Cesta: Pro občany / Samospráva / Vyhlášky a nařízení / Obecně závazné vyhlášky do roku 2002 / OZV - 1995 / Obecně závazná vyhláška č. 2/1995 - zrušena


obsah:

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/1995

o odstraňování vraků vozidel ve městě Hranicích

Městské zastupitelstvo v Hranicích schválilo na svém zasedání konaném dne 29.3. 1995 v souladu s ustanovením § 36 odst. 1 písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích /obecní zřízení/, ve znění pozdějších předpisů, za použití § 14 odst.1 písm. i) a § 16 odst. 1 citovaného zákona tuto obecně závaznou vyhlášku.

Čl. 1
Základní ustanovení
1/ Tato vyhláška upravuje v zájmu zlepšení životního prostředí postup při vyhledávání a odstraňování vraků vozidel z pozemních komunikací a veřejných prostranství.

2/ Tato vyhláška je závazná pro území města Hranic a jeho místních částí.

Čl. 2
Vraky vozidel
Za vrak vozidla se pro účely této vyhlášky považuje takové vozidlo, které bylo vyřazeno z provozu při současném odebrání státní poznávací značky, nebo vozidlo se státní poznávací značkou, které je zjevně nepojízdné, tj. chybí podstatné díly karoserie, kola, skla atd. Za vraky vozidel se dále považují zvláštní motorová vozidla, přívěsy, návěsy a jednostopá motorová vozidla odhlášena z trvalého provozu, nebo nesplňující podmínky pro provoz vozidel na pozemních komunikacích.

Čl. 3
Odstraňování vraků
1/ Na veřejných prostranstvích na území města Hranic je zakázáno umísťovat vraky vozidel. Provozovatel, který odhlásí motorové vozidlo z trvalého provozu je povinen odstranit vozidlo z veřejného prostranství do čtrnácti dnů po jeho odhlášení. Pokud odstavené vozidlo stojí na místní komunikaci, kde tvoří překážku silničního provozu, je nutno tuto neprodleně odstranit - viz. § 37/1 vyhl. FMV č. 99/89 o pravidlech silničního provozu. Dále umístění vraku na pozemní komunikaci bude posuzováno jako zvláštní užívání pozemní komunikace ve smyslu ustanovení zák. č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ke kterému je třeba povolení příslušného silničního správního orgánu.

2/ Provozovatelem motorového vozidla, nebo přípojného vozidla je fyzická, nebo právnická osoba, která je zapsána v technickém průkazu vozidla jako držitel.

Čl. 4
Vyhledávání vraků vozidel
Vyhledávání a ohlašování vraků vozidel vykonávají :
a) správci komunikací
b) zástupci samosprávy
c) policie ČR
d) Městská policie Hranice
e) občané

a to písemným, nebo osobním oznámením odboru životního prostředí, úseku dopravy Městského úřadu Hranice.

Čl. 5
Evidence vraků
1/ Evidenci zjištěných a oznámených vraků povede odbor životního prostředí, úsek dopravy Městského úřadu Hranice.

Čl. 6
Postup při odstraňování vraků vozidel
1/ Po zjištění vraku a jeho oznámení zjistí odbor ŽP, úsek dopravy Městského úřadu Hranice ve spolupráci s policií ČR, dopravním inspektorátem Přerov majitele vraku a písemně jej vyzve k odstranění vraku z veřejného prostranství v době do čtrnácti dnů. Pokud bude vrak vozidla umístěn na pozemní komunikaci a bude tvořit překážku silničního provozu, musí být odstraněn neprodleně - viz. čl. 3 odst. 1 této vyhlášky.

2/ Vraky, jejichž majitelé jsou známi a které nebyly po písemném vyzvání v určené době odstraněny, budou na základě rozhodnutí Městského úřadu Hranice odstraněny organizací, která je vázána smlouvou s městem Hranice na náklady majitele.

3/ V případě, že majitel vraku nebude zjištěn bude rozhodnutí o odstranění vraku z veřejného prostranství zveřejněno patnáct dnů na úřední desce MěÚ v Hranicích.

4/ Majitel vraku je povinen uhradit veškeré náklady spojené s odstraněním vraku v termínu určeném Městským úřadem.

5/ Vraky u nichž nebyl zjištěn majitel budou odstraněny organizací, která je vázána smlouvou s městem Hranice, na její náklady.

6/ Při odstraňování vraku bude společně s organizací, která je vázána smlouvou s městem Hranice na místě přítomen i pracovník odboru životního prostředí, úseku dopravy Městského úřadu.

Čl. 7
Pokuty a postihy
1/ Pokud majitel vraku nesplnil povinnost odstranit vrak z veřejného prostranství v určené lhůtě, bude proti němu zahájeno přestupkové řízení, podle § 47, odst. 1, písm. d (pokuta až do výše 1.000,- Kč) a písm. g (pokuta až do výše 50.000,- Kč) podle zákona 200/1990 Sb. ve znění pozdějších změn. Zároveň bude vyměřen poplatek za zvláštní užívání veřejného prostranství, dle platné OZV O místních poplatcích. Neodstranění vraku z místní komunikace je třeba posuzovat jako nepovolené zvláštní užívání pozemní komunikace. U organizací /právnických osob/ se pokuty ukládají podle zák. č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů /pokuta až 500.000,- Kč/. Postih právnických osob a podnikatelů se taktéž řeší podle zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích /obecní zřízení/, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 8
Závěrečná a přechodná ustanovení
1/ Porušení a neplnění povinností uložených touto vyhláškou se posuzuje jako přestupek podle zákona o přestupcích č.200/1990 Sb. ve znění pozdějších předěpisů. Dále pak podle zákona č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zákona ČNR č. 367/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

2/ Touto vyhláškou se ruší článek 6 /vraky vozidel/, obecně závazné vyhlášky "o stání a parkování vozidel ve městě Hranicích" ze dne 3.4. 1991.

3/ Tato OZV byla vyhlášena a na úřední desce vyvěšena dne 30.3. 1995 a nabývá účinnosti k 15.4. 1995.


Svěšeno 15.4. 1995

 

vyvěšeno na úřední desce: 30.3. 1995
svěšeno na úřední desce: 15.4. 1995
účinnost: 15.4. 1995Jazykové verze

  • Čeština
  • English