Cesta: Pro občany / Samospráva / Vyhlášky a nařízení / Obecně závazné vyhlášky do roku 2002 / OZV - 1996 / Obecně závazná vyhláška č. 4/1996 - zrušena


obsah:

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/96 - zrušena 1/2017

o závazných částech Územního plánu sídelního útvaru města Hranice

Městská rada v Hranicích se usnesla dne 26.11.1996 vydat podle ustanovení § 24 a § 45 písm. l) zákona č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení) v úplném znění zákona č. 410/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 29 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění zákona č. 103/1990 Sb., zákona č. 262/1992 Sb. a zákona č. 43/1994 Sb. (dále jen Stavební zákon), tuto obecně závaznou vyhlášku:

ČÁST PRVNÍ
Úvodní ustanovení


Článek 1
Účel vyhlášky

(1) Touto vyhláškou se vymezují závazné části územního plánu sídelního útvaru Hranice, vymezené katastrálním územím Hranice, Drahotuše, Rybáře, Slavíč a Velká, který schválilo městské zastupitelstvo v Hranicích dne 12.11.1996.

(2) Vyhláška stanoví funkční a prostorové uspořádání území a podmínky jeho zastavitelnosti, zásady uspořádání dopravy a technického vybavení. Vymezuje místní územní systém ekologické stability a plochy pro veřejně prospěšné stavby.

Článek 2
Rozsah platnosti

(1) Vyhláška platí pro správní území města Hranice, vymezené katastrálním územím Hranice, Drahotuše, Rybáře, Slavíč a Velká.

(2) Pro městské části vymezené katastrálním územím Lhotka, Valšovice, Středolesí, Uhřínov jsou zpracovány územní plány samostatně v podrobnějším měřítku a jejich urbanistický rozvoj se bude řídit vlastními regulativy územního rozvoje, které budou respektovat závazné části těchto regulativů vztahující se na jejich území.

(3) Pro území historického jádra města je zpracován územní plán zóny a urbanistický rozvoj tohoto území se bude řídit vlastními regulativy zpracovanými a schválenými v rámci této územně plánovací dokumentace, které však budou respektovat závazné části těchto regulativů vztahující se na území historického jádra.

(4) Na území lázní se vztahuje Lázeňský statut Lázeňského místa Teplice nad Bečvou.

(5) Časovým horizontem platnosti těchto regulativů je návrhové období územního plánu, tj. rok 2010.

(6) Případné změny a doplňky závazné části územního plánu sídelního útvaru budou po schválení vyhlašovány jako změny a doplňky této vyhlášky.

(7) Ustanoveními této vyhlášky nejsou dotčeny povinnosti vyplývající ze Stavebního zákona a navazujících právních předpisů.

Článek 3
Vymezení pojmů

(1) Závaznými částmi jsou:
- urbanistická koncepce prostorového uspořádání s určením využití ploch a limity využití území
- zásady uspořádání dopravy a technického vybavení a limity z navrženého řešení vyplývající - zásady ochrany přírody a krajiny a územní systém ekologické stability
- zásady ochrany kulturních a historických hodnot území
- zásady ochrany životního prostředí a zemědělského a lesního půdního fondu
- vymezení ploch pro veřejně prospěšné stavby

(2) Ostatní části územního plánu neuvedené v této vyhlášce jsou směrné.


ČÁST DRUHÁ
Závazné regulativy


Článek 4
Urbanistická koncepce

(1) Město Hranice se bude rozvíjet v souladu s dlouhodobou koncepcí urbanizace a vývoje osídlení České republiky jako jedno ze středisek osídlení obvodního významu a jako správní, obchodní a výrobní centrum východní části okresu Přerov.

(2) Na území města budou respektovány požadavky širších funkčních systémů, které budou jako závazné regulativy územního rozvoje stanoveny v územním plánu VÚC Olomoucké sídelní regionální aglomerace.

(3) Město Hranice (včetně místní části Drahotuše) a obec Teplice nad Bečvou budou rozvíjeny jako souvislý urbanizovaný celek, při zachování specifičnosti funkčního spojení dvou samostatných sídel, s vlastními centry a vnitřním lázeňským územím, které zasahuje do správních území obou těchto sídel.

(4) Integrovaná venkovská sídla - Velká, Rybáře a Slavíč se budou rozvíjet jako samostatné urbanistické celky.

(5) Budou dodržovány zásady urbanistické koncepce, uspořádání dopravy a technického vybavení a funkční členění území vyjádřené v hlavních výkresech územního plánu :
B 1.1 Plán využití území
B 1.2 Doprava
B 1.3a Vodní hospodářství
B 1.3b Energetika spoje

a to v rozsahu dále uvedeném.

(6) Rozvoj řešeného území bude regulován z hlediska :
a) funkčního využití území - obecné zásady regulace územního rozvoje - zásady regulace funkčních zón
b) prostorového využití území
c) zvýšených nároků na výstavbu
d) zásad rozvoje jednotlivých funkčních složek
e) zásady regulace vyplývající z řešení dopravy a technické infrastruktury
f) zásad ochrany přírody, krajiny a územních systémů ekologické stability
g) zásad ochrany kulturních a historických hodnot území
h) zásad ochrany životního prostředí i) zásad ochrany zemědělského a lesního půdního fondu.

Článek 5
Obecné zásady regulace územního rozvoje

(1) Zásady regulace území jsou obsahem výkresu B 1.1 Plán využití území schváleného územního plánu.

(2) Na území města jsou rozlišeny z hlediska zastavitelnosti na území (zóny) urbanizované a území (zóny) neurbanizované.

(3) Území urbanizovaná zahrnují zóny :
a) centrální (C)
b) bydlení hromadného (B)
c) bydlení individuálního (BI)
d) občanské vybavenosti (O)
e) lázeňských zařízení (OL)
f) aktivit (A) g) výrobních služeb (VS)
h) výrobní průmyslové (V)
i) výrobní zemědělské (P)
j) dopravy (D)
k) rekreace a sportu (R)
l) zeleně (Z)

(4) Území neurbanizované zahrnují zóny :
a) zemědělské výroby (P)
b) krajinné zeleně (Z)

(5) Polyfunkční území jsou určena pro stanovené druhy funkcí s vymezením přípustných, případně podmíněně přípustných staveb a zařízení.


(6) Monofunkční plochy jsou určeny jen pro vybraný druh funkce a nezbytná doprovodná zařízení.

(7) Prostorové uspořádání se stanovenou intenzitou využití je vymezeno určením maximální podlažnosti (pro navržené plochy obytné zástavby a občanské vybavenosti).

(8) Území se zvýšenými nároky na výstavbu vyžadují vyšší kvalitu urbanistického a architektonického řešení staveb, zajišťovanou zpravidla v urbanistických a architektonických soutěžích.

(9) Vymezenému funkčnímu využití území a ploch musí odpovídat způsob jejich užívání a zejména účel umisťovaných a povolovaných staveb, včetně jejich změn a změn v jejich užívání. Stavby a jiná zařízení, která funkčnímu vymezení území a ploch neodpovídají, nesmějí být na tomto území nebo na těchto plochách umístěny nebo povoleny. Funkční využití jednotlivých území je vymezeno na výkrese B 1.1 a v příloze č.1 této vyhlášky.

(10) Dosavadní způsob využití jednotlivých funkčních zón, který neodpovídá vymezenému funkčnímu využití dle územního plánu je možný, pokud nenarušuje veřejné zájmy nad přípustnou míru a nejsou-li zde dány důvody pro opatření dle zákona (§ 87 a § 102 odst. 3 Stavebního zákona).

(11) Umisťování a povolování staveb a zařízení technického vybavení pro obsluhu jednotlivých funkčních zón je přípustné jen tehdy, nebudou-li mít negativní vliv na jejich základní funkci nad přípustnou míru.

(12) Umisťování a povolování parkovišť a odstavných ploch pro osobní vozidla je přípustné ve všech urbanizovaných funkčních zónách, pokud nebudou mít negativní vliv na jejich základní funkci nad přípustnou míru.

(13) Stanovení vhodnosti umisťování staveb a zařízení a činností pro jednotlivé funkční zóny je obsahem přílohy č.1 této vyhlášky.

(14) Posouzení přípustnosti staveb a zařízení v jednotlivých funkčních zónách v kategoriích přípustné a výjimečně přípustné, jak jsou uvedeny v příloze č.1 této vyhlášky, náleží do pravomoci stavebního úřadu MěÚ Hranice. Rozhodujícím kritériem pro posouzení jsou výlučně hlediska urbanistická a hlediska ochrany životního prostředí.

(15) Navržené funkční uspořádání území musí být respektováno při pořizování následných stupňů územně plánovací dokumentace, při zpracování územně plánovacích podkladů, při územních, stavebních a kolaudačních řízeních.

Článek 6
Zásady regulace funkčních zón

(1) Pro funkční regulaci území se stanovují zóny :

U - zóny urbanizované

N - zóny neurbanizované

Rozsah a rozvržení navržených funkčních zón je znázorněno na výkrese B 1.1 Plán využití území schváleného územního plánu.


(2) (U) - Zóny urbanizované zahrnují :

(C) - centrální zóna
Při stavební činnosti v části zóny zařazené do městské památkové zóny nutno respektovat schválené podmínky pro výstavbu. Dále je nutno respektovat regulativy schválené v rámci územního plánu zóny, zejména je nutno:
- charakter zóny chránit, respektovat hmotovou strukturu a výškovou hladinu zástavby a architektonický výraz zástavby
- uvolnit vnitrobloky a zadní trakty domů od nehodnotné a nevhodné zástavby
- parter domů, zejména tam, kde to je naznačeno ve výkrese B 1.1 využít ke komerčním účelům, zdůraznit tak hlavní pěší tahy
- při jednotlivých rekonstrukcích budov, případně u novostaveb na volných pozemcích nebo na místě demolic respektovat regulační prvky dané územním plánem zóny
- eliminovat negativní vlivy dopravy jejím částečným vyloučením, omezením přístupu do centra na základě obecně závazné vyhlášky Města Hranice. Parkování v zóně soustředit po jejím obvodu a náměstí a vybrané ulice a prostory podle výkresu B 1.1 a B 1.2 formovat jako pěší zóny s omezenou automobilovou dopravou a parkováním
- vymístit nevhodné výrobní provozy do výrobní zóny
- regulací dle obecně závazné vyhlášky Města Hranice zabezpečit zachování optimálního podílu bytů v zóně

Regulace uvedené v předchozích odstavcích platí přiměřeně i pro centrální zónu v Drahotuších.

(B) - zóny bydlení hromadného vymezují plochy pro bydlení v bytových domech. Při urbanistických regulacích v těchto zónách vyjádřených ve výkrese B.1.1 je nutné řídit se těmito základními zásadami :
- výška nové zástavby kromě dominant nepřesáhne 6 NP a na plochách mimo území určeného pro hromadnou výstavbu 3 NP, výjimečně 4 NP
- stavby v blízkosti centra budou mít šikmé střechy, jejich architektonický výraz (členění, výšky říms apod.) bude přizpůsoben okolní stávající zástavbě
- tam, kde tomu nebrání objektivní okolnosti bude v nové zástavbě nebo v rámci přestaveb zajištěno odstavování vozidel pod nebo v objektech
- objekty situované u rušných komunikací (úseky vyznačené ve výkrese B 1.2 a popsané v kapitole 8. textové části) je nutno zabezpečit proti účinkům hluku z pozemní dopravy

(BI) - zóny bydlení individuálního (rodinné domy)
Zahrnují plochy zastavěné převážně rodinnými domy ve vlastním městě Hranicích i v jeho integrovaných částech. Při realizaci urbanistických regulací vyjádřených ve výkrese B 1.1 je nutno respektovat tyto zásady :
- u dostaveb, přestaveb, nástaveb je nutno respektovat okolní zástavbu, stavební čáru, výšku římsy, tvar střechy, charakter zástavby (individuální, skupinová - řadová apod.), stupeň využití území apod.
- u nové výstavby na volných plochách preferovat :
- ve městě Hranicích a části Drahotuší městské
- intenzivní formy zástavby skupinové
- v integrovaných sídlech vesnický typ zástavby
- rozvolněný
- při povolování chovu hospodářských zvířat se řídit doporučením orgánů hygienické služby a obecně závaznou vyhláškou Města Hranice
- pro zóny, kde je navržena výstavba na volných plochách nebo kde je navržena intenzivní dostavba je nutno zpracovat podrobnější ÚPD (regulační plán)
- odstavování vozidel (garáže) budou v Hranicích zřizovány v rámci objektu rodinného domu. Budování samostatných hospodářských budov a garáží bude povolováno výjimečně
- v rámci zóny bude provozování živností a komerční činnosti vázáno průkazem nezávadnosti provozu na okolní zástavbu
- před každou novou výstavbou bude proveden podrobný radonový průzkum
- respektovat výhledové rezervy pro rozvoj těchto zón

(O) - zóny občanského vybavení
Zahrnují areály jednotlivých zařízení nebo území, kde je občanské vybavení soustředěno. Je nutno respektovat tyto zásady :
- u druhů vybavení zařazených do skupiny zařízení základních jsou plochy určeny územním plánem specielně pro tato zařízení
- u druhů vybavení zařazených do skupiny doporučených jsou plochy navržené územním plánem přednostně určeny pro tato zařízení
- s ohledem na kulturně společenskou funkci zón občanského vybavení nutno věnovat pozornost jejich urbanisticko
- architektonické úrovni. U význačných staveb dle článku 8 této vyhlášky využít architektonických soutěží, u nové výstavby zabezpečit parkování vozidel pod nebo v rámci objektů nebo areálových ploch

(OL) - zóna lázeňských zařízení
Jedná se o specifické zóny občanského vybavení, jejichž hlavní funkcí je funkce lázeňsko - rehabilitační. Je nutno respektovat tyto zásady :
- v zóně umisťovat pouze zařízení, která mají lázeňsko
- rehabilitační funkci nebo zařízení, která tvoří doplňkovou funkci této zóny
- bydlení bude tvořit pouze doplňkovou funkci zón (bydlení majitelů a správců, případně dalšího personálu)
- do zón zásadně neumisťovat zařízení, která svým charakterem narušují lázeňsko - rehabilitační proces (hlučné provozy, supermarkety, obchodní domy apod.)
- parkování a odstavování vozidel řešit v maximální míře v rámci areálových ploch zón pod nebo v objektech, případně pod terénem. Parkování a odstavování vozidel na terénu omezit na nejnutnější míru - s ohledem na vysokou kulturně společenskou funkci těchto zón věnovat zvýšenou pozornost jejich urbanisticko architektonické úrovni a úpravám zeleně a parteru. U významnějších staveb využít architektonických soutěží.

(A) - zóny aktivit
Jedná se o zóny se smíšenou funkcí, je nutno respektovat tyto zásady :
- do těchto zón umisťovat taková zařízení, která umožní integraci s funkcí bydlení
- zajistit dostatečné kapacity pro parkování vozidel návštěvníků (zákazníků), řešit je komplexně pro několik subjektů
- odstavování vozidel zajistit v rámci objektů nebo areálových ploch jednotlivých provozoven
- zpracovat urbanistické studie, případně regulační plány těchto zón, které umožní koordinaci záměrů jednotlivých investorů

(VS) - zóny výrobních služeb
Zahrnují zařízení výrobní, drobné řemeslné dílny, výrobní služby, areály zvláštního účelu, areály technického vybavení apod. Je nutno respektovat tyto zásady :
- výstavba obytných objektů je vyloučena
- zásady řešení technického vybavení jsou popsány dále
- garážování a parkování řešit v rámci objektů nebo vlastních ploch provozů

(V) - výrobní (průmyslové) zóny
Zahrnují hlavní průmyslové podniky Hranic. Pro urbanistickou regulaci těchto zón je nutno respektovat tyto podmínky:
- v zóně nepřipouštět výstavbu nových obytných objektů
- činnost v zónách vzájemně koordinovat, na základě známých investičních záměrů zpracovat urbanistickou studii případně regulační plán
- veškeré záměry budou doloženy průkazem ekologické nezávadnosti, zejména na obytné zóny
- garážování a parkování řešit v rámci objektů nebo vlastních ploch provozů
(P) - zóny zemědělské výroby
Zahrnují areály zemědělské výroby a služeb. Pro urbanistickou regulaci těchto zón je nutno respektovat tyto podmínky:
- stávající areály zemědělské výroby uvnitř zastavěného území nerozšiřovat na úkor obytného území, živočišnou výrobu omezit na takovou míru, aby svým vlivem negativně neovlivňovala obytné území
- nová zařízení živočišné výroby, případně jiné výroby navrhovat v takových kapacitách a vzdálenostech od obytné zóny, aby ji negativně neovlivňovala
- při zvýšeném zájmu o soukromý chov hospodářských zvířat v integrovaných částech Hranic dodržovat zásady stanovené příslušnými hygienickými a veterinárními předpisy, v případě vyššího počtu hospodářských zvířat musí být vyhlášeno pásmo hygienické ochrany, které vypočítá projektant, schvaluje okresní hygienik a vyhlašuje stavební úřad MěÚ Hranice
- vodní toky a studny musí být chráněny před znečištěním podle zákona č. 138/1973 Sb., Zákon o vodách (ve znění pozdějších předpisů)
- kolem chovu musí být v max. možné míře realizována ochranná zeleň
- dbát na dodržení zoohygieny. Chov musí být umístěn tak, aby nedocházelo k obtěžování okolí hlukem a zápachem (min. 10 m od obytných domů)
- chovatel musí prokázat možnost likvidace tuhých i tekutých odpadů buď na vlastním vhodném pozemku, nebo mít smlouvu na vývoz na pozemek jiný (Směrnice pro manipulaci a hnojení kejdou skotu a prasat v rostlinné výrobě)
- trvalá polní hnojiště mohou být umístěna min. 500 m od obytné zástavby, 100 m od toků, 10 m od souvislé zeleně, na zpevněné ploše s jímkou. Dočasné polní hnojiště (max. 3 měsíce) musí být upraveno tak, aby nedocházelo k roztékání močůvky do okolí, umístěno min. 50 m od obytné zástavby
- při umisťování trvalých i dočasných polních hnojišť musí být respektovány zákazy a omezení stanovená ochrannými pásmy přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Teplice nad Bečvou (usnesení vlády ČSR č. 61 ze dne 6. března 1979)
- motorová zemědělská vozidla mohou být umístěna pouze na zpevněné ploše
- zahrádkové osady nerozšiřovat mimo plochy určené územním plánem a věnovat pozornost jejich estetizaci

(D) - zóny dopravy
Vymezují dopravní korido ry a zařízení dopravy. Zásady regulace těchto zón jsou popsány dále.

(R) - zóny sportu a rekreace
Pro urbanistickou regulaci těchto zón je nutno respektovat tyto podmínky :
- do těchto zón soustřeďovat zařízení mající charakter sportovního vybavení
- kromě zařízení mající obslužnou funkci sportovního areálu zde neumisťovat další funkce
- dořešit problém odstavování vozidel návštěvníků sportovních zón, zejména sportovně rekreačního areálu, v souladu s dopravním řešením ÚPN - doplnit zeleň u těchto zón

(Z) - zóny zeleně
Představují nejhodnotnější plochy zeleně ve městě, které je nutno respektovat podle těchto zásad :
- zajistit dokonalou evidenci a prověrku zeleně v těchto zónách, její sanaci a údržbu
- v zónách nepřipouštět žádnou výstavbu objektů vyjma drobné architektury sloužící jako vybavení návštěvníků těchto zón
- vymístit veškeré aktivity, které znamenají narušení těchto zón, zejména při realizaci záměrů obsažených v ÚSES


(3) (N) - Zóny neurbanizované zahrnují :

(P) - zóny zemědělské výroby
Obsahují plochy zemědělské půdy, aktivně zemědělsky využívané. Je nutno respektovat tyto zásady :
- kromě budování nových zemědělských farem nebo usedlostí zde není připouštěna žádná výstavba, kromě vyjímečné dostavby nových rodinných domů na plochách bezprostředně navazujících na současně zastavěné území
- nutno vytvořit, v rámci těchto zón, předpoklad pro realizaci prvků ekologické stability (biokoridory, biocentra apod.)
- v ochranných pásmech vodních zdrojů nutno způsob využití zón přizpůsobit podmínkám ochrany těchto zdrojů - prosazovat využívání pozemků podle kultury - orná půda, louka, pastvina apod.
- nepřipouštět oplocování pozemků a výstavbu drobných staveb ve volné krajině
(Z) - zóny zeleně
J sou tvořeny zelení ve volné krajině, území s přírodní funkcí (lesy, vody, náletová zeleň, trvalé trávní porosty). Pro jejich zachování je nutno :
- usměrňovat intenzitu zemědělské exploatace
- chránit zejména nejcennější části krajiny
- zvlášť chráněná území a významné krajinné prvky
- zabezpečit ekologickou stabilitu území respektováním stávajících, případně doplněním nových prvků navrženého systému ekologické stability

(4) Pro umisťování jednotlivých funkcí a zařízení do zón se stanovují zásady obsažené v tabulce regulace funkcí a zařízení, která tvoří přílohu č.1 této vyhlášky.

Článek 7
Prostorové uspořádání

(1) Nová výstavba v historickém jádru Hranic musí být přizpůsobena měřítkem a architektonickým výrazem (sklon střechy, rytmus dělících prvků, výška římsy, atd.) okolní historické zástavbě. Zástavba v historickém jádru se řídí regulativy územního rozvoje, schválenými v rámci Územního plánu zóny historického jádra města Hranice. Uliční síť je neměnná, stávající stavební čáry musí být respektovány. Rozhodnutí o výjimkách je v pravomoci stavebního úřadu MěÚ Hranice.

(2) Prostorové uspořádání a regulace území s navrženou intenzivní výstavbou musí být upřesněna v regulačních plánech zón.

(3) Zástavba musí respektovat zásady regulace vyplývající z řešení dopravy a technické infrastruktury.

(4) U dostaveb, přestaveb, nástaveb je nutno respektovat okolní zástavbu, stavební čáru, výšku římsy, tvar střechy, charakter zástavby a stupeň využití území.

Článek 8
Staveniště zvláštního významu

(1) Jako staveniště zvláštního významu pro celkový obraz města Hranic z hlediska urbanistického a architektonického se vymezují :
- území městské památkové zóny Hranice
- vnitřní lázeňské území lázeňského místa Teplice nad Bečvou
- oboustranná zástavba třídy Čs. armády a třídy 1. Máje
- zástavba lokality Pod Hůrkou, Pod Bílým Kamenem a území sportovně rekreačního areálu

(2) Pro řešení zástavby stavenišť uvedených v odstavci 1 musí být před vlastním zpracováním projektové dokumentace na významné stavby, případně soubory staveb, vypsány a vyhodnoceny architektonické nebo urbanistické soutěže ve smyslu soutěžního řádu České komory architektů. Výjimky jsou přípustné v těch případech, kdy bude prokázána možnost získání projektu na vysoké architektonické úrovni jiným způsobem. O výjimkách rozhoduje stavební úřad MěÚ Hranice.

Článek 9
Zásady rozvoje jednotlivých funkčních složek

(1) Dopravní systém města bude rozvíjen podle zásad vyznačených ve výkrese B 1.2 Doprava schváleného územního plánu takto :
a) Železniční tratě č.270 a 280 se železničními stanicemi Hranice na Moravě, Drahotuše, Hranice - město a Teplice n/B pokládat za územně stabilizované prvky, u nichž navrhované úpravy a modernizace nevybočí z pozemku dráhy.
b) Držet jako výhledovou územní rezervu koridor pro vysokorychlostní trať a ev. přeložku tratě č. 280 v případě výhledové realizace vodního díla Teplice n/B.
c) Respektovat v území trasu dálnice D 47 s vyvolanou přeložkou silnice II/440 a III/44020 a to podle výsledku jejího posouzení podle zákona č. 244/92 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.
d) Respektovat územní hájení trasy průplavu Dunaj - Odra - Labe v obou zakreslených trasách do doby dořešení problematiky centrálními orgány státní správy.
e) Systém sběrných komunikací ve městě dotvořit zásadní rekonstrukcí ulice Komenského včetně jejího prodloužení po stávající silnici I/35, která bude po výstavbě přeložky do polohy Dub - Valašské Meziříčí převedena do sítě silnic II.třídy.
f) Respektovat územní rezervu pro eventuelní přebudování křižovatky silnic I/47, I/35, III/44029 a III/44021 (křižovatka mimoúrovňová, rondel) pro případ výrazného časového odsunu realizace dálnice D 47. Respektovat rovněž územní rezervu pro realizaci úpravy křižovatky silnice I/47 s ulicemi Nová a Zborovská (rondel a pod.).
g) Dobudovat systém významnějších spojovacích obslužných komunikací města potřebnými šířkovými úpravami a korekcemi.
h) Pro zamezení průjezdu tranzitní dopravy přes lázeňské území přebudovat stávající komunikaci III/4391 od křižovatky na Ústí po silnici II/4382 ve Valšovicích.
ch) V historickém jádru města zřídit pěší zónu s řízenou obsluhou. Doplnit systém pěších tras ve městě navrhovanými spojeními včetně dvou přemostění řeky Bečvy a dvou mimoúrovňových křížení se silnicí I/47.
i) Pro cyklistický provoz vybudovat systém hlavních tras, přecházejících v jeho okolním nezastavěném území do několika paprsků pro cykloturistiku. Územním plánem navrhované trasy systému rozpracovat samostatným generelem.
j) Pro potřeby motoristické veřejnosti zabezpečit územním plánem vymezené kapacity parkovacích ploch u objektů občanské vybavenosti a jiných zařízení pro jejich vzrůstající nároky, plochy pro garáže osobních automobilů obyvatel bytových domů, včetně navrhovaného členění do více podlaží, další čerpací stanice pohonných hmot a jiné služby. U velkých nákupních středisek a soustředěných objektů vybavenosti požadovat navíc zřízení vestavěných parkovacích garáží.
k) Respektovat plochu pro rozšíření autobusového nádraží.
l) Při využívání území respektovat podmínky stanovených ochranných pásem železnic, hlavních komunikací a také sportovního letiště, jakmile budou pro ně schválena. m) Veškeré stavby v letištním okrsku letiště Aeroklubu Hranice, daném všemi překážkovými rovinami a plochami, podléhají schválení Státní letecké inspekci v Praze.


(2) Vodní hospodářství města bude rozvíjeno podle zásad vyznačených ve výkrese B 1.3a schváleného územního plánu takto :
a) Zásobování pitnou vodou
- potřebu pitné vody pokrývat se stávajících místních zdrojů Nový odbyt, Kamenská, Hromůvka a Lhotka, jako rezervní či havarijní zdroj využívat přivaděč z Lipníka/Beč., výhledově zajistit přívod vody z Ostravského oblastního vodovodu
- akumulaci pitné vody zabezpečit ve stávajících vodojemech rozšířených o druhou komoru vodojemu Hůrka 1500 m3 pro horní tlakové pásmo
- optimalizovat tlakové poměry ve vodovodní sítí připojením částí plánované zástavby v lokalitě Pod Hůrkou na horní tlakové pásmo včetně zrušení stávající čerpací stanice "U Kostelíčka " a jejího přesunutí do oblasti " Pasek u Kostelíčka "
- vodovodní síť rozšířit o navržené zásobovací řady, ztráty vody minimalizovat rekonstrukcí poruchových úseků sítě
- respektovat pásma hygienické ochrany zdrojů podzemních vod a omezení z toho plynoucí
b) Zásobování minerální vodou
- Možnost jímání minerálních vod na pravém břehu Bečvy ověřit geologickým průzkumem a zajistit technické řešení dodávky vody do spotřebiště
- rozváděcí síť na k.ú. Hranice doplnit a rekonstruovat dle aktuálních potřeb
- respektovat pásma hygienické ochrany zdrojů léčivých vod a omezení z toho plynoucí
c) Likvidace odpadních vod
- rekonstruovat a rozšířit ústřední městskou čistírnu odpadních vod pro Hranice - město, Drahotuše, Velká a větší části Teplic nad Bečvou
- kanalizační síť doplnit o navržené stoky, přeložit stoky procházející pásmy hygienické ochrany 1. stupně vodních zdrojů
- do kanalizační sítě zaúsťovat především splaškové odpadní vody případně silně znečištěné vody srážkové, ostatním srážkovým vodám umožni vsak do terénu a jejich přebytky odvádět povrchově do vodotečí
- na stávající jednotné kanalizaci zřídit či rekonstruovat odlehčovací komory pro požadovaný poměr ředění - přítok balastních vod do kanalizace minimalizovat postupnou rekonstrukcí netěsných stok a vyloučením zaústění vodotečí
- pro části Velká, Rybáře a Slavíč vybudovat lokální čistírny odpadních vod
- pro převedení odpadních vod z Drahotuší na ČOV Hranice vybudovat soustavu čerpacích stanic, technicko
- ekonomickou studií posoudit vhodnost tohoto řešení
d) Vodní toky
- respektovat kolem toků manipulační pruhy široké min. 6 m
- do zaplavovaného území neumisťovat trvalé stavby bránící průchodu vod
- ochranné pásy, manipulační pruhy a inundovaná území využívat jako vegetační zasakovací pásy s vhodným břehovým dřevinným doprovodem případně s parkovou úpravou a jako pěší či cyklistické stezky

(3) Energetika města bude rozvíjena podle zásad vyznačených ve výkrese B 1.3b schváleného územního plánu.
a) Pro zásobování města Hranice a ostatních sídel energiemi je nutno realizovat následující opatření :
- pro zajištění kvalitního zásobování el. energií vybudovat spínací stanici 22 kV v jižní části města
- rozvodná zařízení doplnit novým vedením Locco Hranice se zaústěním do spínací stanice
- pro novou hromadnou bytovou zástavbu a soustředěnou zástavbu rodinných domů v Hranicích zakládat síť VN zásadně kabely 22 kV, kabelizovat síť VN 22 kV v lokalitách Pod Bílým Kamenem, Struhlovsko a Drahotuše
- potřebu transformačního výkonu řešit budováním nových kioskových distribučních trafostanic napojených z rozšířené kabelové sítě 22 ( Hranice, Drahotuše), nebo venkovních trafostanic napojených ze vzdušné sítě 22 kV (ostatní sídla)
- pro zajištění zvýšeného podílu elektrického vytápění provést rekonstrukce sítí NN v nezbytném rozsahu
- v palivo - energetické bilanci tepelných zdrojů v okrajových částech města prosazovat změny ve prospěch zemního plynu a elektrické energie v navrženém rozsahu
- pro novou hromadnou bytovou zástavbu ve městě řešit zásobování teplem decentralizovaně
- výstavbou domovních kotelen na zemní plyn
- plošnou plynofikaci rozšířit na sídla Drahotuše a Velká
- plynárenská zařízení doplnit novými RS VTL/STL Sigma, Drahotuše a Velká
- pro rozvoj plošné plynofikace využívat zejména středotlakého rozvodu plynu, za tím účelem doplnit středotlakou síť o navržené plynovody
- s novými odběry z nízkotlaké sítě uvažovat pouze v centru města a lokalitě Pod Bílým kamenem - při obnově a rekonstrukci inženýrských sítí zajistit koordinovaný postup s cílem úsporného narušení povrchu chodníků a vozovek
- respektovat ochranná pásma technických zařízení a sítí
b) Pro zajištění rozvoje telekomunikačního provozu v území je nutno :
- zajistit postupné rozšíření stávající ústředny digitální technologií na potřebnou kapacitu bez nároku na nové plochy
- provést rekonstrukci místní telefonní sítě úložnými (vyjímečně závěsnými) kabely na vyhovující parametry
- pro zajištění provozu radioreleového spoje TKB Hranice
- Veselský kopec respektovat kruhové ochranné pásmo kolem TKB Hranice

Článek 10
Zásady regulace vyplývající z řešení dopravy a technické infrastruktury

(1) Nová bytová výstavba bude respektovat prostorové regulační prvky vyplývající především z dopravního řešení, stabilizovaných event. upravených vodních toků, dále pak z příslušných ochranných pásem respektive technických požadavků ČSN pro stávající i navržené inženýrské sítě, zařazené podle ČSN 73 6005 do I. a II. Kategorie (hlavní vodovodní řad, kanalizační sběrač, vedení VVN a VN, VTL plynovod, regulační stanice plynu, dálkový kabel spojů).

(2) Při řízení výstavby na území města Hranice je nutno respektovat ustanovení zákonných opatření na ochranu:
a) staveb silničních :
- zákon č. 135/1961 Sb., o pozemních komunikacích (silniční zákon) v úplném znění
- zákona č. 55/1984 Sb., ve znění pozdějších předpisů
b) staveb železničních :
- zákon č. 266/1994 Sb., o drahách
c) staveb pro vodní hospodářství :
- zákon č. 138/1972 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
d) staveb v energetických odvětvích :
- zákon č.222/1994 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o státní energetické inspekci
e) staveb telekomunikačních :
- zákon č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, ve znění pozdějších předpisů
- vyhlášku č. 111/1964 Sb., kterou se provádí zákon o telekomunikacích ve znění vyhlášky č. 92/1974 Sb., vyhlášky č. 148/1984 Sb. a vyhlášky č. 252/1994 Sb.
f) stavby vodní cesty Dunaj - Odra - Labe :
- usnesení vlády ČSR č. 169/71 Sb., o územním hájení trasy průplavu


Článek 11
Ochrana přírody, krajiny a územních systémů ekologické stability

(1) Z hlediska zájmů ochrany přírody a krajiny musí být respektována ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 347/92 Sb. a zákona č. 289/1995 Sb. a vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona ČNR č. 114/92 Sb.

(2) Území národní přírodní rezervace Hůrka u Hranic a přírodních rezervací Malá a Velká Kobylanka, V oboře a U Kostelíčka a navržené Národní přírodní památky Zbrašovské aragonitové jeskyně se musí chránit a zásah do těchto lokalit je možný pouze ve výjimečných, zvlášť zdůvodněných případech a v nezbytně nutném minimálním rozsahu. Vymezení přírodních rezervací je vyznačeno ve výkrese B 1.1 Plán využití území schváleného územního plánu.

(3) Před ničením a poškozováním se musí chránit lesy, vodní toky s doprovodnou zelení, rybníky, údolní nivy, mokřady, remízky, meze a trvalé trávní porosty, stromy a keře rostoucí na pozemcích mimo lesní půdní fond.

(4) Na pozemcích zahrnutých do územního systému ekologické stability je zakázáno povolovat jakékoliv stavby. Výjimečně mohou být na těchto plochách umisťovány a povolovány liniové stavby pro dopravu a technické vybavení, meliorační stavby zemědělské a lesní půdy a úpravy vodních toků. Toto omezení neplatí pro část územního systému ekologické stability vedenou břehovými porosty řeky Bečvy mezi jezem a hranicí katastru s Teplicemi nad Bečvou a řeky Veličky od jejího ústí po železniční trať Přerov - Bohumín, kde bude mít charakter veřejné zeleně.

(5) Na plochách územního systému ekologické stability se zakazuje měnit kultury s vyšším stupněm ekologické stability na kultury s nižším stupněm ekologické stability. Dále na těchto plochách nelze provádět nepovolené pozemkové úpravy.

(6) Musí být respektovány plochy ložisek a dobývacích prostorů nerostných surovin, vymezené ve výkrese B 1.1 Plán využití území schváleného územního plánu.

Článek 12
Ochrana kulturních a historických hodnot území

(1) Z hlediska zájmů státní památkové péče je nutno dodržovat ustanovení dané těmito dokumenty :
- zákon č.20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění zákona č.242/1992 Sb.
- vyhlášku ministerstva kultury ČR č. 476/1992 Sb. o prohlášení historických jader vybraných měst za památkové zóny ve znění vyhlášky č. 251/1995 Sb., kterou bylo historické jádro města Hranice prohlášeno památkovou zónou
- Rozhodnutí referátu kultury OkÚ Přerov o vymezení ochranných pásem městské památkové zóny Hranice a nemovitých kulturních památek
- tunelu ve Slavíči a hřbitovního kostela P. Marie (zv. Kostelíček)

(2) Chránit a respektovat se musí všechny památky uvedené ve státním seznamu, včetně těch, jejichž vyhlášení se připravuje.

(3) Vymezení památkově chráněných objektů, ochranných pásem a památkové zóny je provedeno ve výkrese B 1.1 Plán využití území a v textové části schváleného Územního plánu sídelního útvaru města Hranice a v ÚPNZ Historického jádra města Hranice.

Článek 13
Ochrana životního prostředí

(1) Pro zajištění čistoty ovzduší :
- nesmí být povolována výstavba nových zdrojů emisí, která by měla za následek zhoršení kvality ovzduší;
- musí být snižováno množství emisí ze stávajících zdrojů;
- musí být omezen podíl tuhých paliv na zásobování teplem a nahrazen využitím plynu a elektrické energie;
- v rámci výrobních zón musí být realizována výsadbu izolační zeleně.

(2) Pro zajištění ochrany čistoty vod :
- musí být dobudována kanalizační síť a realizovány čistírny odpadních vod;
- musí být omezovány erozní splachy v dílčích povodích výsadbou vegetačních pásů.

(3) Pro zajištění ochrany obytné zástavby a občanské vybavenosti před hlukem :
- na základě prognózy intenzit dopravních zátěží musí být posouzena problematika hluku z dopravy a podle výsledků navržena protihluková opatření;
- výrobní provozy s nadměrnou hlučností musí být vymístěny z obytné zóny nebo musí být v rámci jejich areálů provedena taková opatření, která nadměrnému hluku zamezí.

(4) Do území navržených pásem hygienické ochrany výrobních a technických zařízení nesmí být umisťována žádná nová obytná výstavba a žádná zařízení školství, zdravotnictví a sociální péče.

(5) Zavést účinný systém separovaného sběru TKO, který povede k minimalizaci množství odpadu ukládaného na skládce situované na k.ú. Bělotín.

Článek 14
Zemědělský a lesní půdní fond

(1) Při rozvoji výstavby na území města je nutno postupovat tak, aby ucelené obhospodařované pozemky byly zachovány co nejdéle pro účely zemědělské výroby.

(2) Při záboru půdy musí být co nejméně narušovány hydrologické a odtokové poměry v území.

(3) Při zásahu do sítě zemědělských účelových komunikací musí být zajištěn přístup ke všem obhospodařovaným pozemkům.

(4) Vymezení lesů zvláštního určení - lázeňských musí být respektováno.

Článek 15
Zvláštní zájmy

(1) Při řízení rozvoje města musí být respektovány zájmy vojenské správy a civilní ochrany.


ČÁST TŘETÍ
Veřejně prospěšné stavby


Článek 16
Plochy pro veřejně prospěšné stavby

(1) Vymezení ploch pro veřejně prospěšné stavby je podkladem pro možné vyvlastnění pozemků, staveb a práv k nim dle ustanovení § 108 odst. 2 písm. a) Stavebního zákona, pokud nebude řešení majetkoprávních vztahů dosažitelné dohodou nebo jiným způsobem. Plochy pro veřejně prospěšné stavby jsou vymezeny ve výkrese B 1.4 Vymezení a etapizace veřejně prospěšných staveb schváleného územního plánu.

(2) Seznam veřejně prospěšných staveb je uveden v příloze č.2 této vyhlášky.


ČÁST ČTVRTÁ
Závěrečná ustanovení


Článek 17
Závaznost regulativů

(1) Tyto regulativy jsou závazné pro veškeré územně plánovací a stavební činnosti na území města Hranic v rozsahu uvedeném v článku 2. této vyhlášky. Za jejich dodržování je zodpovědný Městský úřad Hranice.

(2) Řešení ostatních částí územního plánu neuvedených v této vyhlášce je směrné.

Článek 18
Uložení dokumentace

(1) Schválený Územní plán sídelního útvaru města Hranice je uložen v souladu s ustanovením § 36 odst. 2 vyhlášky č. 84/1976 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci ve znění vyhlášky č. 377/1992 Sb. (dále jen Vyhláška) na stavebním úřadě Městského úřadu Hranice.

Článek 19
Změny a doplňky

(1) Případné změny a doplňky závazných částí územního plánu musí schválit dle § 31 odst. 1 a 2 Stavebního zákona Městské zastupitelstvo v Hranicích.

(2) Úpravu směrných částí územního plánu může provádět stavební úřad MěÚ Hranice

Článek 20
Účinnost vyhlášky

(1) Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 16.12.1996.


vyvěšeno :  27. 11. 1996
svěšeno :    13. 12. 1996
účinnost:     16. 12. 1996

 


Příloha č. 1
Tabulka regulace funkcí a zařízení
(stanovuje zásady pro umísťování jednotlivých funkcí a zařízení v rámci vymezených zón)


REGULACE FUNKCÍ A ZAŘÍZENÍ

označení funkční zóny

 funkce              N            
zařízení   B  BI  OL  C  A  V  VS  Z  P  Z
 bydlení                            
 izolované RD  o  +  o  -  o  o  -  -  -  -  o  -  -
 dvojdomky  o  +  o  -  o  -  -  -  -  -  -  -
 činžovní vily (max. 3 np 6 bytů  o   -  -  o  -  -  -  -  -  -
 bytové domy ostatní +  -  -  o  -  -  -  -  -  -  -  -  -
 byty ve vyšších  podl.  +  o   -  +  -  -  -  -  -  -  -  -
 byty hlídačů, správců a majitelů  +  +  -  o  o  o  -
 občanské vybavení                            
 základní obchod, služby  +  +  o  +  o  o  -  -  -  -  -
 restaurace, stravování  o  o  +  +   o o  o  o  o  -  -
 nerušící řemesla  o  -  o  -  -  o
 zařízení  - církevní  o  o  +  o  -  -  -  -  -  o
             -  kulturní  o  o  +  o  +                  
             - sociální  o  +  o  +                  
             - zdravotnická  o   o  +  +  +                  
             - sportovní  o  o  o  +  o  o        o  +  o    o
 předškolní zařízení  +  +  +  o  +  o                
 základní školy      +  o  o                
učňovské a stř. školy       +    o  o    o            
 umělecké a jazyk. školy  o  o  +    +                  
 vyšší obchod a služby  o  o  +    +  o    o            
 obch. domy,supermarkety      +    +  o                
 malá ubyt. zařízení - 20 L  o  o    o    o              
 hotely  o    o  +                  
 zábavní zařízení       +  o  +  o                
 budovy a prostory  pro svobod. povolání  o  o  +    +  o                
 státní a obecní správa  o  o  +    +  o                
 administrativa  - komerční  o  o  +    +  o                
 policie, hasiči  o  o  +    +  o                
 Doprava                            
 odstavná stání, garáže  o  o  o  o  o  +  o  +  +      o    
 parkovací stání, garáže  o  o  +  o  +  o  +  +      o    
 garáže a pro nákl. auta, přívěsy, busy            o  o  o  +          
 čerpací stanice PHM            o  o  +        o  
                             
výroba                             
nerušící živnost. provozy  o  o  o    o  +  +  +  o      o  o  
 zahradnické provozovny            o    o    o    +  +  
 výrobní služby, provozy neobtěž, okolí  o  o  o    o  +  +  +  o      +  o  
 průmyslová výroba obtěžující okolí              o              
                            neobtěžující okolí             o  +  +            
sklady             o  +  +        +  o  
 chov hospodářského zvířectva    o                    +  o  
zemědělské a lesnické provozy                o        +  +  
 oplocování pozemků    o  o  o  o  o      o    o  o  
 drobné stavby    o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  
 zahradní domky    o                  o    o  
 rekreační objekty                        +    o

- umístění v zóně :
+ vhodné, přípustné bez omezení
o přípustné za určitých regulačních podmínek (hygienické, urbanistické, estetické a pod.)
- nepřípustné

poznámka :
popis funkčních zón je proveden v článku 6. této vyhlášky a na legendě k výkresu B 1.1 Plán využití území schváleného územního plánu


Příloha č. 2


I. Veřejně prospěšné stavby
Veřejně prospěšnými stavbami se rozumí stavby, sloužící jako veřejně prospěšné služby, veřejné technické vybavení území podporující rozvoj obce nebo širšího území a ochraně životního prostředí.Příloha č. 2 vyhlášky obsahuje seznam veřejně prospěšných staveb na území města Hranice :
a) stavby vyplývající z nadřazené územně plánovací dokumentace
b) občanské vybavení města
c) zeleň, úprava veřejných prostranství a krajiny
d) doprava
e) vodní hospodářství
f) energetika a spoje

II. Seznam veřejně prospěšných staveb
Ve smyslu § 29, odst. 2 Stavebního zákona a dále dle § 33 odst. 2 písm. b) Vyhlášky se v závazné části Územního plánu sídelního útvaru města Hranice vymezují tyto veřejně prospěšné stavby a opatření ve veřejném zájmu ve smyslu ustanovení § 108, odst. 1 Stavebního zákona, pro které lze, pozemky, stavby a práva k nim vyvlastnit, nebo vlastnická práva k pozemkům a stavbám omezit :

a) Stavby vyplývající z nadřazené územně plánovací dokumentace :
- dálnice D 47 a úpravy komunikační sítě, které s touto stavbou souvisí
- využití území pro realizaci regionálních prvků územního systému ekologické stability
b) Občanské vybavení města :
- Výstavba domu s pečovatelskou službou (Máchova ul.)
- výstavba školského centra
- stavby související s výstavbou sportovně rekreačního areálu

c) Zeleň, úprava veřejných prostranství a krajiny :
- úpravy Masarykova náměstí a přilehlých ulic
- vybudování veřejného parku na místě stávajících zahrad pod zámkem
- využití území pro realizaci lokálních prvků územního systému ekologické stability

d) Doprava :
Všechny územním plánem navrhované přeložky či novostavby a úpravy na komunikační síti a vymezené plochy pro motoristickou veřejnost, s výjimkou ploch pro garáže, se pokládají za veřejně prospěšné stavby města, sloužící zájmům jeho obyvatel jako celku. Veřejně prospěšnou stavbu je rovněž rozšíření autobusového nádraží.

e) Vodní hospodářství : veškeré stavby a investice související s:
- hromadným zásobováním pitnou vodou veřejnou vodovodní sítí
- odváděním a likvidací komunálních odpadních vod veřejnou kanalizací
- ochranou, údržbou a úpravou veřejných vodních toků a ploch

f) Energetika a spoje :
- výstavba spínací stanice 22 kV včetně nového vedení Locco Hranice a kabelového propojení na stávající síť
- výstavba distribučních trafostanic, včetně rozšíření kabelové a venkovní sítě 22 kV, příp. jejich přeložky
- rekonstrukce sítě NN pro zajištění rozvoje elektrického vytápění a rozšíření sítě NN pro novou zástavbu
- výstavba nových regulačních stanic VTL/STL Sigma, Drahotuše a Velká
- rozšíření středotlaké plynovodní sítě v území v navrženém rozsahu
- stavby související s přechodem stávajících tepelných zdrojů na zemní plyn
- postupné rozšíření telefonní ústředny digitální technologií na potřebnou kapacitu
- rekonstrukce dožívajících sítí NN, NTL, STL a místní telefonní sítě

 

 


 Jazykové verze

  • Čeština
  • English