Cesta: Pro občany / Samospráva / Vyhlášky a nařízení / Obecně závazné vyhlášky do roku 2002 / OZV - 1992 / Obecně závazná vyhláška č. 4/1992 - zrušena


obsah:

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4

o odtahování vozidel na území města Hranic

Město Hranice vydává dle § 16, odst. 1 zák. č. 367/90 Sb., o obcích po projednání a schválení městským zastupitelstvem ve smyslu ustanovení § 36 písm.h) citovaného zákona tuto obecně závaznou vyhlášku o odtahování vozidel na území města.

Čl. 1
Základní ustanovení
Město Hranice v zájmu zlepšení veřejně prospěšných služeb, zvýšení bezpečnosti silničního provozu a zlepšení čistoty města stanoví touto vyhláškou podmínky k odtahování vozidel na území města.

Čl. 2
Vozidlo, tvořící překážku silničního provozu, pokud je neodstraní jeho provozovatel, bude odtaženo na náklady provozovatele vozidla. Oprávnění k rozhodnutí o odstranění vozidla, tvořící překážku silničního provozu, je přiznáno pouze příslušníkovi policie ČR. Veškeré informace o odtaženém vozidle budou provozovateli podány na příslušném obvodním oddělení policie ČR v Hranicích.

Čl. 3
Odtažená vozidla se umisťují na parkovištích vyhrazených pro tento účel a vydávají se provozovateli po té, kdy prokáže svou totožnost, uhradí paušální cenu za odtažení a parkování vozidla a ostatní náklady nebo převezme fakturu za odtažení, parkování a ostatní náklady a potvrdí převzetí vozidla.

Čl. 4
Odpovědnost za škodu způsobenou odtažením vozidla se řídí obecnými ustanoveními příslušných právních předpisů.

Čl. 5
Komplexní čištění komunikací
Při ohlášeném komplexním mechanizovaném čištění komunikací jsou povinní majitelé popř. provozovatelé vozidel stojících na těchto komunikacích, zajistit jejich odstranění nejpozději v den před řádně ohlášeným čištěním. Vozidla, nacházející se v den čištění na komunikaci, budou odtažena. Zjistí-li se, že jejich majitelé popř. provozovatelé je neodstranili bez závažných důvodů, bude na nich požadována úhrada za odtažení a parkování vozidla a ostatní náklady.

Nejméně 5 dnů před čištěním musí být na komunikacích umístěny přenosné dopravní značky s dodatkovými tabulkami o nastávajícím čištění, pokud nebude doba čištění trvalé stanovena místní úpravou silničního provozu.

Čl. 6
Dostaví-li se majitel popř. provozovatel (řidič) vozidla na místo z něhož je odtažení prováděno v době:

a) kdy vozidlo nebylo ještě naloženo na odtahovací zařízení vydá se vozidlo majiteli popř. provozovateli (řidiči)

b) kdy již bylo vozidlo naloženo na odtahovací zařízení, dopraví se na nejbližší místo, kde nemůže překážet silničnímu provozu a tam se vydá majiteli popř. provozovateli (řidiči).

V obou případech uhradí majitel popř. provozovatel (řidič) částku za marnou jízdu odtahovacího vozidla a ostatní náklady.

Čl. 7
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jejího vyhlášení vyvěšením na úřední desce t.j. dne 16. 4. 1992


Účinnost: 30.4. 1992
Vyvěšeno 16.4. 1992
Svěšeno 5.5. 1992Jazykové verze

  • Čeština
  • English