeno g) doplňuje text:

h) který z akcí pořádaných na veřejném prostranství nevybírá vstupné.

 (8)       Ruší se text „Část VI Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj, nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu“, ruší se články 27, 28, 29,30 a31, aruší se poznámky pod čarou 19, 20, 21. Zároveň Část VII se označuje jako Část VI, články 32 až 35 se označují jako články 27 až30 apoznámky pod čarou 23, 24, 25, 26, 27 se označují jako poznámky pod čarou 19, 20, 21, 22, 23.

(9)       V článku 28 v odstavci 1 se za slovo „vyměří“ doplňuje slovo „mu“ a na konci se doplňuje „, platebním výměrem k přímé úhradě nebo hromadným předpisným seznamem.“

Článek 2

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

 

Ing.Radka Ondriášová                                                         Mgr. Pavla Tvrdoňová

starostka                                                                                místostarostka                      

Vyvěšeno na úřední desce dne: 27.02.2012

Sňato z úřední desky dne:          14.03.2012

Příloha  - Kompletní OZV 2/2010 ve znění OZV 1/2012

Přílohy ke staženíJazykové verze

  • Čeština
  • English