Cesta: Pro občany / Samospráva / Vyhlášky a nařízení / Obecně závazné vyhlášky do roku 2002 / OZV - 1998 / Obecně závazná vyhláška č. 11/1998 - zrušena


obsah:

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 11/98

" Fond rozvoje bydlení "

 

Městské zastupitelstvo v Hranicích na základě ustanovení § 36,zák.č.367/1990 Sb.o obcích,úplné znění č.410/1992 Sb.,ve znění pozdějších předpisů,schválilo svým usnesením č.475/1998 MZ 39 dne 3.11.1998 tuto obecně závaznou vyhlášku :

Čl.1
Základní ustanovení
(1) Fond rozvoje bydlení slouží k poskytování půjček na zlepšení úrovně bydlení,životního prostředí a vzhledu města Hranice.

(2) Odpovědnost za užití a kontrolu prostředků fondu přísluší městské radě,která předkládá každoročně výsledky hospodaření fondu městskému zastupitelstvu.

Čl.2
Příjmy fondu
(1) Příjmy fondu tvoří zejména :
a) dotace a jiné formy výpomoci ze státního rozpočtu

b) nejméně 50 % výnosu z prodeje obytných domů a bytů z majetku města od roku následujícího po vydání obecně závazné vyhlášky a všechna další léta do doby splacení státní půjčky (tato podmínka se považuje za splněnou i v případě,že výnos z prodeje obytných domů a bytů je využit k financování nové bytové výstavby).

c) příjmy ze splátek půjček a úroků

d) splátky půjček přijatých a použitých městem Hranice pro vlastní bytový fond a příslušný úrok ve výši 3 % p.a.

e) úrokové výnosy fondu

f) dary a jiné příjmy

(2) Příjmy fondu musí být beze zbytku ponechány fondu k použití podle jeho pravidel.

Čl.3
Výdaje fondu
(1) a) Z celkového objemu prostředků fondu činí podíl,který bude použit na poskytování úvěru soukromým vlastníkům obytných budov minimálně 20 %.

b) Podíl ve výši maximálně 80 % z celkového objemu prostředků fondu bude použit na opravy , modernizace a pořizování vlastního bytového fondu města.

(2) Prostředky fondu podle odst.(1) písm.a) je možno používat výhradně k poskytování půjček,při nejnižším úroku 3 %,nejvyšším úroku 7 % a nejdelší lhůtě splatnosti 8 let,mimo rok v němž byla půjčka poskytnuta subjektům a podle pravidel dále uvedených.

(3) Výdaje fondu jsou rovněž úhrady nezbytných nákladů peněžnímu ústavu za zřízení a vedení účtu dle čl.7.

Čl.4
Podmínky poskytnutí půjčky
(1) Půjčky z fondu mohou být poskytnuty pouze fyzickým a právnickým osobám,které vlastní obytné budovy nebo jejich stavby na území města Hranice a které přijmou závazek použít půjčku podle smlouvou stanovených pravidel ve prospěch těchto budov nebo staveb. Půjčky z fondu je možno poskytnout rovněž fyzickým či právnickým osobám,které mají s vlastníkem domu na území města uzavřenou smlouvu o možnosti vybudování a budoucím užívání či vlastnictví půdní bytové vestavby nebo nástavby.

(2) Druhy půjček lze slučovat,nelze však získat opakovaně jeden druh půjčky u téže obytné budovy a téhož bytu.
(3) Lhůta pro podání žádosti je 30 dnů ode dne zveřejnění výběrového řízení a žádost obsahuje :
a) Jméno,příjmení,rodné číslo,nebo název právnické osoby a označení osoby,která je zmocněna jednat za právnickou osobu,IČO

b) Trvalé bydliště nebo sídlo právnické osoby

c) Přesné označení obytné budovy nebo její stavby,jež je předmětem žádosti :
- adresu,číslo popisné,číslo parcely
- doklad o vlastnictví
- stavební povolení nebo jiný příslušný doklad o přípustnosti stavby,na níž či v jejím rámci je žádáno o půjčku - příslušnou projektovou dokumentaci
- popis účelu,na který je půjčka požadována,při kumulaci je třeba rozvést popis odděleně
- výše požadované částky,včetně předpokládaných nákladů,které budou při realizaci doloženy fakturami - předpokládaná lhůta dokončení akce
- návrh na zajištění poskytované půjčky

(4) Obytnou budovou se pro účely této vyhlášky rozumí budova splňující podmínky uvedené v ČSN 734301 Obytné budovy.

Čl.5
Pravidla výběrového řízení
(1) Žadatelé,kteří splní podmínky v čl.4,odst.(3),mohou získat půjčku pouze na základě výběrového řízení.Výběrové řízení vyhlašuje a o výběru rozhoduje městská rada,která rovněž stanoví pořadí náhradníků.

(2) Výběrové řízení se vyhlašuje jednou ročně.Podmínky výběrového řízení,včetně seznámení s údaji,které musí žádost obsahovat,musí být zveřejněny na úřední desce městského úřadu a v místním tisku.

(3) O výsledku výběrového řízení budou všichni žadatelé neprodleně vyrozuměni a vybraní žadatelé budou vyzváni k uzavření smlouvy o půjčce.Právo na uzavření smlouvy zaniká,jestliže se žadatetel nedostaví k podpisu smlouvy do 30-ti dnů po vyrozumnění o výsledku výběrového řízení.

Čl.6
Smlouva o půjčce
(1) ) Smlouva, která bude s vybranými žadateli uzavřena,bude obsahovat :
a) smluvní strany

b) druh půjčky

c) celková výše půjčky,s případným rozdělením jednotlivých druhů

d) lhůta splatnosti půjčky

e) režim splácení - úroky,jistina

f) způsob splácení

g) smluvní pokutu :
- v případě nedodržení jedné splátky
- 1 % z měsíční splátky za každý den prodlení,
- v případě porušení účelu použití půjčky
- okamžitá splatnost celé půjčky včetně úroků a smluvní pokuta ve výši 30 % z poskytnuté částky,
h) souhlas uživatele s kontrolním působením peněžního ústavu a MěÚ,včetně přístupu kontrolního orgánu do předmětné obytné budovy či její stavby,
ch) doklad o zajištění závazku

(2) Městský úřad neprodleně po uzavření smlouvy o půjčce předá pěněžnímu ústavu výzvu na otevření uživatelského účtu a výši převáděné částky z fondu na daný účet.

(3) Čerpání půjčky je možné na základě předkládaných účetních dokladů,a to bezhotovostním převodem na účet dodavatele.Půjčku lze čerpat do konce kalendářního roku,v němž byla smlouva o půjčce uzavřena.

Čl.7
Režim čerpání prostředků fondu
(1) O způsobu a lhůtách převodu prostředků mezi fondem a účty uživatelů a o správě všech pohledávek fondu uzavře Město Hranice s peněžním ústavem zvláštní smlouvu.

Čl.8
Společná a závěrečná ustanovení
(1) Systém poskytování půjček upravených touto vyhláškou podléhá kontrole města(MěÚ,městská rada,městské zastupitelstvo).

(2) Nedílnou součást této obecně závazné vyhlášky tvoří příloha č.1 - rozpis druhů půjček.

(3) Ruší se obecně závazná vyhláška č.5/96.

(4) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení,t.j. 19.11.1998.

 Jazykové verze

  • Čeština
  • English