Cesta: Pro občany / Samospráva / Vyhlášky a nařízení / Obecně závazné vyhlášky do roku 2002 / OZV - 1998 / Obecně závazná vyhláška č. 1/1998 - zrušena


obsah:

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/ 98

o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj

Městské zastupitelstvo v Hranicích schválilo dne 27.1.1998 podle ustanovení § 15 zákona ČNR č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s usta- noveními §14 odst.1 písm. h), §16 odst 1 a 2 a §36 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za pro- vozovaný výherní hrací přístroj :

Článek 1
Základní ustanovení
1. Město Hranice vybírá ve smyslu ustanovení § 1 písm. g) zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj.

2. Výkon správy tohoto poplatku provádí Městský úřad v Hranicích, finanční odbor.

Článek 2
Předmět poplatku
Poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj podléhá každý povolený hrací přístroj, podle zákona ČNR č.202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů.

Článek 3
Poplatník
Poplatníkem je právnická osoba , která je provozovatelem výherního hracího přístroje.

Článek 4
Oznamovací povinnost
1. Poplatník je povinen písemně ve lhůtě do 5 dnů oznámit správci poplatku uvedení výherního hracího přístroje do provozu.
2. Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku název právnické osoby, sídlo, IČO, čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z jejich podnikatelské činnosti.
3. Poplatník je rovněž povinen oznámit do lhůty 5 dnů správci poplatku ukončení provozování výherního hracího přístroje, tj. zánik své poplatkové povinnosti.
4. Poplatník je rovněž povinen oznámit správci poplatku každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku do 5 dnů od jejího vzniku.
5. Byl-li provoz povolených hracích přístrojů zahájen před účinností této vyhlášky, je poplat- ník povinen oznamovací povinnost splnit do 15 dnů od účinnosti této vyhlášky.


Článek 5
Sazba poplatku
1. Poplatek za každý výherní hrací přístroj činí 10.000,- Kč na 3 měsíce.
2. V případě, že výherní hrací přístroj bude provozovaný po dobu kratší než 3 měsíce, bude poplatek placen v poměrné části odpovídající době provozu.

. Článek 6
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
l. Poplatek se platí od prvého dne. kdy byl povolený hrací přístroj uveden do provozu.
2. Poplatková povinnost zaniká dnem ukončení jeho provozu.
3. U povolených hracích přístrojů, kde jejich provozování bylo zahájeno před účinností této vyhlášky, vzniká poplatková povinnost dnem účinnosti této vyhlášky.

Článek 7
Splatnost poplatku
1. Poplatek je splatný do 15 dnů od počátku zahájení provozu.
2. U povolených hracích přístrojů, kde jejich provozování bylo zahájeno před účinností této vyhlášky, je poplatek splatný do 15 dnů od účinnosti této vyhlášky.

Článek 8
Ustanovení společná a závěrečná
1. Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacené poplatky až o 50%.
2. Pokud poplatník nesplní svoji oznamovací povinnost stanovenou touto vyhláškou, může mu správce poplatku uložit pokutu za nepeněžité plnění ve smyslu ustanovení §37 a §37a zákona č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
3. Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou (oznamovací) povinnost určenou touto obecně závaznou vyhláškou, lze dlužné částky vyměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková (oznamovací) povinnost vznikla.
4. Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření poplatku nebo jeho doda- tečnému stanovení, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník o tomto úkonu zpraven.

Článek 9
Úleva
Správce poplatku může na žádost poplatníka z důvodu zmírnění nebo odstranění tvrdosti v jednotlivých případech poplatky snížit nebo prominout.

Článek 10
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1.3.1998

 

 Jazykové verze

  • Čeština
  • English