Cesta: Pro občany / Samospráva / Vyhlášky a nařízení / Obecně závazné vyhlášky - 2012 / Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 - zrušena


obsah:

Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 - zrušena

o stanovení některých povinností při přepravě sypkých a obdobných materiálů na území  města Hranic

Zastupitelstvo města Hranic se na svém 11. zasedání konaném dne 23. února 2012 usneslo vydat na základě ustanovení  § 10 písmo c) a ustanovení § 84 odst. 2 písmo h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen "vyhláška"):

Preambule

Město Hranice,

vědomo si skutečnosti, že bývá dlouhodobě řazeno mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduši1) z důvodu častého překračování imisních limitů koncentrace prašného aerosolu,

vědomo si toho, že jednou z nejvýznamnějších příčin znečištění ovzduší a veřejných prostranství je primární a sekundární prašnost způsobená dopravou,

vědomo si práva každého na příznivé životní prostředí a jeho nenahraditelného významu v životě každého člověka,

vydává tuto vyhlášku, jejímž cílem je zvýšit kvalitu životního prostředí, které bezprostředně obklopuje obyvatele města a ostatní osoby nacházející se na jeho území a má přímý dopad na jejich fyzické i duševní zdraví a pohodu jejich bydlení.

Článek 1

Předmět úpravy

Vyhláška ukládá v zájmu ochrany životního prostředí a čistoty veřejných prostranství na území statutárního města Hranic povinnost provozovateli vozidla2),3) účastnícího se provozu na pozemních komunikacích4) podle zvláštního právního předpisu5) (dále jen "provozovatel vozidla") při přepravě sypkých nebo obdobných materiálů na území  města Hranic včetně jeho místních částí Slavíč, Velká a Drahotuše.

_____________________________________

1) § 7 zákona Č. 86/2002Sb., o ochraně ovzduší a změně některých zákonů (zákon o ochraně ovzduší) ,ve znění pozdějších předpisů

2)  § 2 písm. b) zákona Č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a změně některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů

3) § 2 písm. f) zákona Č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a změně některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů

4)  § 2 zákona Č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

5)        zákon Č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a změně některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů


Článek 2

Základní pojmy

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) sypkým nebo obdobným materiálem jakýkoliv

aa) sypký substrát (zejm. hlína, písek, štěrk, drcený recyklát stavebního odpadu, popeloviny, apod.),

ab) materiál, u kterého lze vzhledem k jeho povaze předpokládat, že během jeho přepravy dojde k zvýšené prašnosti, úletu nebo úsypu jeho části z vozidla nebo přípojného vozidla6) (zejm. zemědělské plodiny, lomový kámen, cihly, tvárnice, stavební suť),

b)      obcí zastavěné území7) města Hranic a jeho místních částí Slavíč, Velká a Drahotuše, jehož začátek a konec je na pozemní komunikaci označen příslušnými dopravními značkami;8) na účelových komunikacích se značky neosazují.9)

Článek 3

  Povinnost provozovatele vozidla

  1. Provozovatel vozidla je při přepravě po pozemních komunikacích v obci povinen přepravovat sypký nebo obdobný materiál v uzavřeném nákladovém prostoru nebo jiným vhodným způsobem bránit úletům prachu a zabránit úletům nebo úsypům tuhých částí přepravovaného materiálu (zejm. zaplachtováním nákladového prostoru) z vozidla nebo přípojného vozidla, které s tímto vozidlem tvoří jízdní soupravu. 10)

  2. Povinnost stanovená předchozím odstavcem není splněna pouhým pokropením sypkého nebo obdobného materiálu.

Článek 4

Výjimky

  1. Povinnost stanovená touto vyhláškou se nevztahuje na toho provozovatele vozidla, který

a)      je základní složkou integrovaného záchranného systému podle zvláštního právního předpisu, 11)

b)      je ostatní složkou integrovaného záchranného systému podle zvláštního předpisu, 12)

c)      poskytuje osobní pomoc, věcnou pomoc, plánovanou pomoc na vyžádání nebo ostatní pomoc dle zvláštního právního předpisu. 13)

___________________

6) § 2 odst. 3 zákona Č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.

7) § 2 odst. 1 písm. d) zákon č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

8) § 13 odst. 1 písm. t) a § 13 odst. 1 písm. u) vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích. ve znění pozdějších předpisů

9) § 2 písm. cc) zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a změně některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů

10)  § 2 písm. i) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a změně některých zákonů (zákon o silničním provozu), veznění pozdějších předpisů

11) § 4 odst. 1 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

12)  § 4 odst. 2 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

13) § 2 písm. g, § 2 písm. h, § 21 a § 22 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů


  1. Pokud bude pro území, které zahrnuje území Olomouckého kraje nebo jeho část, vyhlášen krizový nebo válečný stav dle zvláštních právních předpisů,14) považují se ustanovení této vyhlášky po dobu trvání krizového nebo válečného stavu za neúčinná.

  2. Povinnost stanovená touto vyhláškou se při provádění údržby pozemních komunikací nevztahuje na provozovatele vozidla, kterým je prováděna údržba, v případě, že je vzhledem ke zvolenému způsobu údržby nezbytně nutné přepravovat sypký nebo obdobný materiál mimo uzavřený nákladový prostor nebo nelze jiným vhodným způsobem, bránit úletům prachu a zabránit úletům nebo úsypům tuhých částí tohoto materiálu. Výjimka stanovená tímto odstavcem se vždy posuzuje ve vztahu ke konkrétnímu vozidlu provozovatele.

     Článek 5

      Závěrečná ustanovení

  1. Porušení této vyhlášky bude postihováno podle zvláštních právních předpisů. 15)
  2. Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1.3.   2012.

 

  

……………………………………….

Ing. Radka Ondriášová

starostka města Hranic

                                                                      

   

………………………………………

Mgr. Pavla Tvrdoňová

místostarostka města ranicHranic

                                                                          

  

 

Vyvěšeno:  ……………….   2012

 

Sejmuto: ..…………………. 2012

 

_________________________________
14) zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákon          č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů; ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb.

15)  zákon Č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění  pozdějších právních předpisů

 Jazykové verze

  • Čeština
  • English