Cesta: Pro občany / Samospráva / Vyhlášky a nařízení / Obecně závazné vyhlášky do roku 2002 / OZV - 1998 / Obecně závazná vyhláška


obsah:

                  

Ř Á D   P O H Ř E B I Š T Ě

 

 

 

Městský úřad v Hranicích

vydává v souladu s ustanovením § 19 odst. 3 vyhlášky č. 19/1988 Sb., o postupu při úmrtí a pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákona ČNR č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů tento ŘÁD POHŘEBIŠTĚ.

Článek I.

Úvodní ustanovení

Úcta k památce zemřelých a účast na smutku pozůstalých, jakož i společenské poslání pohřebišť, veřejných zdravotně technických zařízení, určených k pietnímu pohřbívání zemřelých, rozloučení se zemřelými, nebo ukládání zpopelněných ostatků vyžadují, aby pohřebiště bylo udržováno v odpovídajícím stavu a aby bylo dbáno všech zdravotních a jiných předpisů.


Článek II.

Správa pohřebiště

1. Správu pohřebiště na městském hřbitově v Hranicích, U kostelíčka a v místní části Města Hranic "Drahotuše", které patří do vlastnictví Města Hranic, provozuje oprávněný subjekt, kterému bylo toto právo svěřeno na základě smlouvy, uzavřené s předchozím souhlasem městského zastupitelstva v Hranicích (dále jen "správce pohřebiště").

2. Správce pohřebiště pečuje o jeho čistotu a vzhled, o místa bez nájemců, o travnaté a parkové plochy, provádí běžnou údržbu komunikací, chodníků, oplocení, společných zařízení, zeleně (včetně výsadby) a inženýrských sítí. Zabezpečuje kopání hrobů a ostatní služby, související s pohřebnictvím a úpravou hrobových míst dle individuálních požadavků objednavatelů.

3. Správce pohřebiště dohlíží na dodržování řádu a po dohodě s vlastníkem pohřebiště dbá o urbanistickou úpravu. Předkládá návrhy na rozvoj, modernizaci a rozšiřování pohřebiště.


Článek III.

Působnost řádu pohřebiště

1. Ustanovení tohoto řádu se vztahují na areál pohřebiště na městském hřbitově v Hranicích, U kostelíčka a v místní části Drahotuše, jehož součástí jsou :
- místa pro jednohroby a dvojhroby
- hrobky
- urnová řadová místa a urnové háje
- epitafní místa
- vsypové či rozptylové loučky
- společné hroby
- části památníků (vojenské hroby, hroby čestných občanů Města Hranic, mausoleum obětem I. světové války, historická část a staré kříže)
- parkové části
- zelený pás kolem pohřebiště

Součástí hřbitova v místní části Města Hranic - Drahotuše jsou :
- místa pro jednohroby a dvojhroby
- zařízení pro hrobníka
- parková část a další

2. Řád pohřebiště (dále jen "řád") je závazný pro správce pohřebiště, vlastníka a dále pro subjekty, zajišťující pohřební služby, pro obstaravatele pohřebních a jiných úkonů, objednatele služeb, nájemce hrobových a urnových míst, návštěvníky pohřebišť, včetně osob, které zde s prokazatelným souhlasem správce pohřebiště provádějí práce i pro organizace a instituce města.


Článek IV.

Ukládání zpopelněných ostatků a zemřelých

1. Na pohřebišti městského hřbitova v Hranicích a U kostelíčka se pohřbívají zpravidla ostatky zemřelých z obvodů Městského úřadu Hranice a přilehlých obcí.

2. Na pohřebišti v místní části Drahotuše se pohřbívají zpravidla ostatky zemřelých z této části.

3. Rovněž se pohřbívají na těchto hřbitovech těla zemřelých, jež byla v uvedených obvodech nalezena, nebo byla vyložena z dopravního prostředku.

4. Dovolují-li to provozní podmínky, lze provést i uložení ostatků zemřelých z jiných měst a obcí, pokud o to požádá objednatel pohřbu.

5. Zemřelí mohou být na pohřebištích pohřbeni jen s předchozím souhlasem správce pohřebiště, který vede řádnou evidenci o místě a způsobu uložení.

6. Zpopelněné ostatky mohou být s vědomím správce na pohřebišti uloženy bez ohledu na místo zpopelnění.


Článek V.

Propůjčení místa pro hrob nebo urnu

1. Správce pohřebiště pronajímá místo na základě písemné smlouvy pro hrob, zpravidla na dobu 10-ti let. Po každém uložení zesnulého však minimálně po tlecí dobu, která z rozhodnutí okresního hygienika činí 10 let. Místo pro urnu se pronajímá zpravidla na dobu deseti let od prvního uložení. Umožňují-li to poměry na pohřebišti, je správce pohřebiště povinen pronajmout místo po uplynutí sjednané lhůty na další dobu. V opačném případě musí o tom včas a prokazatelně uvědomit toho, komu bylo dosud místo pronajato. Uložením urny do hrobu nebo náhrobku nedochází automaticky k prodloužení práva na užívání místa.

2. Přenechání hrobových a urnových míst provádí správce pohřebiště fyzickým a právnickým osobám (dále jen oprávněným osobám) zpravidla tak, aby vznikly ucelené řady, oddíly, či skupiny míst stejného charakteru.

3. Správce pohřebiště je povinen mít plán pohřebiště, vést evidenci volných míst a dovolit na požádání občanům, aby do plánu a evidence volných míst mohli nahlížet.

4. Pronájmem místa na pohřebišti v souladu s ujednáním ve smlouvě a s tímto řádem vznikne nájemci právo zřídit na pronajatém místě hrob, hrobku, nebo urnové místo, uložit do něj tělo zemřelého, nebo zpopelněné ostatky a upravit povrch místa, zejména zřídit náhrobek podle rozměrů a dispozic daných správou pohřebiště a vysázet květiny. Propůjčením místa nevzniká oprávněnému k tomuto místu právo vlastnické.

5. Právo k místu může být převedeno jen prostřednictvím správce pohřebiště. Ujednáním oprávněného s třetí osobou o převodu práva k místu není správce pohřebiště vázán. Právo k místu přechází v případě úmrtí nájemce na dědice.

6. Právo k místu se prokazuje písemnou smlouvou a potvrzením, že byla provedena úhrada za nájem místa a služby s nájmem související. V případě úmrtí nájemce právoplatným dokladem o dědickém řízení.

7. Průkaz jiným způsobem lze vyjímečně připustit, učiní-li osoba, jež právo uplatňuje, písemné prohlášení u správce pohřebiště, že je oprávněnou osobou se vztahem k místu na pohřebišti a odpovídá za veškerou škodu, která by eventuálně správci pohřebiště vznikla, pokud by se toto prohlášení ukázalo nepravdivým.

8. Výše ceny za nájem místa na pohřebišti a služby s nájmem související se stanoví na každý i započatý m2 v souladu s platnými předpisy o cenách a je uvedena v nájemní smlouvě.


Článek VI.

Přenechání místa pro hrobku

1. Místo pro hrobku se pronajímá písemnou smlouvou, zpravidla na dobu 20-ti let. Stavba hrobky musí být uskutečněna do jednoho roku od pronájmu místa, jinak právo k místu zaniká. Stavebník hrobky je povinen před započetím stavby předložit správci pohřebiště projekt hrobky, včetně stavebního povolení a řídit se při stavbě pokyny správce.

2. Pokud jde o pronájem místa, platí přiměřeně ustanovení čl. 5.


Článek VII.

Příslušenství hrobového místa na pohřebišti

1. S příslušenstvím hrobového místa (rámem, pomníkem a podobně) je oprávněn disponovat jen vlastník tohoto příslušenství. Zemře-li, přenechá vlastnické právo k hrobovému příslušenství na jeho dědice podle ustanovení občanského zákoníku. Vlastník hrobového příslušenství je povinen kdykoliv své vlastnické právo prokázat správci pohřebiště.

2. Dojde-li k zániku nájmu hrobového místa, je vlastník příslušenství povinen odstranit hrobové příslušenství, pokud neobnovil nájem k místu, nebo se s novým nájemcem nedohodl jinak. Vlastník je povinen odstranit hrobové příslušenství ke dni skončení nájmu. Po uplynutí této lhůty se může správce domáhat odstranění příslušenství prostřednictvím soudu. (Náklady budou správci pohřebiště přiznány podle výsledků soudu).

3. Pokud hrobové příslušenství ohrožuje bezpečnost osob na pohřebišti a neuplynula-li doba, na kterou bylo hrobové místo pronajato, je správce oprávněn postupovat tak, aby nebezpečí ohrožení zdraví, života osob, nebo majetku osob bylo odstraněno, pokud vlastník ve lhůtě, stanovené správcem, neprovede potřebnou opravu na náklad vlastníka, resp. na náklad nájemce hrobového místa. K zániku nájmu hrobového místa tím nedochází.


Článek VIII.

Stavby na pohřebišti

1. K vybudování jakékoliv stavby na pohřebišti, nebo k úpravě stavby již existující, zejména hrobky, náhrobku, rámu, je třeba prokazatelný předchozí souhlas správce pohřebiště. Tím však není nahraženo povolení stavebního úřadu, pokud je takového povolení třeba podle platných předpisů.

2. Při provádění jakékoliv stavby na pronajatém místě nebo při její úpravě, vždy jen po předchozím prokazatelném souhlasu nájemce a správce pohřebiště se stavebník, pracovník a pod. musí podřídit pokynům správce pohřebiště a to pokud jde o rozměry a tvar, pokud jde o druh použitého stavebního materiálu i pokud jde o dodržení základních všeobecných podmínek z hlediska bezpečnosti a hygieny práce na veřejném prostranství. Správce má právo vymezit i další podmínky, které je nutno dodržet v souladu s řádem a jinými obecně platnými právními předpisy.

3. Nájemci jsou povinni dodržovat zejména tyto podmínky :
a) Základy pod pomníky musejí být provedeny do nezamrzající hloubky, to je minimálně 60 cm pod úrovní terénu a musejí být přizpůsobeny únosnosti půdy. Základy pod rám pak do hloubky minimálně 30 cm pod úrovní terénu, pokud jsou vyztuženy. Základové zdivo nesmí přesahovat do pohřbívající plochy.
b) Dno hrobu musí být nejméně 50 cm nad hladinou spodní vody, o jejíž výši v místě informuje správce pohřebiště.
c) Pohřbívající plocha musí být zachována u všech druhů hrobů a hrobek, urnových a epitafních míst podle dispozic správce pohřebiště.
d) Uličky mezi hroby, hrobkami, urnovými místy a epitafy musí být dodržovány dle plánu hřbitova a dispozic správce pohřebiště.
e) Stěny jednotlivých čel hrobů musejí být vzdáleny nejméně 60 cm.
f) Přední a zadní hrany rámů musí být souběžné s předními a zadními hranami rámů sousedních hrobů.
g) Při stavbě náhrobků musí být jednotlivé kusy mezi sebou kotveny.
h) Ve svahovitém terénu musí být stavba a její příslušenství stejnoměrně odstupňovány.
i) Nápisy na hrobech nesmí být v rozporu s jinými obecně platnými právními předpisy.

4. V průběhu stavebních prací je stavebník povinen udržovat pořádek, potřebný materiál skladovat na místech a způsobem určeným správcem pohřebiště. Znehodnocený stavební materiál a náhrobky i jejich části, jakož i vykopanou zeminu, je stavebník povinen nejpozději před přerušením práce téhož dne odvézt na místo skládky, určené správcem pohřebiště a to na svůj náklad. Cestu na pohřebišti a uličky mezi hroby nelze užívat k jiným účelům než komunikačním a nelze omezovat jejich průchodnost.

5. Po ukončení prací je provádějící stavebník povinen se postarat na svůj náklad o vyčištění okolí uvedením do původního stavu nejpozději ve lhůtě 48 hodin, včetně odklizení zbylého materiálu a zeminy. Ukončení prací je povinen stavebník nahlásit správci pohřebiště. Stavebník nese náklady na likvidaci a odvoz odpadu ze stavebních prací, jakož i náklady spojené s používáním zařízení pohřebistě dle ceníku správce.

6. Vybudované hrobové příslušenství nelze bez vědomí správce pohřebiště odstraňovat. Bez prokázání oprávněnosti správci pohřebiště nelze ze hřbitova odnášet a odvážet hrobové příslušenství.

7. Převod nebo přechod vlastnického práva k hrobce nebo k hrobovému příslušenství je nabyvatel povinen prokazatelně oznámit správci pohřebiště bez zbytečného odkladu.

8. Vlastnické právo k hrobce nebo k hrobovému příslušenství je povinen nájemce místa na pohřebišti sdělit správci pohřebiště i na jeho vyžádání.


Článek IX.

Výsadba na pohřebišti

1. Stromy a keře lze nově vysazovat i na pronajatých místech po předchozím písemném povolení správce pohřebiště.

2. Správce pohřebiště může výsadbu provedenou před nabytím účinnosti tohoto řádu, uzná-li to za potřebné z hlediska celkového vzhledu pohřebiště, či jiných závažných důvodů, odstranit bez náhrady tomu, kdo ji vysadil.

3. Při likvidaci stromů je nutno postupovat podle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody, případně jiných místních vyhlášek o ochraně zeleně.


Článek X.

Lavičky

1. Lavičky do areálu pohřebiště instaluje správce pohřebiště, a to přenosné a pevné. Občané mohou lavičky instalovat jen po předchozím písemném souhlasu správce pohřebiště, který může stanovit rozměry i tvar laviček, popř. i způsob jejich upevnění. Takto instalované lavičky mohou užívat všichni návštěvníci hřbitova.


Článek XI.

Provádění prací na pohřebišti.

1. Těla zemřelých mohou být do hrobů nebo hrobek ukládány pouze pracovníky správce pohřebiště k tomu určenými nebo zaměstnanci příslušného subjektu, který má oprávnění k provozování služeb pohřebních, avšak jen s předchozím souhlasem správce pohřebiště. Ve vyjímečných případech může správce pohřebiště povolit, aby uložení provedla i jiná osoba. Není - li správce pohřebiště ustanoven, vydá takovéto povolení příslušný obecní úřad.

2. Uložení zpopelněných ostatků na pohřebišti je možno provádět jen se souhlasem správce pohřebiště.

3. Výkopy a zemní práce všeho druhu, formování a obkládání hrobů na pohřebišti mohou provádět pouze osoby, které k tomu mají oprávnění a to po předchozím souhlasu správce pohřebiště, nebo osoby, které správce pohřebiště k této činnosti zmocnil (oprávnil a pod.). Správce pohřebiště je povinen při vydávání povolení respektovat zejména ustanovení zákona o hospodářské soutěži a tohoto řádu, nejlépe formou smluvního ujednání za podmínek rovných pro všechny provádějící subjekty.

4. Jednoduché práce, nutné k udržení pronajatého místa, zejména vysazování květin, úklid, údržbu hrobů a okolí, provádějí oprávnění sami, osoby jim blízké, nebo i jiné osoby a subjekty, jež byly k takovéto práci oprávněnými pověřeny. Správce pohřebiště se může s oprávněnými k místu dohodnout, že práce spojené s údržbou hrobů bude provádět svými zaměstnanci za úhradu.


Článek XII.

Zánik práva k místu

1. Po uplynutí doby, na kterou je správce pohřebiště povinen pronajmout místo (čl. 5, 6), zaniká právo k místu, jestliže :
a) poměry na pohřebišti neumožňují propůjčení místa na další dobu pro jeho nedostatek
b) nedojde k prodloužení smlouvy o nájmu místa písemnou formou nejpozději ke dni skončení sjednaného nájmu. Správce pohřebiště je povinen na tuto skutečnost upozornit prokazatelně nájemce ve lhůtě alespoň 2 měsíce před uplynutím sjednané doby nájmu formou předložení návrhu smlouvy na obnovení nájmu
c) není zaplacena za pronájem místa a služby s nájmem související nejpozději do 2 týdnů od lhůty splatnosti uvedené ve smlouvě o nájmu, pokud správce pohřebiště prokazatelně uplatnil odstoupení od smlouvy nebo její výpověď. Správce pohřebiště se může z důvodů hodných zvláštního zřetele dohodnout s nájemcem jinak.
d) má být pohřebiště nebo jeho část rozhodnutím příslušného orgánu zrušena, nebo jinak upravena
e) pranajaté místo a hrobové příslušenství není udržováno v řádném stavu ani po prokazatelném upozornění správcem pohřebiště na možnost odstoupení od smlouvy ve smyslu občanského zákoníku.

2. Není - li známa adresa nájemce hrobového místa, správce pohřebiště jej upozorní na možnost zániku práva k místu veřejnou vyhláškou či oznámením v místním tisku, včetně stanovení lhůty pro uplatnění nároku na prodloužení nájmu.

3. Vlastník je povinen odstranit příslušenství včetně uren se zpopelněnými ostatky z hrobového místa nejpozději ke dni skončení nájmu.

4. Správce pohřebiště vyzve nájemce ve lhůtě nejméně l měsíc před skončením nájmu na povinnost vyklizení hrobového příslušenství pro případ, že nájemce smlouvu o nájmu místa ke stanovenému datu neobnoví. Nesplní - li nájemce tuto svou povinnost, podá správce pohřebiště soudu návrh na vyklizení věcí. Nesplní - li nájemce povinnost vyklidit věci stanovené vykonatelným soudním rozhodnutím, požádá správce pohřebiště soud o výkon rozhodnutí vyklizením věcí a dále je postupováno dle ustanovení § 343 a násl. občanského soudního řádu.

5. Zrušit nájem k hrobovému místu nelze žádnou ze smluvních stran po dobu tlecí, počínaje dnem pohřbení zemřelého. Hroby a urny, které mají kulturní význam, nesmějí být s vyjímkou případů, kdy je pohřebiště zrušeno, odstraněny ani po uplynutí doby, na kterou bylo místo propůjčeno.

6. Po zániku nájemního práva se urna, o jejíž nové uložení se nájemce nepostaral, otevře a popel se smísí se zemí. Za stejných podmínek se naloží i se zetlelými ostatky zemřelých z hrobů a uloží se do země na vyhrazeném místě, nebo se zpopelní.

7. Po zániku práva k místu, při jiné likvidaci hrobového (urnového) místa, nebo i v průběhu sjednaného nájmu je nájemce povinen prokázat na žádost správce pohřebiště vlastnictví náhrobku, rámu, či jiného příslušenství a to písemným dokladem o koupi, výstavbě, dokladem o nabytí v pozůstalostním řízení, nebo jiným věrohodným dokladem.


Článek XIII.

Péče o místo

1. Nájemce k místu na pohřebišti je povinen udržovat pronajaté místo v řádném stavu, rovněž je povinen čistit prostory po stranách hrobu, půl cesty před hrobem a půl prostoru za hrobem. Shledá-li správce pohřebiště závady, vyzve oprávněného, aby tyto v přiměřené lhůtě odstranil. Neodstraní-li oprávněný zjištěné závady ve stanovené lhůtě, může správce pohřebiště učinit nutná opatření na náklad oprávněného.

2. Zvadlé nebo jinak znehodnoceného věnce a kytice, jakož i jiné znehodnocené dekorace, je nájemce povinen odstranit a odnést do vyhražených odpadových nádob a tento odpad je povinen třídit podle pokynů správce pohřebiště. Je nepřípustné odkládat sklenice, plechovky a jiné předměty v zelených pásech za pomníky.

3. Na vsypovou a rozptylovou loučku je vstup osob zakázán. Není přípustné zde umísťovat věnce, kytice, svíčky a jiné dekorace mimo k tomu účelu vyhrazených míst. Údržbu vsypové a rozptylové loučky zabezpečuje správce pohřebiště.


Článek XIV.

Rozsvěcování světel

1. Svítidla lze na hřbitovech rozsvěcovat jen pokud jsou vhodným způsobem zabezpečena. Správa pohřebiště může v odůvodněných případech používání svítidel na hřbitovech omezit, nebo i zakázat.


Článek XV.

Smuteční obřadní síň

1. Smuteční obřadní síň u městského hřbitova v Hranicích (ulice Hřbitovní) slouží k obřadům pro rozloučení se zemřelými před uložením do hrobu, nebo odvozem do krematoria, a to všem občanům jakéhokoliv náboženství. Provozní doba se upravuje podle počtu úmrtí. Součástí smuteční obřadní síně je chladírna. Do chladírny musí být přemístěna těla zemřelých v souladu s jinými předpisy, které upravují postup při úmrtí a pohřebnictví.

2. O provoz smuteční obřadní síně pečuje majitel nebo nájemce (nájemní smlouva), který má právo sjednávat pronájmy smuteční obřadní síně k obřadům i jiným pohřebním službám v dohodnutém časovém termínu.


Článek XVI.

Přístup na pohřebiště

1. Pohřebiště jsou veřejně přístupná denně od 1. listopadu do konce dubna od 8,00 do 18,00 hodin a od 1. května do konce října od 7,00 do 20,00 hodin.

2. Správce pohřebiště může z oprávněných důvodů přístup veřejnosti na pohřebiště nebo jeho část dočasně omezit nebo zakázat, např. v době provádění terénních úprav, exhumací, za sněhu, náledí a pod., pokud nelze zajistit bezpečnost návštěvníků. Správce zabezpečí v zimním období nezbytnou údržbu hlavních komunikací pohřebišť v zájmu zajištění plynulého provozu.

3. Dětem do 8 let je dovolen vstup na pohřebiště pouze v doprovodu dospělých osob.

4. Osobám podnapilým je vstup na pohřebiště zakázán.

5. Motorová vozidla mohou na pohřebiště vjíždět a zdržovat se jen s prokazatelným souhlasem správce pohřebiště po předchozí úhradě poplatku a za podmínek, stanovených správcem. Jde zejména o dodržování vyhrazených jízdních tras, maximální povolené rychlosti, zákaz mytí a oprav vozidel a pod. Ve zvlášť odůvodněných případech může správa pohřebiště povolit výjimku. Na pohřebišti není dovolena jízda ani jinými vozidly s výjimkou vozíků invalidních občanů.

6. Návštěvníkům pohřebiště není dovoleno se na pohřebišti chovat hlučně, používat radiopřijímače a pod., kouřit, požívat alkoholické nápoje a jiné omamné látky, odhazovat odpadky mimo odpadové nádoby, vodit psy, kočky a jiná zvířata.

7. Není dovoleno používat hřbitovního zařízení a vybavení k účelům jiným, než k provozu pohřebiště.


Článek XVII.

Ostatní ustanovení

1. Odpovědnost správce za škodu upravují zvláštní předpisy.

2. Vzniklé rozpory a případné povolení vyjímek z tohoto řádu řeší správce.

3. Voda z vodovodních výpustí, rozmístěných na pohřebištích, není pitná.


Článek XVIII.

Nápravná opatření

1. Zaviněné porušení povinností, stanovených v tomto řádu, pokud nejde o trestný čin, bude projednáno jako přestupek, dle platných zákonů.


Článek XIX.

Zrušující ustanovení

Tento Řád pohřebiště nahrazuje dosavadní Hřbitovní řád Města Hranic ze dne 18.12. 1991, od 24.9. 1998.

 


Ing. Ivana Zaoralová

vedoucí odboru životního prostředí a dopravy
městkého úřadu v Hranicích

 Jazykové verze

  • Čeština
  • English