Cesta: Pro občany / Samospráva / Vyhlášky a nařízení / Obecně závazné vyhlášky do roku 2002 / OZV - 1995 / Obecně závazná vyhláška č. 23/1995


obsah:

Obecně závazná vyhláška č. 23

o zrušení obecně závazné vyhlášky č. 6 o cenové regulaci nájemného z nebytových prostor platné od 1.7.1995
_________________________________________________________________________

Městská rada města Hranic vydává dne 27. 9.1995 ve smyslu ustanovení § 45 zákona č. 367/1990 o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 187/1995 Sb. kterou se zrušuje vyhl. FMF, MF ČR a MF SR č. 585/1990 Sb. o cenové regulaci nájemného z nebytových prostor ve znění vyhl. MF č. 168/1994 tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Městská rada města Hranic ruší bez náhrady Obecně závaznou vyhlášku Městské rady č. 6 ze dne 19.4.1995 číslo usnesení Městské rady Hranice 89-95 o cenové regulaci nájemného z nebytových prostor, platnou od 1. července 1995

Č. 2

Z důvodu naléhavosti obecního zájmu vyhláška nabývá platnosti a účinnosti dnem 1. října 1995.

V Hranicích dne 27. září 1995

PhDr. Vladimír Juračka Ing. Josef Ježík
starosta města zástupce starosty

vyhláška zveřejněna dne 28. září 1995

 Jazykové verze

  • Čeština
  • English