Cesta: Pro občany / Samospráva / Vyhlášky a nařízení / Obecně závazné vyhlášky do roku 2002 / OZV - 1997 / Obecně závazná vyhláška č. 7/97 - zrušena


obsah:


OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 7/97,

kterou se mění a doplňuje obecně závazné vyhláška města Hranic č. 1/97
o stanovení maximální ceny v městské hromadné dopravě osob
na území města Hranic.

Městská rada v Hranicích se usnesla dne 11.11. 1997 vydat podle § 24 a § 45zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ( obecní řízení ), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 4a odst. 1 písm. a) zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů ČR v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění a doplňují obecně závazná vyhláška Města Hranic č. 1/97 o stanovení maximální ceny v městské hromadné dopravě osob na území města Hranic.

Článek 1
Obecně závazné vyhláška města Hranic č. 1/97 o stanovení maximální ceny v městské hromadné dopravě osob na území města Hranic se mění a doplňují takto :

1. V článku 1, odst.1 se text písmene a) nahrazuje zněním :
"Základní jízdné v I. pásmu ......................... 4,- Kč
Základní jízdné v II. pásmu .......................... 2,- Kč"

2. V článku 1 se za odstavec 3 vkládá text následujícího znění :
" Tarif městské dopravy osob je specifikován jako pásmový.

II. pásmo zahrnuje úseky : Hranice ( Motošín ) - Teplice n/B (nákupní středisko) Hranice ( předměstí ) - Slavíč ( škola )

I. pásmem se rozumí všechny ostatní úseky.

Při průjezdu oběma pásmy hradí cestující jízdn ve výši součtu jízdného za jednotlivá pásma, uvnitř pásma hradí cestující jízdné ve výši stanovené pro příslušné pásmo.

Pásmový tarif se nevztahuje na držitele časových jízdenek."

Článek 2
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1. 1998.Jazykové verze

  • Čeština
  • English