Cesta: Pro občany / Samospráva / Vyhlášky a nařízení / Obecně závazné vyhlášky do roku 2002 / OZV - 1994 / Obecně závazná vyhláška č. 18/1994 - zrušena


obsah:

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 18

o chovu a držení zvířat v Hranicích

Město Hranice vydává podle zákon ČNR o obcích č. 367/1990 Sb. v souladu s ustanovením § 16 odst. 1, a § 36 odst. 1 písm. f) ve znění pozdějších předpisů Obecně závaznou vyhlášku "O chovu a držení zvířat v Hranicích".

Odd.I Základní ustanovení


Čl.1
Účel, závaznost vyhlášky

1. Tato vyhláška v zájmu ochrany veřejného pořádku a čistoty obce upravuje práva a povinnosti fyzických a právnických osob v chovu a držení zvířat.

2. Vyhláška je závazná pro území města Hranic jeho a místní částí.

3. Na území města Hranic a v jeho místních částech lze chovat zvířata za předpokladu, že budou dodrženy zejména hygienické, veterinární, stavební předpisy, ustanovení této vyhlášky a ostatní obecně závazné předpisy.

Čl.2
Základní pojmy

1. Chovatelské zařízení je místo nebo samostatný objekt, který slouží v převážné míře k chovu zvířat.

2. Odpady z chovu zvířat jsou veškeré látky ,které vznikají při chovu zvířat a mohou mít nepříznivý vliv na životní prostředí. Patří zde výkaly, použitá podestýlka a zbytky potravy.

3. Objekty určené k bydlení jsou rodinné domy a obytné domy.

Odd.II Podmínky chovu a povinnosti chovatelů


Čl.3
Podmínky chovu

1. Chovat zvíře je povoleno, pokud chov nezpůsobuje hygienické, veterinární nebo zdravotní závady, neohrožuje čistotu a bezpečnost v domech, na veřejných prostranstvích a neobtěžuje obyvatele domů a sousedy.

2. Ve společných zařízeních pro děti, v místnostech a zařízeních pro veřejné stravování není povoleno chovat zvířata vůbec. (viz Hygienický předpis č. 91/84 Sb.)

3. Je zakázáno přinášet nebo přivádět zvířata do prostorů, kde není dovolen jejich chov (odst. 2), dále na dětská hřiště, pískoviště a cvičiště, koupaliště, hřbitovy a místa opatřená upozorněním "Zákaz vodění zvířat". Znění bodu č. 3 neplatí pro služební psy a vodící psy nevidomých osob.

4. Zvířata se chovají pouze v chovatelských zařízeních, umístěných mimo objekty určené k bydlení.

5. Ostatní zvířata se chovají pouze na místech a v počtu odpovídajícím jejich kvalitě a zejména k fyziologickým potřebám zvířat.

6. Veškerá chovatelská zařízení se mohou budovat jen tehdy, pokud jejich provoz nebude způsobovat hygienické závady a narušovat sousedské vztahy. Za takové závady se považuje nadměrný hluk, zápach, znečišťování ovzduší, vody, pronikání zvířat na sousední pozemek popřípadě jiné narušování životního prostředí.

7. V chovatelských zařízeních mohou být chována jen zvířata toho druhu a věkové kategorie, pro které je zařízení určeno a v počtu odpovídajícím technologii chovu a kapacitě zařízení. Veškerá chovatelská zařízení musí být snadno čistitelná a desinfikovatelná, musí odpovídat plošnou jednotkou a rozsahem technologií chovu a počtu chovaných zvířat.

8. Chovatelské zařízení musí být v souladu se stavebními, hygienickými, veterinárními a jinými normami.

9. Pokud jsou při chovatelských zařízeních budovány sklady krmiv, musí být uzavíratelné, aby se zabránilo vniknutí hlodavců, a snadno desinfikovatelné.

Čl.4
Povinnosti chovatelů

1. Chovatelé zvířat jsou povinni důsledně dbát na dodržování čistoty města, ochrany zdraví a bezpečnosti občanů. Rovněž jsou povinni pečovat o vytváření a udržování vhodných hygienických podmínek chovatelských zařízeních a jiných stavbách, v nichž se zvířata chovají. Chov zvířat nesmí negativně ovlivňovat životní prostředí nebo občanské soužití.

2. Chovatelská zařízení a chov zvířat v nich musí odpovídat ustanovení zákona č. 50 / 76 Sb. ( stavební zákon ) ve znění pozdějších předpisů a předpisů vydaných na jeho provedení Stavby pro chov zvířat, jejich změny a udržovací práce lze provádět jen na základě stavebního povolení nebo sdělení k ohlášení, vydaného odborem výstavby a územního plánování MěÚ v Hranicích.

3. Veškeré odpady, vznikající v důsledku chovu zvířat, musí být likvidovány neškodným způsobem ve smyslu ustanovení zákona č.238/91 Sb. o odpadech. Chovatel musí mít vhodnou plochu k ukládání hnoje a dalších odpadů, jímky a hnojiště musí být umístěny a stavebně řešeny v souladu s platnými hygienickými a veterinárními předpisy a podléhají dále povolení dle ustanovení stavebního zákona č.50/76 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů. K omezení obtěžujícího zápachu je chovatel povinen provést taková opatření, která negativní působení omezí nebo zcela odstraní. V případě, že tato opatření nelze provést, je nutné na návrh odboru životního prostředí a veterinární správy tento chov omezit nebo zrušit.

4. Chovatel je povinen zřídit zábranu proti pronikání chovaných zvířat, zvláště drůbeže, na cizí pozemky. Rovněž vypouštění chovaných zvířat na veřejná prostranství a komunikace je zakázáno, s výjimkou míst k tomu stanovených.

5. Chovatel je povinen udržovat zvířata v čistotě, řádně je ošetřovat a poskytovat jim vhodnou výživu, využívat je způsobem odpovídajícím jejich druhu a kategorii a sledovat jejich zdravotní stav. Chovatel je povinen provádět pravidelnou deratizaci (likvidaci hlodavců), dezinsekci (likvidaci hmyzu) a dezinfekci v objektech sloužících k chovu zvířat a dalších návazujících objektech.

6. Chovatel je povinen předcházet onemocnění zvířat, chránit je před škodlivými vlivy a při onemocnění požádat o odbornou veterinární pomoc, podle potřeby zajistit též poskytnutí první pomoci zvířeti. Je povinen dodržovat opatření stanovená k předcházení vzniku, zdolávání a zamezení šíření nákaz a jiných hromadných onemocnění. Podezření z onemocnění zvířete nákazou je nutno neprodleně hlásit prostřednictvím privátního veterinárního lékaře Okresní veterinární správě v Přerově.

Čl.5
Chov psů

1. Držitel (chovatel) psa je povinen v zájmu zachování hygieny, čistoty, ochrany veřejného pořádku, bezpečnosti a dobrého občanského soužití :
a) udržovat psa v čistotě
b) zabezpečit, aby nedocházelo k nadměrnému obtěžování hlukem zejména v době nočního klidu
c) ve společných prostorách obytných domů, na veřejných prostranstvích (ulice, cesty, náměstí, parky) vodit ho na vodítku
d) dbát, aby pes neznečišťoval společné prostory obytných domů, veřejná prostranství a zařízení, dětská hřiště a pískoviště, aby nepoškozoval květinové záhony, trávníky, dřeviny na sídlištích, veřejných sadech apod.
e) okamžitě odstranit psem způsobenou nečistotu
f) psy od třech měsíců starší musí být jedenkrát ročně vakcínováni proti vzteklině, chovatel musí uchovávat a na požádání příslušných orgánů předložit doklad o předložené vakcínaci zvířete
g) zvířata která poranila člověka, ihned izolovat tak, aby nemohla uniknout nebo poranit jiná zvířata a nebo osoby. Majitel zvířete zajistí poraněné osobě předání protokolu s výsledkem vyšetření
h) zabránit možnosti pokousání lidí.

Odd. III
Ustanovení společná

1. Nález živého zvířete je nutno bez odkladu hlásit Městskému úřadu v Hranicích.

2. Zvířata volně pobíhající bez dozoru na veřejných prostranstvích budou odchytnuta pověřenou osobou a odevzdána do chovatelského zařízení k tomuto účelu schváleného Okresní veterinární správou v Přerově a stanoveného Městským úřadem Hranice ( útulek pro psy, Tovární ul.1444 Hranice). Náklady spojené s ustájením a ošetřením zvířete hradí majitel.

3. Veterinárnímu asanačnímu ústavu musí být odevzdány veškerá těla uhynulých či utracených zvířat.

4. Odpovědnost chovatele zvířat za škodu jimi způsobenou a povinnost k její náhradě podle obecných předpisů zůstává nedotčena.

5. Nedotčeny zůstávají také ostatní povinnosti uložené chovatelům zvířat zvláštními předpisy.

Odd. IV
Sankce
Porušování ustanovení této vyhlášky bude postihováno podle zák.č.200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a podle zákona České národní rady č. 367 /1990 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů, nepůjde-li o trestný čin nebo jiný právní delikt, postižitelný podle zvláštních předpisů.

Odd.V
Závěrečná ustanovení
Tato vyhláška nabývá účinnosti následným dnem po 15-ti dnech jejího vyhlášení - vyvěšení na úřední desce Městského úřadu. Dnem nabytí účinnosti této vyhlášky pozbývá platnosti obecně závazná vyhláška o chovu a držení zvířat na území města Hranic a jeho místních částech ze dne 1.4.1993.Jazykové verze

  • Čeština
  • English