Cesta: Pro občany / Samospráva / Vyhlášky a nařízení / Obecně závazné vyhlášky do roku 2002 / OZV - 1999 / Obecně závazná vyhláška č. 3/1999 - zrušena


obsah:

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 3/99

tržní řád

Městská rada v Hranicích se usnesla dne 15.7.1999 vydat podle ustanovení § 18 zákona č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání /živnostenský zákon/, ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 24 a § 45 písm.l/ zákona č.367/1990 Sb., o obcích /obecní zřízení/, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku :


ČÁST PRVNÍ

Úvodní ustanovení

 

Článek l
Účel vyhlášky
1. Touto vyhláškou se vymezují :
a/ místa pro prodej a poskytování služeb, jimiž jsou zejména tržnice a tržiště a jejich rozdělení,
b/ stanovení kapacity a přiměřené vybavenosti tržišť,
c/ dobu prodeje zboží a poskytování služeb na tržišti,
d/ pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti na tržišti,
e/ pravidla, která musí dodržet provozovatel tržiště k zajištění jeho řádného provozu 1/
2. Vymezovat místa pro prodej a poskytování služeb, jimiž jsou zejména tržnice a tržiště, bude oprávněna městská rada.

3. Ustanovení článku 7 "Pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti " a článku 8 "Pravidla k zajištění řádného provozu " této vyhlášky se vztahuje i na prodej zboží a poskytování služeb na tržištích, která mají charakter stavby podle zvláštního zákona 2/.

---------------
1/ § 18 odst.1 zákona č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání /živnostenský zákon/, ve znění pozdějších předpisů.

Článek 2
Vymezení některých pojmů
1. Pro účely této vyhlášky se rozumí :
a/ tržnicí vymezený, uzavíratelný objekt mající charakter stavby podle zvláštního zákona2/, určený nebo zkolaudovaný pro účely prodeje zboží nebo poskytování služeb více podnikatelskými subjekty nebo fyzickými osobami na vymezených místech,
b/ tržištěm veřejně přístupné prostranství dočasně nebo i trvale určené k prodeji zboží nebo poskytování služeb na vymezených prodejních místech,
c/ tržní místo veřejně přístupné prostranství mimo tržnice a tržiště, na němž je bez bližšího vymezení povolen prodej zboží nebo poskytování služeb,
d/ restaurační předzahrádkou vymezené místo pro prodej zboží nebo poskytnutí služby v rámci živnosti "hostinská činnost" 1/, které je k výkonu této činnosti vybaveno a funkčně souvisí s provozovnou, určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona 2/. Restaurační předzahrádka musí mít stejného provozovatele jako uvedená provozovna,
e/ předsunutým prodejním místem místo pro prodej zboží nebo poskytování služeb na prodejních stáncích, pultech a jiných podobných zařízeních ve stejném sortimentu jako v provozovně určené k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona2/,se kterou předsunuté prodejní místo funkčně souvisí. Předsunuté prodejní místo je zřizováno v těsné blízkosti přímo před vlastní provozovnou a musí mít stejného provozovatele,
f/ prodejním místem vymezené místo na tržnicích, tržištích, tržních místech a předsunutých prodejních místech, na kterém se prodává zboží a poskytují služby z odpovídajícího prodejního zařízení z hlediska platných hygienických3/,požárních a bezpečnostních předpisů mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona 2/,
g/ kapacitou tržiště počet prodejních míst v rámci příslušného tržiště k zajištění dostatečného prostoru za účelem dodržení určité úrovně prodeje.
h / provozovatelem je fyzická nebo právnická osoba provozující tržnici, tržiště, tržní místo, restaurační předzahrádku předsunuté prodejní místo nebo prodejní místo.


-------------------
1/Zákon č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání /živnostenský zákon/, ve znění pozdějších předpisů.

2/Zákon č.50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu /stavební zákon/, ve znění pozdějších předpisů.

3/Vyhl.Ministerstva zdravotnictví č.295/1997 Sb., o hygienických požadavcích na prodej potravin a rozsah vybavení prodejny.

Článek 3
Působnost vyhlášky
1. Vyhláška platí pro územní obvod města Hranic, t.j. včetně místních částí Drahotuše, Lhotka, Rybáře, Slavíč, Středolesí, Uhřínov, Valšovice, Velká.


ČÁST DRUHÁ


Článek 4
Místa pro prodej a poskytování služeb
1. Na území města Hranic lze provozovat prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu k tomuto účelu určenou kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona 2/pouze na místech uvedených v příloze č.1 této vyhlášky.

2. U příležitosti významných svátků, výročí, sportovních podniků, reklamních a prodejních akcí je povoleno krátkodobě prodávat zboží a poskytovat služby, které se obvykle při těchto příležitostech nabízí, a to v Hranicích, Masarykovo nám. - u kašny, v ulici U Kostelíčka a v Drahotuších v ulici Hranická a Lipnická.

3. Na ostatních místech na území města Hranic není možné prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu k tomuto účelu určenou kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona 2/ provádět.

Článek 5
Stanovení kapacity a přiměřené vybavenosti
1. Kapacita jednotlivých tržnic, tržišť a tržních míst je stanovena v příloze č.1 této vyhlášky. Příloha dále obsahuje vymezení prostoru v metrech čtverečních u restauračních předzahrádek.

2. Výjimky z počtu prodejních míst budou řešeny provozovatelem individuálně v rámci příslušného tržiště, aby byl zajištěn dostatečný prostor, t.j. minimálně 1 m na průchod mezi jednotlivými prodejními stánky a tím dodržena určitá úroveň prodeje.

3. Mezi přiměřené vybavení tržnic, tržišť a tržních míst patří odpovídající prodejní zařízení dle platných hygienických předpisů3/ /prodej potravin/,zkoušecí kabinky u stánků pro prodej textilního zboží, u prodeje elektroniky a elektrospotřebičů přípojka el.energie a dále dostatečné množství nádob na odpadky. U předzahrádek a u předsunutých forem prodeje lze používat pouze zařízení odpovídající jak povaze poskytovaných služeb, tak velikosti prodejního místa.

Článek 6
Doba prodeje a poskytování služeb
1. Tržnice, tržiště, tržní místa a předsunuté formy prodeje mohou být provozovány po dobu celého roku s přihlédnutím k sortimentu prodávaného zboží a poskytovaných služeb. Doba prodeje zboží a poskytování služeb je stanovena
pondělí - pátek 7,00 - 18,00 hod.
sobota 7,00 - 12,00 hod.

pokud v příloze č.1 této vyhlášky není stanoveno jinak.

2. Restaurační předzahrádky mohou být provozovány v období měsíců květen - září v souladu s provozní dobou provozovny, pokud v příloze č.1 této vyhlášky není stanoveno jinak.

3. U mimořádných prodejních akcí uvedených v čl.4 odst.2 může být prodejní doba upravena na základě žádosti, předložené 3 dny před konáním akce po schválení Městského úřadu Hranice - živnostenského úřadu v době nejdříve od 6,00 hod. a nejpozději do 20,00 hod.


ČÁST TŘETÍ


Článek 7
Pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti
1. Při prodeji zboží a poskytování služeb jsou všechny zúčastněné osoby /provozovatelé, prodávající a poskytovatelé služeb/ povinny :
a/ zabezpečovat trvalý a řádný úklid, udržovat čistotu stánků a míst pro prodej a poskytování služeb,
b/ k prodeji užívat prodejní zařízení dle platných hygienických norem, c/ průběžně odkládat odpad i obaly ze zboží na předem určené místo,
d/ k prodeji a poskytování služeb užívat jen místa k tomu určená, neumísťovat před stánky předměty, které by ztěžovaly nebo znemožňovaly průchod zákazníkům,
e/ při manipulaci se zbožím dbát zvýšené opatrnosti,
f/ při dopravě zboží na prodejní místa udržovat volné komunikace, průchody a únikové cesty,
g/ zabezpečit, aby nedocházelo k přímému prodeji zboží a poskytování služeb ze země, krabic a jiných obalů, zavazadel, různých nádob a pod..

2. Prodávající je povinen při své činnosti co nejúčinněji chránit životní prostředí, zabraňovat jeho znečištění, dodržovat platné stavební, hygienické, bezpečnostní, požární a jiné právní předpisy.

Článek 8
Pravidla k zajištění řádného provozu
1. Provozovatel tržnice, tržiště a tržního místa zajistí, aby stavba či pozemek, byl využíván k tomu účelu k jakému byl zřízen na základě vydaného územního nebo kolaudačního rozhodnutí, případně ohlášení.

2. Provozovatel tržnice, tržiště a tržního místa je povinen seznámit prodávající s pravidly k zajištění řádného provozu zejména :
- se stanovením provozní doby,
- s dodržováním čistoty a bezpečnosti,
- s povinnostmi vyplývajícími z živnostenského zákona /označit trvale a viditelně stánek obchodním jménem prodávajícího, identifikačním číslem, jménem osoby odpovědné za činnost provozovny, oznámit živnostenskému úřadu zahájení činnosti na provozovně/,
- s vymezením základních opatření na ochranu spotřebitele zabezpečním možnosti kontroly měr a vah
- a s touto obecně závaznou vyhláškou.

3. Provozovatel tržnice určené k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona 2/ vydá konkrétní provozní řád /příloha č.2 této vyhlášky/ upravující zejména :
- otevírání a uzavírání tržnice,
- placení prodejního místa,
- provádění úklidu,
- režim zásobování,
- vymezení skladových prostor a pod.


ČÁST ČTVRTÁ


Článek 9
Sankce za porušení ustanovení OZV
1. Poruší-li fyzická nebo právnická osoba tržní řád vyzve ji obec prostřednictvím Městského úřadu Hranice - živnostenského úřadu, aby ve stanovené lhůtě nedostatek odstranila.

2. Živnostenský úřad příslušný podle sídla nebo místa podnikání uloží z podnětu obce fyzické nebo právnické osobě, která porušila tržní řád a ani na výzvu obce neodstranila ve stanovené lhůtě zjištěný nedostatek pokutu až do výše 20 000 Kč nebo pozastaví provozování živnosti anebo živnostenské oprávnění zruší 1/.

3. Na řízení ve věcech touto obecně závaznou vyhláškou upravených se vztahují obecné předpisy o správním řízení.


--------------------
1/ § 58 odst.5 zákona č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání /živnostenský zákon/, ve znění pozdějších předpisů.

Článek 10
Závěrečná ustanovení
1. Schvalování změn a doplňků této obecně závazné vyhlášky jsou v pravomoci Městské rady v Hranicích.

2. Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 9.8.1999

 

Příloha č.2 OZV č. 3/99 "Tržní řád"


P R O V O Z N Í Ř Á D


Městské tržnice v Hranicích, Pernštejnské nám.
1. Tržnice je po celý rok otevřena ve dnech pondělí - sobota od 7,00 hod., uzavírá se v 18,00 hod. a v sobotu ve 12,00 hod.

2. Provozní doba v období svátků popřípadě jiných mimořádných prodejních akcí bude stanovena správcem tržnice po dohodě s provozovatelem tržnice v maximálním časovém rozpětí od 6,00 hod. do 20,00 hod.

3. V prostorách městské tržnice mohou prodávat fyzické i právnické osoby, které jsou držiteli příslušného oprávnění v rámci předmětu jejich činnosti /dle zákona č.455/91 Sb.,o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů a zákona č.219/91 Sb., o podnikání soukromě hospodařících rolníků/, popř. fyzické osoby své drobné zemědělské přebytky.

4. Prodávající je povinen zabezpečit řádný, trvalý úklid a udržování čistoty v prodejním místě, odstraňovat vzniklý odpad a ukládat jej na místa k tomu vyhrazená. Udržovat volné komunikace, průchody a únikové cesty při dopravě zboží na prodejní místa. Při manipulaci se zbožím dbát zvýšené opatrnosti.

5. Prodávající je povinen při své činnosti dodržovat platné hygienické předpisy, aby nedocházelo k přímému prodeji zboží /potravin/ a poskytování služeb ze země, krabic a jiných obalů.

6. Prodejní stánek musí být trvale a viditelně označen obchodním jménem, identifikačním číslem a jménem a příjmením osoby odpovědné za činnost provozovny. Zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně /prodejního stánku/ na na základě průkazu živnostenského oprávnění podnikatel oznámí písemně ve lhůtě 15 dnů živnostenskému úřadu, v jehož územním obvodu se provozovna nachází.

7. Podnikatel, který prodává zboží nebo poskytuje služby spotřebiteli, je povinen označit zboží cenami, nebo zpřístupnit zákazníkům ceník anebo je informovat o cenách jiným vhodným způsobem. Zákazníkovi musí být umožněno ověřit si správnost účtovaných cen a správnost měření.

8. Prodávající je povinen vydat na vyžádání zákazníkovi doklad o zakoupení zboží nebo poskytnutí služby.

9. Prodávající přebírá na sebe odpovědnost před kontrolním orgánem za hodnověrné prokázání způsobu nabytí zboží a materiálu.

10. Poplatek za užívání prodejního místa je stanoven dle OZV č.8/87 "O místních poplatcích" a činí u prodeje ovoce, zeleniny, květin a stíracích losů 25,- Kč/m2 a den , u ostatního zboží činí poplatek 45,- Kč/m2 a den. Poplatek se platí od prvého dne, kdy došlo k užívání veřejného prostranství - prodejního místa. Úhrada poplatku bude provedena správci tržnice.

11. Kapacita tržnice je stanovena s ohledem na zajištění dostatečného prostoru mezi jednotlivými prodejními stánky za účelem dodržení určité úrovně prodeje. Prodejní plocha je omezena na 5 m2pro jednoho prodávajícího. Výjimky z počtu prodejních míst budou řešeny individuálně provozovatelem tržnice.

12. Prodej a průběh trhu řídí správce tržnice, který dohlíží na dodržování provozního řádu městské tržnice a tržního řádu města. Všichni účastníci trhu jsou povinni se řídit pokyny správce. Správcem tržnice je osoba pověřená Městským úřadem v Hranicích.

13. Za ztrátu zboží a majetku ponechaného na tržnici provozovatel neodpovídá.


Příloha č.1 OZV č. 3/99
"Tržní řád"
Stanovení míst a kapacity pro prodej zboží a poskytování služeb :
1. Tržnice : kapacita
Hranice, Pernštejnské nám.
Hranice, u OD Bečva
Hranice, Na Náspech 23 prodejních míst
-
-
2. Tržiště : kapacita
Hranice, Nám.8.května
Hranice, Zámecká - podloubí
pro prodej dle čl.4 odst.2
Hranice, Masarykovo nám. - u kašny
Hranice, U Kostelíčka
Hranice IV - Drahotuše, ulice Hranická a Lipnická 5 prodejních míst
2 - " -

25 - " -
30 - " -
100 - " -
3. Tržní místa : kapacita
pro prodej z ložné plochy vozidla a pojízdných prodejen
Hranice, Tř.1.máje
- parkoviště u školy
- parkoviště u Sigmy I 
Hranice, Mostní
- parkoviště "Motošín
Hranice, Mlýnský příkop
- parkoviště
Hranice, Hromůvka
- parkoviště před samoobsluhou
Hranice, Jiráskova ul.
u "Pivnice"
pro prodej zmrzliny :
H ranice, Tř.1.máje 1783
- před restaurací "Monika"
Hranice, Tř.l.máje 363
- před restaurací "Na myslivně"
Hranice, Pernštejnské nám.
/Potraviny Pramen 7 plus a před vchodem do zámku/ Hranice, Masarykovo nám.
- před OD Centrum
1 prodejní místo
1 - " -

1 - " -

1 - " -

1 - " -

1 - " -


1 - " -

1 - " -
2 - " -


1 - " -
4. Předsunutá prodejní místa : kapacita
na celém území města Hranic -
5. Předzahrádky : kapacita
Hranice, Masarykovo nám. u restaurace
"Tarok"
Hranice, Masarykovo nám. restaurace
"Na Hradbách"
Hranice, Zámecká ulice
"Cukrárna Sovička"
Hranice, Tř.1.máje u restaurace
"Monika"
16 m2

16 m2

12 m2

15 m2

 Jazykové verze

  • Čeština
  • English