Cesta: Pro občany / Samospráva / Vyhlášky a nařízení / Obecně závazné vyhlášky - 2013 / Obecně závazná vyhláška č. 2/2013


obsah:

Obecně závazná vyhláška města Hranic č. 2/2013

kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 3/2011 o zákazu provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her na celém území města.

Zastupitelstvo města Hranic se na svém zasedání dne 23.05.2013 usnesením č.  553/2013 – ZM 23 usneslo vydat podle ustanovení § 50 odst. 4 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Článek 1

Obecně závazná vyhláška č. 3/2011 o zákazu provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her na celém území města se mění a doplňuje takto:

(1)       Vkládá se nový Článek 4 Přechodné ustanovení, který zní:

Sázkové hry podle § 2 písm. e), g), i), l), m) a n) a loterie a jiné podobné hry podle § 2 písm. j) a § 50 odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, jejichž provozování bylo povoleno přede dnem 01.01.2012, lze provozovat do doby stanovené vydaným povolením, nejdéle však do 31.12.2014.

Článek 2

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

 

Ing.Radka Ondriášová                                                         Mgr. Pavla Tvrdoňová

starostka                                                                                místostarostka                      

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 27.5. 2013

Sňato z úřední desky dne:  12.6.2013

Účinnost : 11. 6. 2013Jazykové verze

  • Čeština
  • English