Cesta: Pro občany / Samospráva / Vyhlášky a nařízení / Obecně závazné vyhlášky do roku 2002 / OZV - 1999 / Obecně závazná vyhláška č. 1/1999 - zrušena


obsah:

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/99

o vytvoření a použití účelového fondu obce
pro poskytování úvěrů vlastníkům obytných budov a bytů

Městské zastupitelstvo v Hranicích v souladu s ustanovením § 14 odst.1 písm.e) a ustanovením §36 odst.1 písm.f) zákona ČNR .č.367/1990 Sb.,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,schválilo svým usnesením č.24/1999-MZ 2 dne 18.02.1999 tuto obecně závaznou vyhlášku :


Čl.1
Předmět úpravy
Předmětem úpravy této obecně závazné vyhlášky (dále jen vyhláška)je zřízení účelových fondů,stanovení podmínek pro jejich použití a pravidel pro poskytování úvěrů z těchto fondů.


Čl.2
Zřízení fondu
(1) Účelový fond A se zřizuje na základě poskytnutí návratné finanční výpomoci- bezúročné půjčky ve výši 4,579.000,- Kč ze státního rozpočtu v souladu s Programem poskytování státních půjček na opravy bytového fondu pro rok 1997 určeným pro obce postižené záplavami vydaného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

(2) Účelový fond B se zřizuje na základě poskytnutí návratné finanční výpomoci - bezúročné pujčky ze státního rozpočtu ve výši 174.000,- Kč v souladu s Programem poskytování státních půjček na opravy bytového fondu určeným pro obce postižené záplavami vydaného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR dne 30.října 1998.

(3) Prostředky fondů budou vedeny na samostatných účtech u peněžního ústavu - IPB a.s.na základě smlouvy uzavřené mezi městem Hranice a peněžním ústavem.


Čl.3
Příjmy fondu
(1) Příjmy fondů jsou :
a) návratná finanční výpomoc ze státního rozpočtu poskytnuta MMR
b) částka z rozpočtu města,odpovídající objemu prostředků vyčerpaných na opravy bytového fondu zvýšená o 3 %
c) příjmy ze splátek úvěrů a úroků d) úrokové výnosy fondu

(2) Příjmy fondů mohou být :
a) prostředky z rozpočtu města
b) dotace a případné finanční výpomoci z rozpočtu OkÚ,popř.jiného územního orgánu
c) dary a případné finanční výpomoci z prostředků fyzických a právnických osob
d) výnos místních poplatků za zábor veřejného prostranství,povoleného v souvislosti se stavební činností
e) jiné příjmy

(3) Případný zůstatek fondů,po splacení částky poskytnuté ze státního rozpočtu,může být použit na opravy bytového fondu ve vlastnictví města nebo převeden do rozpočtu obce..


Čl. 4
Výdaje fondů
Prostředky fondu A lze použít :
a) od 1.1.1998 přednostně na poskytnutí účelově vázaných úvěrů vlastníkům obytných budov a bytů poškozených živelnou pohromou-povodní k úhradě nákladů na jejich opravy a městu Hranice na opravy obecního bytového fondu poškozeného živelní pohromou-povodní,
b) od 1.1.1998 na poskytnutí účelově vázaných úvěrů vlastníkům obytných budov a bytů na jejich opravu a modernizaci a městu Hranice na opravy a modernizaci obecního bytového fondu.
c) na úhradu nezbytných nákladů souvisejících s vedením samostatného účtu u peněžního ústavu.

Prostředky fondu B lze použít :
a) do 31.5.1999 výlučně na poskytnutí účelově vázaných úvěrů vlastníkům obytných budov a bytů poškozených živelnou pohromou-povodní k úhradě nákladů na jejich opravy a městu Hranice na opravy obecního bytového fondu poškozeného živelnou pohromou-povodní,
b) od 1.6.1999 přednostně na poskytnutí účelově vázaných úvěrů k úhradě nákladů na opravy podle bodu a) a po projednání s Okresním úřadem Přerov také na poskytnutí účelově vázaných úvěrů vlastníkům obytných budov a bytů na jejich opravy,
c) na úhradu nezbytných nákladů souvisejících s vedením samostatného účtu u peněžního ústavu.

Čl.5
Podmínky použití prostředků fondu
(1) Prostředky fondů mohou být použity pouze na poskytnutí účelově vázaných úvěrů vlastníkům obytných budov nebo bytů na území města Hranice a městu Hranice na opravy obecního bytového fondu .

(2) Žadatelem o úvěr může být fyzická nebo právnická osoba,která je vlastníkem obytné budovy nebo bytu v katastrálním území města Hranice včetně místních částí a město Hranice,kteří přijmou závazek použít úvěr k účelu stanoveném ve smlouvě a v souladu se stavebími předpisy.

( 3) V případě zjištění použití úvěru k jiným účelům nebo v rozporu se stavebními předpisy je žadatel povinen neprodleně vrátit celý poskytnutý úvěr.

(4) Poškozením obytné budovy nebo bytu v souvislosti s povodní ve smyslu této vyhlášky se rozumí takové poškození stavby jejich součástí a příslušenství,které brání jejímu řádnému užívání a bylo prokazatelně způsobeno záplavou. Za poškození bytu nelze považovat poškození jeho vnitřního vybavení. K žádosti o úvěr je nutno doložit vyjádření stavebního úřadu nebo znalecký posudek o poškození budovy nebo bytu záplavou a o předpokládané ceně opravy.

(5) Obytnou budovou se pro účely těchto zásad rozumí budova splňující podmínky uvedené v ČSN 734301 Obytné budovy.

(6) Splatnost poskytovaných úvěrů počíná dnem uzavření smlouvy o úvěru.

(7) Výše,splatnost a úroky úvěrů poskytnutých z Fondu A a Fondu B na opravu domů a bytů poškozených povodní :
Výše půjčky do : Splatnost : Úroky :
50.000,- Kč 3 roky 4 %
100.000,- Kč 4 roky 5 %
150.000,- Kč 5 let 6 %
200.000,-Kč 6 let 7 %


(8) Výše splatnost a úroky úvěrů poskytnutých z Fondu A na opravy a modernizaci obytných budov,bytů a na opravy a modernizaci obecního bytového fondu.
Výše půjčky v Kč do : Splatnost: Úroky Účel:
30.000,- /1 b.j. 4 roky 4 % zateplení obvodového pláště u domu staršího 5 let
100.000,-/dům 4 roky 4 % obnova střechy u domu staršího 10 let
25.000,-/1 b.j. 3 roky 4 % zřízení plynového nebo el.vytápění ve stávajícím domě
10.000,-/dům/přípojka 3 roky 5 % zřízení přípojky k veřejné kanal.vodovod. a plynovod.síti ke stávajícímu domu
30.000,- /1 b.j 4 roky 5 % obnova vnitřních rozvodů TZB v domech starších 10 let
15.000,-/1 b.j. 3 roky 4 % výměna oken a dveří u domu staršího 10 let
25.000,-/1 b.j. 3 roky 4 % obnova fasády,včet.klempířských prvků u domu staršího 10 let
25.000,-/1 b.j. 3 roky 4 % výměna rozvodů ÚT a vytápěcích těles
40.000,-/dům 4 roky 4 % izolace proti zemní vlhkosti u stáv.domu
20.000,-/1 b.j. 5 let 4 % zřízení malé čistírny odp.vod ke stáv.domu


9) Výše splatnost a úroky úvěrů poskytnutých z Fondu B na opravy obytných budov,bytů a na opravy obecního bytového fondu. 100.000,-/dům 4 roky 4 % obnova střechy u domu staršího 10 let 30.000,- /1 b.j. 4 roky 5 % obnova vnitřních rozvodů TZB v domech starších 10 let 15.000,-/1 b.j. 3 roky 4 % výměna oken a dveří u domu staršího 10 let 25.000,-/1 b.j. 3 roky 4 % obnova fasády,včet.klempířských prvků u domu staršího 10 let 25.000,-/1 b.j. 3 roky 4 % výměna rozvodů ÚT a vytápěcích těles

10) Jednotlivé druhy úvěrů lze kumulovat do výše 200.000,- Kč,nelze však získat opakovaně jeden druh půjčky u téže obytné budovy a téhož bytu.


Čl.6
Pravidla poskytování úvěru

(1) Lhůta pro podání žádosti je 45 dnů ode dne zveřejnění výběrového řízení a žádost musí obsahovat :
(a) jméno,příjmení,rodné číslo,nebo název právnické osoby a označení osoby,která je zmocněna jednat za právnickou osobu,IČO
(b) trvalé bydliště nebo sídlo právnické osoby
(c) přesné označení obytné budovy nebo její stavby, jež je předmětem žádosti :
- adresu, číslo popisné,číslo parcely
- doklad o vlastnictví
- stavební povolení nebo jiný příslušný doklad o přípustnosti stavby, na níž či v jejím rámci je žádáno o půjčku
- vyjádření stavebního úřadu nebo znalecký posudek o poškození budovy nebo bytu záplavou a o předpokládané ceně opravy v případě žádosti z titulu povodně
- příslušnou projektovou dokumentaci
- výše požadované částky, včetně předpokládaných nákladů,které budou při realizaci doloženy fakturami
- předpokládaná lhůta dokončení akce
- návrh na zajištění poskytované půjčky


Čl.7
Pravidla výběrového řízení
(1) Žadatelé,kteří splní podmínky dle čl.6,odst.(1),mohou získat půjčku pouze na základě výběrového řízení.Výběrové řízení vyhlašuje městská rada a o výběru rozhoduje městské zastupitelstvo.

(2) Podmínky výběrového řízení budou zveřejněny na úřední desce městského úřadu a v místním tisku, a to do 10 -ti dnů po vyhlášení výběrového řízení městskou radou.

(3) Obsah žádosti bude zveřejněn stejným způsobem jako podmínky výběrového řízení.

(4) Výsledky výběrového řízení budou zveřejněny na úřední desce městského úřadu do 10 dnů od rozhodnutí městského zastupitelstva.Vybraní žadatelé budou vyzváni k uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru.Právo na uzavření smlouvy zaniká,jestliže se žadatel nedostaví k podpisu smlouvy do 15 dnů po vyzvání.


Čl.8
Smlouva o půjčce
(1) Smlouva,která bude s vybranými žadateli uzavřena,bude obsahovat :
a) smluvní strany
b) účel pujčky
c) výše půjčky
d) lhůta splatnosti půjčky
e) režim splácení - úroky,jistina
f) způsob splácení
g) smluvní pokutu :
- v případě nedodržení jedné splátky
- 1% z měsíční splátky za každý den prodlení
- v případě porušení účelu použití půjčky okamžitá splatnost celé půjčky včetně úroků a smluvní pokuta ve výši 30 % z poskytnuté částky
h) souhlas uživatele s kontrolním působením peněžního ústavu a MěÚ,včetně přístupu kontrolního orgánu do předmětné obytné budovy či její stavby
ch) doklad o zajištění závazku


(2) Město neprodleně po uzavření smlouvy o půjčce předá peněžnímu ústavu výzvu na otevření uživatelského účtu a výši převáděné částky z fondu na daný účet.


(3) Čerpání půjčky je možné na základě předkládaných účetních dokladů,a to bezhotovostním převodem na účet dodavatele.


Čl. 9
Režim čerpání prostředků fondu
(1) O způsobu a lhůtách převodů prostředků mezi fondy a účty uživatelů a o správě všech pohledávek fondů uzavře Město Hranice s peněžním ústavem zvláštní smlouvu.

(2) Město bude o hospodaření s prostředky fondů informovat veřejnost současně se zveřejněním výsledků hospodaření obce.


Čl. 10
Společná a závěrečná ustanovení
(1) Touto vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška č.3/97 o vytvoření a použití účelového fondu obce pro poskytování úvěrů vlastníkům obytných budov a bytů poškozených živelnou pohromou-záplavami,která byla schválena Městským zastupitelstvem v Hranicích dne 16.9.1997 a nabyla účinnosti dne 6.10.1997 ,ve znění obecně závazné vyhlášky č.2/98,která byla schválena Městským zastupitelstvem v Hranicích dne 17.2.1998 s účinností od 18.2.1998. (2) Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím zveřejnění na úřední desce,t.j. 8.března 1999

V Hranicích dne 22.února 1999

Dr.Ing.Rudolf Novák
starosta města

Ing.Josef Ježík
zástupce starosty

Vyvěšeno : 22.února 1999

Sejmuto : .......................


Ž á d o s t
Pro poskytnutí úvěru vlastníkům obytných budov nebo bytů dle OZV č.1/99-
Fond A
Žadatel /fyzická osoba/ :
Jméno :................................ Příjmení :................................ RČ :.......................
Trvalé bydliště :................................................................... PSČ:......................

Žadatel / právnická osoba/ :
Název :.............................................................................. IČO:................... Jméno osoby,která je zmocněna jednat za právnickou osobu : .......................................................................................
Sídlo právnické osoby :................................................... PSČ:.......................

Označení obytné budovy/její stavby/ nebo bytu,jež je předmětem žádosti :
Adresa :............................................................... číslo popisné :...................
číslo parcely :............................... katastrální území :.............................

Žádám/e/ o úvěr dle písm.a) výběrového řízení
(na opravy obytné budovy,nebo bytu poškozeného živelnou pohromou-záplavami)

Žádám/e/ o úvěr dle písm.b) výběrového řízení
(na opravy a modernizaci obytné budovy nebo bytu) * nehodící vyškrtněte Výše požadované částky,která bude při realizaci doložena fakturami : (na druhé straně tiskopisu žádosti označtě druh požadovaného úvěru)
...............................Kč

Předpokládaná lhůta dokončení : ............................... (měsíc/rok)
Zajištění poskytnutého úvěru : do 50.000,- Kč - dvěma ručiteli
nad 50.000,- Kč zástavní smlouvou na nemovitost

V Hranicích dne ........................ ............................
podpis žadatele/ů/

Přílohy :
- doklad o vlastnictví
- opis listu vlastnictví ne starší než 3 měsíce
- stavební povolení nebo příslušný doklad o přípustnosti stavby,na níž či v jejím rámci je žádáno o půjčku
- příslušná projektová dokumentace pokud je potřebná dle stavebního zákona č.50/76 Sb. v platném znění - v případě žádosti dle písm.a) /následek záplav/ vyjádření stavebního úřadu nebo znalecký posudek o poškození budovy nebo bytu záplavou a o předpokládané ceně opravy

 

 Jazykové verze

  • Čeština
  • English