Cesta: Pro občany / Samospráva / Vyhlášky a nařízení / Obecně závazné vyhlášky do roku 2002 / OZV - 1993 / Obecně závazná vyhláška č. 5/1993 - zrušena


obsah:

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 5 /93

o zeleni v městě Hranicích

Městské zastupitelstvo v Hranicích po projednání vydalo v souladu s ustanovením § 16 odst.1 , zákona České národní rady č. 367 / 1990 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) úplné znění zák. č. 410 /1992 Sb. "Obecně závaznou vyhlášku o zeleni v městě Hranicích"

Oddíl I 
Základní ustanovení

Čl. 1
Účel, závaznost vyhlášky
(1 ) Tato vyhláška v zájmu zlepšování životního prostředí upravuje postup při zřizování, údržbě a ochraně zeleně v Hranicích, v této souvislosti upravuje také povinnosti právnických a fyzických osob (dále jen "osob").

(2) Vyhláška je závazná pro všechny osoby činné na území města Hranic.

(3 ) Nedílnou součástí vyhlášky jsou její přílohy, které doplňuji konkretizují základní ustanovení:
příloha A - základní požadavky na objekty zeleně
příloha B - podmínky předávání nových objektů zeleně
příloha C - kategorizace zeleně
příloha D - společenské ohodnoceni rostlin

Čl. 2
Základní pojmy
(1 ) "Zeleň" tvoří dřeviny a byliny a jejich společenstva, vyvinuté na určité ploše přirozeným přírodnin způsobem nebo člověkem záměrně a cílevědomě založeny a usměrňovány. Zeleň na území města tvoří z krajinářského hlediska jednotný nedělitelný systém.

(2) "Objekt zeleně" je plocha člověkem záměrně vytvořená sadovnickými prvky, které tvoří funkční náhradu přírodního prostředí.

(3) "Sadovnické prvky" jsou .
a) živé prvky - stromy, keře, květinové a trávníkové plochy apod. rostoucí jednotlivě nebo v ucelených souborech v přirozeném prostředí nebo v substrátech oddělených od přirozeného prostředí jakoukoliv stavební konstrukcí.
b) neživé prvky - voda, přírodní útvary ( skly, terénní modelace ) stavební prvky a umělecká díla ( komunikace, mosty, terasy, schody, zdi, vodní nádrže, sochy a pod.).
c) sadovnické doplňky - přenosná nebo stabilní zařízení sloužící k užívání, údržbě a ochraně zeleně (lavičky, osvětleni, koše na odpadky a pod.)

(4 )"Veřejná zeleň" je skupinová kategorie zeleně jak je uvedeno v příloze C. Roste na plochách majetku obce, veřejně přístupných všem občanům a vlastníkem této zeleně je obec.

(5 ) "Správce objektu zeleně" je vlastník nebo jím pověřená osoba.

Čl. 3
Kategorizace zeleně
(1 )Pro území města Hranic se používá kategorizace zeleně podle rozšířeného a doplněného kódovacího systému, který je součástí této vyhlášky (příloha C )

(2) O zařazení zeleně do určité kategorie rozhoduje ve sporných případech odbor životního prostředí Městského úřadu v Hranicích.

Oddíl II
Zřizování, správa, údržba a ochrana zeleně

Čl. 4
Projektováni objektu zeleně
(1) Objekt zeleně se považuje za stavbu, jestliže splňuje požadavky na stavbu podle územních a stavebních předpisů./1 Může jít např. o terasy osázené zelení, ozdobné zdi, vodní plochy, betonové nádoby a koryta osázené zelení a různé dřevěné a kovové konstrukce sadovnických doplňků pokud jsou pevně spojeny se zemí.

(2) Objekty zeleně se projektují v souladu s platnými právními předpisy, upravujícími obecně technické požadavky na výstavbu /2 a předpisy o dokumentaci staveb podle územních a stavebních předpisů. /1

poznámka:
/1 ust. § 1 vyhl. č. 85/78 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení a stavebního řádu ve znění vyhl. č. l55 / 1980 Sb. a vyhl. č. 388 / 1992 Sb.
/2 vyhl. 83 / 1976 Sb. ve znění vyhl..45/1979 Sb. a vyhl.č.376/1992 Sb.

(3 )Za stavbu se dále považují terénní úpravy se zelení, kterými se podstatně změní vzhled prostředí, výsadbu a větší úpravy sadů zahrad, zřizování rekreačních zón a pod. tedy podstatný zásah do stávající zeleně nebo vytvoření nových objektů zeleně, na které by bylo nutno vydat rozhodnutí o využití území podle zvláštních předpisů. /3

(4 )V projektové přípravě staveb na území města musí být zakreslena stávající zeleň. Součástí dokumentací musí být opatření, zajišťující ochranu životních podmínek zelně.

(5) Zeleň musí být projektována v souladu s funkcí v území podle ekologické hodnosti a sadovnické estetiky a respektováním požadavků na racionální údržbu a ochranu. V příloze A této vyhlášky jsou stanoveny základní požadavky na objekty zeleně.

(6) Textová část projektové dokumentace musí obsahovat veškeré skutečnosti o výběru dřevin navržených k výsadbě, technologické podmínky projektované zeleně a podmínky následné údržby.

Č1.5
Rekonstrukce objektu zeleně
(1) Při rekonstrukci objektů zeleně na území města Hranic podléhají schvalovacímu řízení dle ustanovení stavebního zákona pouze ty objekty, které je možné považovat za stavbu jak je uvedeno v čl. 4 odst. 1, 2 ,3 této vyhlášky.

(2) Rekonstrukce objektu zeleně chráněných podle příslušných zákonů o státní památkové péči nebo o státní ochraně přírody se zajišťují v souladu s požadavky Památkového ústavu Olomouc Českého ústavu ochrany přírody v Olomouci a města Hranic, které zároveň působil i jako orgán ochrany přírody.

(3) V odůvodněných případech může rekonstrukci objektu zeleně nařídit jeho správci odbor životního prostředí Městského úřadu v Hranicích.

(4) Se souhlasem odboru životního prostředí může dojít v rámci rekonstrukce ke změně funkce objektu zeleně nebo jeho prostorového uspořádání.

poznámka
/3 ust.§ 32 písm.b/ zákona číslo 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění zák. č. 103/1990 Sb. a zák..262/1992 Sb. a ust.§ 10 vyhl. č. 85/1976 Sb., ve zněni pozdějších předpisů

Č1.6
Správa objektu zeleně
(1) Správci objektu zeleně:
a) evidují skutečný stav objektu zeleně, zabezpečují aktualizaci podrobné pasportní dokumentace (polohu, druh, stav a stáří sadovnických prvků)
b) jsou povinni zajišťovat průběžnou kontrolu stavu objektů zeleně a realizovat opatření ke zlepšení jejich stavu

2) Ustanovení odstavce 1 písm. a) čl. ž se nevztahuje na následující objekty zeleně ve vlastnictví fyzických osob: kategorie zeleně UZ 23, UZ 24 (zahrádkové plochy a zeleň u rodinné zástavby) dle přílohy C.

Č1.7
Údržba objektu zeleně
1) Údržba objektů zeleně je nepřetržitý proces, jehož cílem je zachování charakteru schválené úpravy zeleně. Spočívá v systematické péči o všechny prvky objektů zeleně, zajištění jejich funkce, provozu a estetického vzhledu. Součástí údržby je i provádění dosadeb, provádění probírek porostů, odstraňování náletů plevelných druhů, ochrany proti chorobám a škůdcům, odstraňování škod a zmírňování negativních vlivů působících na zeleň, udržování a zajišťování čistoty.

(2) Pravidelnou odborně prováděnou údržbu je povinen zajistit správce zeleně.

(3) Údržbu objektů zeleně chráněných podle zákona o ochraně přírody a podle zákona o státní památkové péči zajišťuje správce objektu zeleně podle pokynů Českého ústavu ochrany přírody v Olomouci, památkového ústavu v Olomouci a města Hranic.

(4) Údržba objektů veřejné zeleně se provádí na základě ročních ekonomických plánů a zpracované technologie údržby, jejich správci a schválených odborem životního prostředí Městského úřadu v Hranicích.

Čl. 8
Ochrana zeleně při realizaci výstavby
(1) Ochrana zeleně při realizaci výstavby zajistí investor podle podmínek individuálních správních rozhodnuti stavebního řadu. Zařízení staveniště se zásadně nesmí umisťovat na plochy městských parků a významných objektů zeleně /4 s výjimkou zařízení staveniště pro rekonstrukci těchto objektů zeleně.

poznámka
/4 o významu ve sporných případech rozhodne odbor životního prostředí Městského úřadu v Hranicích

(2) Při realizaci výstavby je investor povinen :
a) pokud dojde ke změně nivelety terénu (např. komunikace), obnovit plochy zeleně včetně doplnění zeminy a zajistit stavební opatření na vyrovnání výškového rozdílu tak, aby u stávajících stromů byla zachována původní úroveň terénu.
b) jestliže dojde při stavebních pracech k poškození stromů nebo jejich kořenů, zajistit okamžitě ošetření poškozených stromů, tzn. čistě odříznout poškozené části nebo vyčistit rány na kmeni a jejich zatření šedou, zelenou nebo hnědou latexovou barvou.

(3) Při zemních a výkopových procesech a stavebních úpravách není dovoleno ukládat zeminu, stavební odpad nebo materiál na hromady ke stromům ani jakkoliv jinak stromy zasypávat, je nutné předcházet poškození kmene např. odeskováním do výše možného poškození a ochrana kořenového systému.

(4) Vzdušné vedení elektrické energie vysokého a nízkého napětí dočasně v obytné zóně ponechané a nově budované vzdušné vedení elektrické energie vysokého a nízkého napětí mimo obytnou zónu nesmí omezovat stromy v růstu, vzdálenost sloupů a stožárů od osy stromů musí být nejméně 4.0 m přičemž je třeba uvážit jejich následný vývoj.

(5) Před zahájením stavebního a územního řízení o umístění podzemního vedení nebo před umístěním různých občasně přenosných a pevných prvků na povrchu ploch veřejné zeleně zažádá investor o souhlas odbor životního prostředí MěÚ Hranic, který stanoví podmínky, způsob a výši náhrady za omezení užívání plochy veřejné zeleně, která je veřejným prostranstvím.

(6) Před prováděním sadovnických úprav na plochách veřejné zeleně je nutno přizvat odbor životního prostředí ke kontrole provedení hrubých i jemných terénních úprav.

Č1.9
Ochrana zeleně při užívání
(1) Zeleň je povoleno užívat pouze způsobem přiměřeným jejími účelu, který vyplývá z její kategorie.

(2) Při užívání veřejné zeleně je třeba zachovat pořádek, čistotu a vyvarovat se všeho co by narušovalo nebo ohrožovalo účel jemuž zeleň slouží.

(3) Ve veřejné zeleni je zakázáno zejména:
- trhat květiny plody ovocných stromů a okrasných dřevin, lámat větve nebo jinak poškozovat stromy, keře a jiné části zeleně,
- znečisťovat plochy, svévolně přemísťovat veřejné zařízení, vyvěšovat předměty na dřeviny, - vjíždět vozidly na plochy objektu zeleně a parkovat na nich
- instalovat velkoobjemové kontejnery, nádoby na domovní odpad jiná zařízení omezující růst, rozvoj a racionální údržbu zeleně,
- bez souhlasu odboru životního prostředí realizovat stavby ,jejich změny a udržovací práce nevyžadující stavební povolení a ohlášení,/5
- koupat se ve vodních nádržích vedených jako sadovické prvky
- provádět jakékoliv úpravy a výsadby bez souhlasu odboru životního prostředí Městské úřadu v Hranicích,
(4) Je zakázáno provádět jakékoliv vypalování trávy.

(5) Na dětská hřiště je zakázán vstupu psům a jiným domácím zvířatům.

(6) Správci veřejné zeleně mohou vydat návštěvní řád, který stanoví bližší podmínky pro užívání daného objektu zeleně. Před vydáním návštěvního řádu tento předloží ke schválení odboru životního prostředí Městského úřadu v Hranicích.

(7) Návštěvníci objektu zeleně jsou povinni dbát upozornění a pokynů správců objektu zeleně a dalších orgánů k tomu oprávněných.

Čl.10
Kácení stromů a odstraňování části objektů zeleně
Povolení ke kácení stromů a odstraňování části veřejné zeleně vydává odbor životního prostředí Městského úřadu v Hranicích a stanoví případně další podmínky.

Čl.11
Škody na zeleni a jejich vypořádání
(1) Správce objektu zeleně sleduje stav a provádí taková opatření, aby ke škodám na zeleni nedocházelo a zodpovídá za odstranění zjištěných škod podle obecně platných právních předpisů.

(2) Každý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na majetku, na přírodě a životním prostředí.

(3) Škody na objektech zeleně způsobené živelnými pohromami odstraňuje správce zeleně.

(4) Orgán ochrany zeleně, kterým je obor životního prostředí Městského úřadu v Hranicích postupuje při výpočtu náhrad za škody na veřejné zeleni podle přílohy D - společenské ohodnocení rostlin.

poznámka:
5/ ust.§ 56 zák. č.50/76 Sb. (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů.
Čl. 12
Finanční náhrady a financování údržby a ochrany zeleně
(1) Výše poplatků za užívání plochy veřejné zeleně, která je veřejným prostranstvím, se stanoví podle obecně závazných předpisů. /6

(2) Výše náhrady za škody na zeleni, náhrady za omezení užívání ploch veřejné zeleně, náhrady za zvýšení náročnosti údržby dané plochy veřejné zeleně a náhrady za omezení vlastnického práva k zeleni, která je nemovitou věcí (vznik věcného břemene) se stanoví dohodou.

(3) Náhrada dle odst. 2 patří tomu, jehož vlastnické právo k nemovité věci bylo omezeno. Organizacím spojů přísluší ve veřejném zájmu zvláštní oprávnění./7

(4) Finanční náhrady dle odst. 2 vztahující se k plochám veřejné zeleně ve vlastnictví města Hranic, mohou být městem použity jen na údržbu nebo zakládání veřejné zeleně na území města.

poznámka:
/6 čl. 13 - 16 vyhlášky města Hranic číslo 3/1992,o místních poplatcích
/7 ust.§ 12 zákona č. 150/1992 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích.

Oddíl 3
Ustanovení společná a závěrečná
Tato vyhláška nabývá účinnosti 15 dnem následujícím po dni jejího vyhlášení.

Zároveň se touto vyhláškou navazuje na vyhlášku o čistotě města Hranic ze dne 18.12.1991.

Porušování ustanovení této vyhlášky bude postihováno podle zákona č. 200/1990 Sb., o obcích v platném znění a podle zákona české národní rady č.367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), úplné znění zák.č.410/1992 Sb. nepůjde-li o trestný čin nebo jiný správní delikt postižitelný podle zvláštních právních předpisů.


Účinnost:  11.6. 1993
Vyvěšeno  27.5. 1993
Svěšeno      1.7. 1993

 

Poznámka:
Přílohy A, B, C, D uváděné v Čl. 1, odst. 3/ jsou k dispozici na sekretariátě MěÚ Hranice.

 Jazykové verze

  • Čeština
  • English