Cesta: Pro občany / Samospráva / Vyhlášky a nařízení / Obecně závazné vyhlášky do roku 2002 / OZV - 1998 / Obecně závazná vyhláška č. 13/1998 - zrušena


obsah:


OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 13/98 ,

kterou se mění a doplňují obecně závazné vyhlášky č. 1/97 a č. 7/97
o stanovení maximální ceny v městské hromadné dopravě osob na území města Hranic.

Městská rada v Hranicích se usnesla dne 22.12.1998 vydat podle § 24 a § 45 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ( obecní řízení ), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 4a odst. 1 písm. a) zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů ČR v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění a doplňují obecně závazné vyhlášky Města Hranic č. 1/97 a č. 7/97 o stanovení maximální ceny v městské hromadné dopravě osob na území města Hranic.


Článek 1
Obecně závazné vyhlášky města Hranice č. 1/97 a č. 7/97 o stanovení maximální ceny v městské hromadné dopravě osob na území města Hranic se mění a doplňují takto :

1.V článku 1, odst.1 se text písmene e) ruší bez náhrady a u písmena a) se text ruší a nahrazuje zněním :
"Základní jízdné v předprodeji u řidiče
- uvnitř pásma 4,- Kč 5,- Kč
- pro celou síť 6,- Kč 8,- Kč "

2. V článku 1 se vložený text za odstavcem 3 ruší a nahrazuje zněním :
" Tarif městské dopravy osob je specifikován jako pásmový.
II. pásmo zahrnuje úseky :
Hranice ( Motošín ) - Valšovice
Hranice ( předměstí ) - Slavíč ( škola )
I. pásmem se rozumí všechny ostatní úseky.

Při průjezdu oběma pásmy hradí cestující základní jízdné, stanovené pro celou síť. Pásmový tarif se nevztahuje na držitele časových jízdenek."


Článek 2
Tato obecně závazná vyhláška nabývá platnosti dnem vyvěšení, tj. 23.12.1998 s účinností od 1.1.1999.

Dr. Ing. Rudolf Novák
starosta Města Hranic

Ing. Josef Ježík

zástupce starosty Města Hranic

vyvěšeno dne : 23.12.1998

svěšeno dne : 20.1. 1998

 Jazykové verze

  • Čeština
  • English