Cesta: Pro občany / Samospráva / Vyhlášky a nařízení / Obecně závazné vyhlášky - 2012 / Obecně závazná vyhláška č. 3/2012


obsah:

Obecně závazná vyhláška č. 3/2012

kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 2/2010 o místních poplatcích, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 1/2012

Zastupitelstvo města Hranic se na svém zasedání dne 14.06.2012 usnesením č. 379/2012 – ZM 14 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,  o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,  tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Článek 1

Obecně závazná vyhláška č. 2/2010 o místních poplatcích se mění a doplňuje takto:

(1)       V Příloze č. 1 k Obecně závazné vyhlášce č. 2/2010 se v SEZNAMU názvů ulic v obci Hranice, Hranice iV Drahotuše doplňují ulice: „B. Němcové II,JanaNerudy, K Nádraží, M. Tyrše, Stará štreka, Svatoplukova II“.

Článek 2

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

  

Ing.Radka Ondriášová                                                         Mgr. Pavla Tvrdoňová

starostka                                                                                místostarostka                      

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 19.06.2012

Sňato z úřední desky dne:          09.07.2012

Účinnost:                                     od 04.07.2012.

 Jazykové verze

  • Čeština
  • English