Cesta: Pro občany / Samospráva / Vyhlášky a nařízení / Obecně závazné vyhlášky do roku 2002 / OZV - 1997 / Obecně závazná vyhláška č. 4/97


obsah:

Obecně závazná vyhláška č. 4/1997, ze dne 16.9. 1997, kterou se ruší OZV „Domovní řád"


Městské zastupitelstvo v Hranicích na svém řádném zasedání dne 16.9. 1997 schválilo podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. b, § 16 a § 36 odst. 1 písm. f zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dále podle zákona č. 40/1964 Sb.,"Občanský zákoník , ve znění pozdějších předpisů, Obecně závaznou vyhlášku, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška „Domovní řád"

Článek 1

Touto OZV č. 4/1997 se ruší OZV „Domovní řád" schválený Městským zastupitelstvem dne 23. února 1994..

Článek 2


Tato Obecně závazná vyhláška č. 4/97 nabývá účinnosti z důvodu naléhavosti obecního zájmu dnem vyhlášení.

PhDr. Vladimír Juračka Ing. Josef Ježík
starosta města zástupce starosty

 

Vyvěšeno dne: 1.10. 1997
Sňato dne: 16.10. 1997Jazykové verze

  • Čeština
  • English