Cesta: Pro občany / Samospráva / Vyhlášky a nařízení / Obecně závazné vyhlášky do roku 2002 / OZV - 1992 / Obecně závazná vyhláška č. 8/1992 - zrušena


obsah:

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 8/92 - zrušena OZV 5/2003

o místních stavebních předpisech a životním prostředí v městské památkové zóně Hranice

Městské zastupitelstvo v Hranicích se usneslo dne 16. 12. 1992 vydat v souladu s ustanovením § 16 odst.1 zák.. České národní rady č.367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), úplné znění č. 410/1992 Sb."Obecně závaznou vyhlášku o místních stavebních předpisech a životním prostředí v městské památkové zóně Hranice."

Oddíl I.

Čl. 1
Základní ustanovení
(1) Zachování historického, kulturního a estetického odkazu minulosti a péče o kulturní památky historické části města je povinností každého občana města. Z této zásady vychází koordinace stavební činnosti v městské památkové zóně Hranice (dále jen MPZ).

(2) Předmětem ochrany v MPZ jsou zejména historický půdorys a jemu odpovídající prostorová a hmotová skladba, městské interiéry včetně povrchu komunikací, historické podzemí, panorama zóny a hlavní dominanty v blízkých a dálkových pohledech, nemovité kulturní památky, objekty dotvářející charakter zóny, ostatní objekty v zóně, veřejná a vyhražená zeleň.

(3) Účelem této vyhlášky je přispět k regeneraci MPZ a napomáhat především vhodnému užívání a postupné obnově kulturních památek a objektů památkového zájmu, řádné údržbě a obnově ostatních architektonicky a stavebně kvalitních objektů, zhodnocování všech městských prostor přiměřenými úpravami, řádné údržbě veřejných prostor a zeleně.

(4) Rozsah MPZ je podrobně označen a vymezen v příloze č. 1 této vyhlášky.

Čl. 2
Rozsah platnosti
(1) Tato vyhláška je závazným pokynem městského zastupitelstva pro všechny majitele, správce, nájemce a stavebníky na území MPZ. Oddíl a článek o životním prostředí je závazný pro všechny právnické a fyzické osoby. Za chování dodavatelů zboží odpovídá příslušný podnikatel - odběratel, který je povinen své obchodní partnery s touto vyhláškou seznámit.

Čl. 3
Základní pojmy
(1) Nemovitá kulturní památka: objekt zapsaný ve státním seznamu kulturních památek s přiřazeným evidenčním číslem. Seznam je k dispozici na MÚ v Hranicích odbor výstavby a ŽP, na Okresním úřadě v Přerově, referátu kultury a v Památkovém ústavu v Olomouci.

(2) Městská památková zóna Hranice: vyhláškou č. 476/1992 Sb. o prohlášení území historických jader vybraných měst za památkové zóny, bylo území historického jádra města Hranic prohlášeno městskou památkovou zónou.

Čl. 4
Výkon památkové péče
(1) Referát kultury Okresního úřadu v Přerově je výkonným orgánem státní památkové péče. Vydává závazné stanovisko - rozhodnutí vlastníkovi stavby (nájemci), který zamýšlí provést stavbu, její změnu, nebo udržovací práce na ní. V závazném stanovisku se vyjádří zda práce tam uvedené jsou z hlediska zájmů památkové péče přípustné a stanoví se základní podmínky, za kterých lze tyto práce připravovat a provést.

(2) Památkový ústav v Olomouci vydává odborná vyjádření a stanoviska ve věcech obnovy kulturních památek, včetně nepamátkových objektů, architektury a stavitelství v MPZ. Na základě tohoto odborného vyjádření Památkového ústavu v Olomouci vydá závazné stanovisko - rozhodnutí referát kultury Okresního úřadu v Přerově.

Oddíl II.

Čl. 5
Životní prostředí
(1) Problematiku dotýkající se životního prostředí podrobně řeší obecně závazné vyhlášky:
"O čistotě ve městě Hranicích"
"O stání a parkování vozidel ve městě Hranicích"
"O chovu a držení zvířat na území města Hranic"
"O zeleni města Hranic"
"O nakládání s domovním odpadem"

(2) Historické jádro MPZ je prohlášeno za obytnou zónu a zónu historického jádra města, kde je výrazně omezena doprava. Jednoznačně jsou upřednostněni chodci oproti motorovým vozidlům, rychlost vozidel je snížena, rovněž parkování je povoleno pouze na předem určených místech.

(3) Není povoleno užívat chodníků a zelených ploch k odstavování zásobovacích vozidel, ani po dobu nakládání a skládání zboží. Otázka parkování a dopravy bude podrobně řešena samostatnou obecně závaznou vyhláškou.

Oddíl III.
Místní stavební předpisy

Čl. 6
Povinnosti vlastníků staveb
(1) Pro veškerou stavební činnost na území MPZ je závazné dodržování:
a) zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění zákona č. 103/1990 Sb. a zákona č.262/1992 Sb.
b) zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění zákona č.425/1990 Sb. a zákona č. 242/1992 Sb.
c) odborné vyjádření Památkového ústavu v Olomouci a rozhodnutí referátu kultury Okresního úřadu v Přerově, vydané na základě tohoto vyjádření.

(2) Pro přípravu staveb je nutno využít zachovaných archivních podkladů, zaměření objektů, studie, stavebně historické a stavebně technické průzkumy.

(3) Pro projednávání sporných a složitých případů slouží konzultační dny MÚ v Hranicích připravované pravidelně každé liché úterý.

(4) Ze zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů vyplývají povinnosti vlastníka kulturní památky, nebo stavby na území MPZ a to zejména:
a) užívat památku, nebo stavbu způsobem, který odpovídá její povaze a jejímu technickému stavu,
b) pečovat o zachování památky nebo stavby (celku i jednotlivých detailů), její údržbu a provádět na ní opravy nebo obnovu,
c) hlásit neprodleně jakékoliv poškození nebo ohrožení památky, nebo stavby orgánům památkové péče a Městskému úřadu v Hranicích,
d) zajistit si včas finanční prostředky pro údržbu, případně rekonstrukci včetně projektové dokumentace a provedení prací, které nemůže pro technickou náročnost nebo odbornost provádět svépomocí,
e) umožnit přístup pracovníkům státní památkové péče a pověřeným pracovníkům MÚ do objektu, pokud plní úkoly vyplývající z právních předpisů uvedených v odst. 1.,
f) zamýšlí-li vlastník kulturní památky provést údržbu, opravu, rekonstrukci, restaurování nebo jinou úpravu kulturní památky, nebo jejího prostředí, je povinen si předen vyžádat závazné stanovisko referátu kultury Okresního úřadu v Přerově,
g) vlastník (nájemce) nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové zóně, nebo v ochranném pásmu nemovité kulturní památky nebo památkové zóny, je povinen k zamýšlené stavě, stavební změně, nebo udržovacích pracích na této nemovitosti si předem vyžádat závazné stanovisko referátu kultury Okresního úřadu v Přerově.

(5) Pro stavební činnost na území MPZ musí být zachovány charakteristické znaky určující neopakovatelnost prostředí. Stavba nahrazující odstraněný objekt musí být navržena takovým způsobem, aby byla vhodně začleněna do prostředí. Stavby nevhodné budou postupně rehabilitovány. Stavby postavené v rozporu s ustanovením této vyhlášky realizované po nabytí její účinnosti budou odstraněny, nebo uvedeny do souladu s vyhláškou. Stavby odstraněné bez povolení, u kterých orgány památkové péče a stavební úřad Městského úřadu rozhodnou, že jejich existence je v MPZ nezbytná, musí být na náklady vlastníka znovu postaveny.

(6) Podle zákona č. 455/l991 Sb. o živnostenském podnikání je podnikatel povinen při provozování živnosti co neúčinněji chránit kulturní památky před škodlivými účinky, které mohou být jeho činností vyvolány.

Čl. 7
Příspěvek na zachování a obnovu kulturní památky
(1) Vlastníku kulturní památky může Okresní úřad na jeho žádost poskytnout, jde-li o zvlášť odůvodněný případ, příspěvek na zvýšené náklady spojené se zachováním nebo obnovou kulturní památky, za účelem jejího účinnějšího společenského uplatnění. Příspěvek může poskytnout i tehdy, nemůže-li vlastník kulturní památky uhradit z vlastních prostředků náklady spojené se zachováním nebo obnovou kulturní památky. K žádosti je třeba přiložit závazné stanovisko výkonného orgánu památkové péče, výpis z evidence nemovitostí, rozpočet a projektovou dokumentaci v rozsahu potřebném ke stavebnímu povolení.

(2) Finanční příspěvek je přísně účelový, může být proto poskytnut pouze na práce zabezpečující uchování a hodnotu kulturní památky, nikoliv na modernizaci a jiné úpravy provedené v zájmu vlastníka. Na příspěvek není právní nárok.

(3) Po poskytnutí státního příspěvku podepíší vlastníci nemovitosti s odborem kultury Okresního úřadu Přerov dohodu o omezení převodu nemovitosti, ve které budou zajištěny pohledávky vyplývající z provedených úprav na nemovitosti financované ze státního příspěvku.

Čl. 8
Využití budov a veřejných prostranství
(l) Stavební úřad může povolit v zájmu zachování živé funkce centra města změnu využití bytů v domech na území MPZ pro kancelářské, obchodní, nikoli však průmyslové účely maximálně do výše 50% celkové užitné plochy.

(2) Zřízení drobných staveb pro účely prodeje, reklamy, informací apod.není zásadně přípustné bez předchozího řádného povolovacího řízení, které proběhne mimo jiné na základě závazného stanoviska orgánu památkové péče.

(3) Veškerá veřejná prostranství, komunikace, chodníky, průchody a podloubí, dlažby a povrchy komunikací jsou předmětem zájmu Městského úřadu a orgánů památkové péče. K jejich využívání ke stánkovému a pouličnímu obchodu, či jinému využití, úpravám a změnám užívání je nutný souhlas odboru správy majetku Městského úřadu v Hranicích.

(4) V prostorách stávajících podloubí na ulici Radniční a Zámecké nejsou přípustné žádné stavby.

(5) Na území MPZ není nadále povoleno zřizovat živičné kryty chodníků a vozovek.

Čl. 9
Obvodové stěny
(1) Obvodové stěny objektů a jejich části musí být provedeny tak, aby zachovaly měřítko exteriéru a smějí být provedeny pouze zděné. Opravy a úpravy uličních fasád podléhají stavebnímu povolení.

(2) Nepřípustné jsou tyto materiály: skleněné cihly a tvárnice (luxfery), hliníkové, lamelové obklady, keramické obklady, odhalené ocelové konstrukce, olejové nátěry, rozdílné barvy nátěrů přízemí od barevného charakteru objektu. Pro ztvárnění soklu jsou individuálně přístupné - přírodní kámen, nebo podobné materiály, předem povolené.

(3) V uličních fasádách není dovoleno instalovat žádná zařízení pro odvětrání místností a plynových topidel (např. větrací mřížky, restaurační ventilátory, kamna WAW).

(4) Vnější omítky mohou být hlazené, ručně nanášené, omítky se slídovými lesknoucími se přísadami, nebo tvrdé omítky a ostatní druhy a struktury omítek jsou nepřípustné.

(5) Fasády z hlediska barevnosti musí podporovat historický charakter budovy, barevné řešení musí být odsouhlaseno orgány památkové péče.

Čl. 10
Výplně otvorů
(1) Proporce oken a vstupních otvorů musí být navrženy ve velikostech a měřítkových vztazích odpovídajících historickému rázu budovy a prostředí. Materiál oken, dveří a výkladů musí být v pohledové části ze dřeva.

(2) U historických fasád jsou přípustné pouze okna s původním členěním, nedělená okna a tónovaná skla je možno povolit zcela výjimečně.

Čl. 11
Balkóny a lodžie
(1) U nově povolovaných staveb nebo u změn stávajících objektů smí být situovány pouze do dvora a musí být předem odsouhlaseny orgánem památkové péče.

Čl. 12
Střechy
(1) Jsou povoleny pouze šikmé. Doporučené jsou tyto materiály: keramické tašky, břidlice ve výjimečných případech, šindel dřevěný, eternitové šablony a modifikovaná asfaltová krytina typu "bonnský šindel, legola." Nepřípustné jsou alukryt, vlnitý eternit, lepenkové pásy.

Čl. 13
Střešní nástavby, střešní okna a vikýře
(1) Výtahové strojovny nesmí přečnívat nad plochu střechy. Střešní okna a vikýře nejsou přípustné ve více než jedné úrovni, jednotlivé případy budou posuzovány a povolovány individuálně.

Čl. 14
Vzdušná elektrická a slaboproudá vedení
(1) Nebudou pro příště povolovány. Nová vedení budou řešena pouze kabelem. Není dovoleno instalování slaboproudých a spojových kabelů na povrchu fasád.

Čl. 15
Televizní antény a satelitní paraboly
pro příjem signálů z pozemních a satelitních vysílačů
(1) Každá budova smí mít pouze jednu televizní anténu (společnou). Satelitní paraboly smí být umísťovány pouze na pohledově neexponovaných místech, je nutné individuální posouzení a schválení. Anténní svody není dovoleno vést po povrchu střech a fasád na uliční straně.

Čl. 16
Oplocení pozemků
(1) V MPZ musí být oplocení v uliční frontě nebo pohledově exponovaných částech vždy prvkem doplňujícím historický ráz prostředí. Nepřípustné jsou ocelové konstrukce svařované z drátu, ocelové pletivo a pod. Doporučené jsou ohradní zdi s omítkou a umělecké kované mříže.

Čl. 17
Stavební prvky umělecko-historické hodnoty
(1) Veškeré stavební prvky kulturní a historické ceny určující historický ráz městského interiéru musí být zachovány na původních místech. Jedná se zejména o cenné kamenné a sochařské stavební detaily, dveře, vrata, mříže, historické vývěsní štíty, domovní znamení, lampy a církevní artefakty.

Čl. 18
Firemní a reklamní označení a nápisy
(1) Firemní a reklamní tabule mohou být připevněny pouze v úrovni přízemí a pod kordonovou římsou, jejich umístění je přípustné pouze v místě provozování činnosti a služeb. Nesmějí zakrývat jakékoliv architektonické články průčelí, zejména římsy, šambrány, klenáky, arkýře. Na fasádě téhož objektu smějí být pouze firemní tabule o stejné výšce a ve stejné úrovni. Pro každou firmu se povoluje pouze jedno označení na průčelí. Doporučené jsou nápisy a označení provedená z jednotlivých písmen.

(2) Firemní tabulky s označením živnosti vedle domovního vstupu nevyžadují žádné povolení (vlastníka domu ano), pokud jejich plocha nepřesahuje 0,3 m2 (rozměr do 20 x l5 cm).

(3) Na omítkách budou povolovány nápisy pouze na hladkých plochách uličních fasád s tím, že je nezbytné zachovat tónování podkladu v barvě fasády.

(4) Nápisy na oknech jsou povolovány pouze tehdy, nelze-li umístit firemní označení u vchodu do objektu. Nápisy na oknech, výkladcích a dveřích nesmí být provedeny v ostrých a pronikavých (signálních) barvách.

(5) Umístění i formu firemních a reklamních označení a nápisů nutno předem projednat s orgány památkové péče a jejich umístění provést pouze na základě povolení Městského úřadu v Hranicích.Toto ustanovení platí i pro výměnu (obnovu) výplní stávajících firemních a reklamních tabulí. Přenosné reklamní tabule a zařízení nevyžadují povolení stavebního úřadu, podléhají však povolení odboru správy majetku a podnikání Městského úřadu v Hranicích.

(6) Umístění firemních a reklamních označení a nápisů není přípustné na oplocení, ohrazení, ohradních zdech, stromech, stožárech a komínech, svazích, násypech, opěrných zdech, mostech, balkónech, arkýřích, obloucích loubí a průčelích budov s loubím, domovních štítech a střechách.

Čl. 19
Velkoplošné a světelné reklamy
(1) Velkoplošné reklamy jsou na území MPZ zakázány. Světelné reklamy musí být předem odsouhlaseny orgány památkové péče a jejich umístění povoleno Městským úřadem v Hranicích. Nejsou přípustné blikající a trubicové světelné reklamy.

Čl. 20
Propagační vývěsní skříňky a uliční automaty
(1) Lze umístit po předchozím projednání s orgány památkové péče a na základě povolení Městského úřadu v Hranicích. Vitríny restaurací s jídelním lístkem nesmí přesáhnout formát 35 x 25 cm a smějí přestupovat maximálně o 6 cm před rovinu průčelí.

Čl. 21
Reklamní stříšky a markýzy
(1) Lze umístit po předchozím projednání s orgány památkové péče a na základě povolení Městského úřadu v Hranicích. Spodní úroveň přístřešků nesmí být nižší než 2,30 m nad úrovní chodníku. Na obvodu přístřešku mohou být umístěny pouze vlastní reklamy.

Čl. 22
Pravidla pro udělování výjimek
(1) Výjimky z vyhlášky uděluje odbor výstavby po předchozím projednání v komisi výstavby a na základě doporučení referátu kultury Okresního úřadu v Přerově a Památkového ústavu v Olomouci. Přizván bude i žadatel a projektant. O výjimku musí být požádáno předem, doložena musí být řádným zdůvodněním, zákresem do fotografie, případně perspektivy.

Čl. 23
Postup při povolování staveb, jejich změn
a udržovacích prací v městské památkové zóně
(1) Provádění staveb, jejich změn a udržovacích prací v MPZ je možno realizovat jen podle stavebního povolení, nebo na základě ohlášení, odboru výstavby a ŽP Městského úřadu v Hranicích jako příslušného stavebního úřadu.

(2) Záměr nutno předložit odboru výstavby a ŽP Městského úřadu v Hranicích spolu se závazným stanoviskem - rozhodnutím výkonného orgánu památkové péče, který vydá referát kultury Okresního úřadu v Přerově na základě odborného stanoviska Památkového úřadu v Olomouci.

(3) Na ohlášení možno provádět pouze práce, kterými se nemění vzhled budovy, nezasahuje se do nosných konstrukcí stavby, nemění se způsob užívání stavby a udržovací práce na stavbě. Tiskopis ohlášení obdrží stavebník na odboru výstavby a ŽP Městského úřadu v Hranicích. K ohlášení nutno předložit závazné stanovisko - rozhodnutí referátu kultury Okresního úřadu v Přerově.

(4) Na ostatní stavební práce nutno požádat o stavební povolení na odboru výstavby a ŽP Městského úřadu v Hranicích, kde stavebník obdrží s tiskopisem žádosti i seznam požadovaných podkladů k vydání povolení.

(5) V případě požadavku orgánů státní památkové péče je stavebník povinen předložit stavebně historický průzkum výkonnému orgánu památkové péče a odboru výstavby a ŽP Městského úřadu v Hranicích. Neoddělitelnou součástí tohoto průzkumu je památková směrnice určující postup prací.

Čl. 24
Závěrečná ustanovení a sankce
(1) Dozor a výkon nad prováděním vyhlášky provádějí pověření pracovníci Městského úřadu v Hranicích, Městská policie, případně policie ČR a orgány památkové péče - referát kultury Okresního úřadu v Přerově a Památkového ústavu v Olomouci.

(2) Stávající povolené objekty a povolený způsob jejich užívání, nejsou touto vyhláškou dotčeny.

(3) Nedodržení této vyhlášky se postihuje podle platných zákonů.

Čl. 25
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 8.1. 1993

Vyvěšeno 8.1. 1993
Svěšeno 28.1. 1993

PhDr. Vladimír J u r a č k a 
starosta města

Ing. Josef J e ž í k 
zástupce starosty

Tato vyhláška byla vyvěšena na úřední desce MěÚ v Hranicích dne 8.1.1993 a tímto dnem nabyla účinnosti.

Příloha č. 1
Vyhlášky č. 8 o životním prostředí, dopravě a místních stavebních předpisech v MPZ Hranice.
Hranice památkové zóny začíná vnějšími obvody č. p. 2421/26 a pokračuje ulicí Jiráskovou p.č.. 2421/14, ulicí Komenského p.č. 2420/1, ulicí Zborovskou p.č. 2395/3, v místě křížení ulice Zborovské s potokem Ludinou pokračuje po vnější hranici p.č. 2494 a v místě křížení pokračuje hranice ulicí Komenského p.č. 2421/2, dále vnější hranicí p.č. 2445/12, ulicí Komenského p.č. 2421/10, ulicí Svatoplukovou p.č. 2421/20, 2421/1, ulicí 28. října p.č. 686 pokračuje k p.č. 2421/26, kde se hranice uzavírá.

vyvěšeno na úřední desce:  08. 01. 1993
svěšeno na úřední desce:    28. 01. 1993
účinnost:                                  08. 01. 1993Jazykové verze

  • Čeština
  • English