Cesta: Pro občany / Samospráva / Vyhlášky a nařízení / Obecně závazné vyhlášky do roku 2002 / OZV - 1994 / Obecně závazná vyhláška č. 17/1994


obsah:

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 17/94

o použití koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí


Městská rada v Hranicích se podle § 24 a § 45 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem ČNR č. 338 / 1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, usnesla vydat dne 29. 6. 1994 tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Daň z pozemků
Podle § 6, odst. 4, písm. b) zákona o dani z nemovitostí se u nezastavěných stavebních pozemků, umístěných v níže uvedených částech města Hranic, stanoví koeficient pro výpočet výsledné sazby daně takto:
stanovený koeficient část města Hranic
----------------------------------------------------------------------------------------------
2,0 Hranice I - město
1,0 Hranice II - Lhotka
1,0 Hranice III - Velká
1,4 Hranice IV - Drahotuše
1,0 Hranice V - Rybáře
1,0 Hranice VI - Valšovice
1,0 Hranice VII - Slavíč
1,0 Hranice VIII - Středolesí
1,0 Hranice IX - Uhřínov

Čl. 2
Daň ze staveb
(1) Podle § 11 odst. 3 písm. a) zákona o dani z nemovitostí se u staveb obytných domů a ostatních staveb tvořících příslušenství k obytným domům, umístěných v níže uvedených částech města Hranic, stanoví koeficient pro výpočet výsledné sazby daně takto:
stanovený koeficient část města Hranic
----------------------------------------------------------------------------------------------
2,0 Hranice I - město
1,0 Hranice II - Lhotka
1,0 Hranice III - Velká
1,4 Hranice IV - Drahotuše
1,0 Hranice V - Rybáře
1,0 Hranice VI - Valšovice
1,0 Hranice VII - Slavíč
1,0 Hranice VIII - Středolesí
1,0 Hranice IX - Uhřínov

(2) Podle § 11 odst. 3 písm. b) zákona o dani z nemovitostí se základní sazba daně, případně zvýšená podle odst. 2, na celém území města Hranic, včetně místních částí, násobí koeficientem 1,5 u těchto druhů staveb:
a) u garáží vystavěných odděleně od obytných domů
b) u staveb pro podnikatelskou činnost:
1. u staveb sloužících pro průmysl, stavebnictví, dopravu, energetiku a ostatní zemědělskou výrobu
2. u staveb sloužících pro ostatní podnikatelskou činnost

Čl. 3
Závěrečná ustanovení
Podle této vyhlášky se použijí koeficienty poprvé pro vyměření daně z nemovitostí na zdaňovací období roku 1995.

Tímto končí účinnost Obecně závazné vyhlášky č.14/1994 o použití koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí ze dne 26. 1. 1994.

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 8.1994


Vyvěšeno 30.6. 1994

Svěšeno   15.7. 1994

Účinnost      1.8.1994
 Jazykové verze

  • Čeština
  • English