Cesta: Pro občany / Samospráva / Vyhlášky a nařízení / Obecně závazné vyhlášky - 2013 / Obecně závazná vyhláška č. 3/2013


obsah:

Obecně závazná vyhláška č. 3/2013

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zastupitelstvo města Hranic vydává dne 12. 12. 2013 na základě ustanovení § 14 odst.2  zákona č. 565/1990 o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, dále v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen vyhláška):

Článek 1

Základní ustanovení

1)         Město Hranice touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, (dále jen poplatek).

2)         Řízení o poplatcích vykonává Městský úřad Hranice (dále jen „správce poplatku“).

Článek 2

Poplatník

1)         Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí

a) fyzická osoba,

1.         která má v obci trvalý pobyt,

2.         které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,

3.         která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,

4.         které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl  nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,

b)         fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu. Má-li ke  stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

Článek 3

Ohlašovací povinnost

1)         Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečností zakládajících osvobození nebo úlevu od poplatkové povinnosti.

2)         Poplatník dle čl. 2 odst. 2 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku zejména příjmení, jméno, adresu trvalého pobytu, popřípadě další adresy pro doručování.

3)         Poplatník podle čl.2, odst.1 písm. b) vyhlášky je povinen ohlásit také evidenční nebo popisné číslo stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu, není-li stavba nebo dům označen evidenčním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je tato stavba umístěna. V případě bytu je poplatník povinen ohlásit orientační nebo popisné číslo stavby, ve které se byt nachází a číslo bytu, popřípadě popis umístění v budově, pokud byty nejsou očíslovány. Není-li stavba, ve které se byt nachází, označena orientačním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je umístěna stavba s bytem.

4)         Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu.

5)         Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného  smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.

6)         Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu ohlásit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

Článek 4

Sazba poplatku

1)         Sazba poplatku činí 600,- Kč a je tvořena:

a) z částky 250 Kč za kalendářní rok a

b) z částky 350 Kč za kalendářní rok.

Tato částka je stanovena podle skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr  svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.

2)         Skutečné náklady za rok 2012 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu

      činily 11.922.371 Kč a byly rozúčtovány takto:

Náklady 11.922.371,- Kč děleno 19.500 (počet osob s pobytem na území obce + počet staveb určených k individuální rekreaci, bytů a domů, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba + cizinci) = 611,40,-Kč. Z této částky je stanovena sazba poplatku podle čl. 4 odst.1 písm.b) ve výši 350,- Kč.

3)         V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce.

Článek 5

Splatnost poplatku

1)         Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 30. 04. kalendářního roku.

2)         Při vzniku poplatkové povinnosti po 30. 04. kalendářního roku je poplatek splatný do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.

Článek 6

Osvobození

1)         Od poplatku jsou osvobozeny fyzické osoby uvedené v článku 2 odst. 1 písmeno b) této obecně závazné vyhlášky, a to vlastníci stavby určené k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba.

2)         Od poplatku jsou osvobozeny fyzické osoby uvedené v článku 2 písmeno a odst. 1 této obecně závazné vyhlášky, které se dlouhodobě, nejméně 6 měsíců souvisle, zdržují v zahraničí.

3)         Od poplatku jsou osvobozeny fyzické osoby uvedené v článku 2 písmeno a odst. 1) této obecně závazné vyhlášky, které jsou hlášeny k trvalému pobytu v Domově seniorů Hranice, Jungmannova 1805.

4)         Od poplatku jsou osvobozeny fyzické osoby uvedené v článku 2 písmeno a odst. 1) této obecně závazné vyhlášky a to fyzické osoby nezletilé, jimž byla rozhodnutím soudu nařízena ústavní výchova.

Článek 7

Navýšení poplatku

1) Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.

2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků zvýši správce poplatku na dvojnásobek při vydání platebního výměru, toto zvýšení je příslušenstvím k poplatku.

Článek 8

Odpovědnost za zaplacení poplatku

1)         Je-li poplatník v době vzniku poplatkové povinnosti nezletilý, odpovídají za zaplacení poplatku tento poplatník a jeho zákonný zástupce společně a nerozdílně, zákonný zástupce má v takovém případě stejné procesní postavení jako poplatník.

2)         Nezaplatí-li poplatek poplatník nebo jeho zákonný zástupce, vyměří správce poplatku poplatek jednomu z nich.

Článek 9

Zrušovací a přechodné ustanovení

1. Touto vyhláškou se zrušují:

a) Obecně závazná vyhláška č. 4/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ze dne 15. 11. 2012.,

b) Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č.4/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ze dne 10. 4. 2013.

2. Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

Článek 10

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2014.

Ing. Radka Ondriášová                                                                     Mgr. Pavla Tvrdoňová

starostka                                                                                           místostarostka

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:  16.12.2013

Sňato z úřední desky dne:              2.1.2014     

Účinnost:                                         1.1.2014

 

 Jazykové verze

  • Čeština
  • English