Cesta: Pro občany / Samospráva / Vyhlášky a nařízení / Obecně závazné vyhlášky do roku 2002 / OZV - 1999 / Obecně závazná vyhláška č. 2/1999


obsah:

Obecně závazná vyhláška č. 2/99, kterou se ruší OZV „Tržní řád" č. 4/98


Městská rada v Hranicích se usnesla dne 15.7. 1999 vydat podle ustanovení § 24 a § 45 písm. l/ zákona č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1
Zrušovací ustanovení

Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší Obecně závazná vyhláška č. 4/98 „Tržní řád " schválená Městskou radou dne 19.5.1998.

Článek 2
Závěrečná ustanovení

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 9. 8. 1999.

Dr. Ing. Rudolf Novák
starosta města

Ing. Josef Ježík
zástupce starosty

Vyvěšeno dne: 22. 7. 1999
Sňato dne: 6 .8. 1999

 Jazykové verze

  • Čeština
  • English