Cesta: Pro občany / Samospráva / Vyhlášky a nařízení / Obecně závazné vyhlášky do roku 2002 / OZV - 1998 / Obecně závazná vyhláška č. 5/1998


obsah:

Obecně závazná vyhláška č. 5/98, kterou se ruší OZV „Tržní řád Města Hranic"

Městské zastupitelstvo v Hranicích schválilo dne 23.6. 1998 na záladě ustanovení § 14 odst. 1 písm. i/ a § 36 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1
Zrušovací ustanovení

Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší Obecně závazná vyhláška č. 3/96 „Tržní řád " schválená městským zastupitelstvem dne 22.10.1996.

Článek 2
Závěrečná ustanovení

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 14. července 1998.

PhDr. Vladimír Juračka
starosta města

Ing. Josef Ježík
zástupce starosty

Vyvěšeno dne: 26. 6. 1998
Sňato dne: 14 .7. 1998

 Jazykové verze

  • Čeština
  • English