Cesta: Pro občany / Samospráva / Vyhlášky a nařízení / Obecně závazné vyhlášky do roku 2002 / OZV - 1998 / Obecně závazná vyhláška č. 8/1998 - zrušena


obsah:

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 8/98

o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj


kterou se mění Obecně závazná vyhláška č.1/98
o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj

Městská rada v Hranicích vydala dne 21.7.1998 podle ustanovení § 15, zák. ČNR č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozd. předpisů a v souladu s ustanoveními § 14, odst. 1, písm. h, § 16, odst. 1 a 2 a § 45, písm. l zák. ČNR č. 367/1990 o obcích ve znění pozd. předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

článek 1
Sazba poplatku
Obecně závazná vyhláška Města Hranice č. 1/98 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj ze dne 27.1.1998 se mění takto:

Článek 5, první věta zní:

"1. Poplatek za každý provozovaný výherní hrací přístroj činí 5.000,- Kč na 3 měsíce."

článek 2
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1.9.1998.Jazykové verze

  • Čeština
  • English