Cesta: Pro občany / Samospráva / Vyhlášky a nařízení / Obecně závazné vyhlášky do roku 2002 / OZV - 1998 / Obecně závazná vyhláška č. 6/1998 - zrušena


obsah:

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 6/98

o nakládání s komunálním odpadem a se stavebním odpadem

Městské zastupitelstvo v Hranicích se usneslo podle § 14 odst.1 písm. r) a § 36 odst. 1 písm. f) zákona ČNR č.367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů dne 23.6.1998 vydat podle § 16 odst. 1 tohoto zákona a v souladu s § 9 odst. 1 zákona č.125/1997 Sb., o odpadech tuto obecně závaznou vyhlášku.

Článek 1
Závaznost vyhlášky
1. Vyhláška řeší nakládání s komunálním odpadem a se stavebním odpadem města Hranic a místních částí Drahotuše, Rybáře, Velká, Valšovice, Uhřínov, Středolesí, Slavíč a Lhotka.

2. Tato vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby (občany), které mají trvalé nebo přechodné bydliště a dále pro právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání, které se na území města Hranic zdržují.

Článek 2
Základní pojmy
Pro účely této obecně závazné vyhlášky :

1. Odpad je movitá věc, která se pro vlastníka stala nepotřebnou a vlastník se jí zbavuje s úmyslem ji odložit, nebo která byla vyřazena na základě zvláštního právního předpisu. Okruh věcí, které se za dále stanovených podmínek považují za odpad je uveden v příloze č.1 zákona č.125/1997 Sb., o odpadech.

2. Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území města Hranic při činnosti fyzických osob, pro které nejsou právními předpisy stanovena zvláštní pravidla nebo omezení, s vyjímkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob opravněných k podnikání. Komunální odpad je také odpad vznikající při čištění veřejných komunikací a prostranství, při údržbě veřejné zeleně včetně hřbitovů.

3. Stavební odpad jsou všechny druhy odpadů, které vznikají při stavební činnosti (výstavbě a demolicích staveb).

4. Nakládání s odpady je jejich shromažďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava, skladování, úprava, využívání a zneškodňování.

5. Sběrnou nádobou je typizovaná nádoba určená k odložení složek komunálního odpadu (např. popelnice, kontejner), která je ve vlastnictví nebo nájmu fyzické osoby, případně ve vlastnictví oprávněné osoby nebo města Hranic. Sběrnou nádobou je rovněž velkoobjemový kontejner pro odkládání objemného odpadu a igelitový pytel s logem firmy oprávněné osoby k odložení složek komunálního odpadu.

6. Velkoobjemový odpad je odpad, který s ohledem na své rozměry či hmotnost nelze odkládat do běžných sběrných nádob (popelnic, kontejnerů, igelitových pytlů).

7. Bioodpad jsou všechny druhy odpadů, které vznikají při údržbě zeleně.

8. Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem shromažďování komunálního odpadu. Stálé stanoviště určuje vlastník nebo správce nemovitosti po dohodě s oprávněnou osobou, pověřenou městem Hranice k zajištění sběru a svozu komunálního odpadu a po dohodě s vlastníkem pozemku. Okolí sběrných nádob je prostor vymezený vzdáleností 2 m (všemi směry) od sběrných nádob.

9. Sběr komunálního odpadu je jeho shromáždění ve sběrných nádobách do doby jeho odvozu oprávněnou osobou, zajišťující svoz komunálního odpadu.

10. Separovaný sběr je samostatný sběr vybraných druhů komunálního odpadu do sběrných nádob k tomu účelu barevně rozlišených a označených příslušným druhem odpadu.

11. Svoz komunálního odpadu je vyprázdnění sběrných nádob do sběrných vozidel a odvoz shromažďovaného komunálního odpadu nebo odvoz sběrných nádob a jejich vyprázdnění. Svoz komunálního odpadu zajišťuje oprávněná osoba, která je pověřená městem Hranice (dále jen oprávněná osoba).

12. Ambulantní sběr nebezpečného odpadu vytříděného z komunálního odpadu je takový způsob sběru, kdy oprávněná osoba odebírá tento druh odpadů od občanů na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do sběrných a svozových prostředků, které odpovídají technicky všem platným legislativním požadavkům. Oprávněná osoba je povinna ročně provádět ambulantní sběr nebezpečných složek komunálního odpadu.

13. Původcem odpadu je právnická osoba, pokud při její činnosti vzniká odpad, nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vzniká odpad. Pro komunální odpad vznikající na území města Hranic, který má původ v činnosti fyzických osob, na něž se nevztahují povinnosti původce, se za původce odpadu považuje město Hranice. Město Hranice se stává původcem komunálního odpadu v okamžiku, kdy fyzická osoba odpad odloží na místě k tomu určeném a současně se stane vlastníkem tohoto odpadu.

Článek 3
Nakládání s komunálním odpadem
1. Pro nakládání s komunálním odpadem, tj. jeho shromažďování a třídění, jsou občanům k dispozici tyto sběrné nádoby a zařízení :
a) Sběrné nádoby (popelnice, kontejnery a igelitové pytle s logem firmy oprávněné osoby) - slouží k ukládání zbytkového odpadu po vytřídění, např. smetí, popel, saze, nevratné obaly z domácností, kuchyňské odpady - / příloha /.
b) Kontejnery na tříděný odpad - barevně rozlišené nádoby, označeny druhem odpadu papír, sklo, plasty.
c) Mobilní kontejnery na bioodpad a velkoobjemový odpad jsou přistavovány individuálně do jednotlivých lokalit města Hranic - slouží k ukládání bioodpadu a velkoobjemového odpadu z domácností.
d) Ambulantní sběr nebezpečného odpadu vytříděného z komunálního odpadu, např.: olejové filtry, olověné akumulátory, odpad rtuti, vyřazené léky, výbojky, zářivky, textilní materiál znečištěný organickými škodlivinami, odpadní oleje, staré nátěrové hmoty, lednice s obsahem chladícího média, televizory.

2. Původci, kteří produkují odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad komunální (právnické osoby a fyzické osoby podnikající), mohou využít systému sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálního odpadu stanovený touto vyhláškou na základě písemné dohody s městem Hranice, uzavřené prostřednictvím oprávněné osoby.

Článek 4
Nakládání se stavebním odpadem
Stavební odpad vzniklý při stavební činnosti občanů, popřípadě právnických nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, bude odkládán do velkoobjemových kontejnerů oprávněné osoby na základě objednávky, které budou odvezeny na náklady fyzické osoby (občana), právnické osoby nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání na řízenou skládku Hranice dle provozního řádu. Tímto se nevylučuje možnost zajistit si odvoz tohoto odpadu a uložení na řízené skládky vlastními prostředky, popř. jiným způsobem, pokud je v souladu s platnými obecně právními předpisy.

Článek 5
Nakládání s odpadem z čištění komunikací,
údržby veřejné zeleně a hřbitovů
Odpad z čištění veřejných komunikací, veřejné zeleně a hřbitovů je ukládán pracovníky oprávněné osoby do kontejnerů a poté ukládán na řízenou skládku Hranice.

Článek 6
Povinnosti fyzických osob
Fyzické osoby jsou povinny ode dne účinnosti vyhlášky komunální odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití a zneškodnění podle výše uvedeného systému, pokud neprokáží, že tento odpad využily samy nebo zneškodnily v souladu se zákonem č.125/1997Sb., o odpadech.

Článek 7
Povinnosti oprávněné osoby
1. Provádět svoz a zneškodnění komunálního odpadu, případně i jeho sběr a poskytovat služby s tím spojené v souladu se zákonem č.125/1997 Sb. o odpadech a ostatními obecně závaznými právními předpisy a touto obecně závaznou vyhláškou.

2. Pravidelný svoz provádět v dohodnutých svozových dnech a časových intervalech. Každá případná změna bude oprávněnou osobou oznámena po vzájemné dohodě s městem Hranice minimálně jeden měsíc před realizací změny.

3. Zajišťovat čistotu v místě vyprazdňování odpadových nádob a kontejnerů bezprostředně po jejich vyprázdnění.

4. Zajišťovat uložení sběrných nádob na původní či smluvními stranami dohodnuté místo.

5. V případě neuskutečnění svozu vlivem nepředvídatelných okolností, zajistit náhradní svoz do konce následujícího dne.

Článek 8
Sankce
Porušení povinností při nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem bude postihováno podle obecně závazných právních předpisů.1)

Článek 9
Úhrada za svoz, třídění a zneškodnění komunálního odpadu
Cenu za svoz, třídění a zneškodnění komunálního odpadu platí fyzické osoby oprávněné osobě, která je pověřená mandátní smlouvou městem Hranice, a která je v souladu s ustanovením § 1 odst. 2 zákona č.526/1990 Sb., o cenách, a je stanovena městskou radou. Původci, kteří na základě písemné dohody využívají systém sběru a třídění komunálního odpadu stanovený městem Hranice, platí cenu sjednanou v dohodě s městem Hranice, uzavřenou prostřednictvím oprávněné osoby dle § 10 odst. 2 zákona č.125/1997 Sb., o odpadech.

Oprávněná osoba převede finanční prostředky za svoz, třídění a zneškodnění komunálního odpadu 1x za měsíc na účet města Hranic. .

Článek 10
Kontrolní činnost
Dohled nad nakládáním s komunálním odpadem provádí Městská policie Hranice a odbor životního prostředí a dopravy Městského úřadu Hranice.

Článek 11
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se OZV města Hranic č.10 z roku 1993. .

Článek 12
Účinnost
Tato vyhláška nabývá učinnosti dne 9.7.1998.


1) Zákon č.200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.125/1997 Sb., o odpadech


P ř í l o h a :
S B Ě R N É N Á D O B Y

1) Sběrné nádoby - igelitové pytle s logem firmy oprávněné osoby slouží k ukládání komunálního odpadu pouze v těchto lokalitách :
zahrádkářské kolonie - viadukty v Hranicích (směr Velká)
- za stadionem SK Hranice
- za fotbalovým hřištěm Dukly Hranice
- Paseky U Kostelíčka v Hranicích
- Pod Hůrkou v Hranicích
- U rybníčka v Drahotuších
- Na hrázi ve Slavíči

Svoz je prováděn každé první úterý v měsíci od 1.4. do 1.10. běžného roku.

2) V místních částech Středolesí a Uhřínov slouží k ukládání komunálního odpadu velkoobjemové kontejnery.

 Jazykové verze

  • Čeština
  • English