Cesta: Pro občany / Samospráva / Vyhlášky a nařízení / Obecně závazné vyhlášky - 2014 / Obecně závazná vyhláška města Hranic č. 1/2014


obsah:

Obecně závazná vyhláška města Hranic č. 1/2014

kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 3/2013, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Zastupitelstvo města Hranic se na svém zasedání dne  20. 2. 2014 usnesením č. 705/2014 - ZM 29 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2. písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Článek 1

Obecně závazná vyhláška č. 3/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů se mění takto:

(1)       V článku 2 – Poplatník se v odst. 1 písmeno b) vypouští slovo „trvalému“.

(2)       V článku 3 – Ohlašovací povinnost se v odst. 2 a odst. 4 vypouští slovo „trvalého“.

(3)       V článku 4 – Sazba poplatku se v odst. 3 vypouští slovo „trvalého“.

Článek 2

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení. 

 

Ing. Radka Ondriášová                                                Mgr. Pavla Tvrdoňová

starostka                                                                    místostarostka

Vyvěšeno na úřední desce dne: 27.2.2014

Sňato z úřední desky dne:         17.3.2014Jazykové verze

  • Čeština
  • English